Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 13:22

22ᐌᓴ ᓇᔅᐹᒡ ᙭ᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᓇᔅᐹᒡ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᑲᑕ ᐃᑖᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐙᐸᑎᓕᐌᐗᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑾᑭ ᑫᒀᓇ, ᑫ ᐅᒋ ᐙᔦᔑᐋᒋᒃ ᐋᐳᒋᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐙᐌᓛᐸᒥᒥᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᑭᐸᓐ᙮