Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 10:30

30ᒫᑲ ᑲᑕ ᒥᓚᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐗᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓄᒡ, ᐙᔅᑳᔨᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓇ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ, ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ, ᓀᔥᑕ ᐊᐙᔑᔕ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭᔭ, ᐊᓯᒋ ᑲᒀᑕᑭᐃᑯᓯᐎᓇ; ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮