Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 11:27

ᒋᓴᔅ ᑲᑴᒋᒫᑲᓂᐎᐤ ᑖᓐᑌ ᐅᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᐌᒋᒪᑲᓂᓕᒃ

(ᒫᑎᐤ 21:23–27; ᓘᒃ 20:1–8)

27ᒥᓇ ᒫᑲ ᑕᑯᔑᓋᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ: ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐱᒧᑌᑦ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ,