Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 10:46

ᒋᓴᔅ ᐁ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐁᑳ ᐙᐱᓕᒋ ᐹᕐᑎᒥᔭᔅ

(ᒫᑎᐤ 20:29–34; ᓘᒃ 18:35–43)

46ᑮ ᑕᑯᔑᓋᒃ ᒫᑲ ᒉᕆᑯᐃᒃ: ᐁ ᐊᑎ ᐗᓚᐐᑦ ᒫᑲ ᒉᕆᑯᐃᒃ ᐅᒋ ᐊᓯᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᑦ ᐹᕐᑎᒥᔭᔅ, ᑕᐃᒥᔭᔅ ᐅᑯᓯᓴ, ᑮ ᐊᐱᐤ ᐅᐱᒣᔅᑲᓈᒃ ᐁ ᐸᑯᔑᑣᑦ᙮