Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 14

ᑳ ᓃᑳᓂᒋᒃ ᑭᒧᒡ ᐎ ᓂᐸᐁᐗᒃ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:1–5; ᓘᒃ 22:1–2; ᒑᓐ 11:45–53)

1ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᓂᔓ ᑭᔑᑳᑭ ᑮ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎᓂ ᒪᑯᔖᓂᐗᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᐁᑳ ᐁ ᐅᐱᓯᑦ: ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᑮ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑫ ᐃᔑ ᐙᔦᔑ ᐅᑎᓈᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᒋᒃ᙮ 2ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒪᑯᔐᑭᔑᑳᒃ, ᐌᓴ ᑭᔅᑎᓈᒡ ᑲᑕ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᑖᒫᔅᑯᓈᑲᓂᐎᐤ ᐯᑕᓂᐃᒃ

(ᒫᑎᐤ 26:6–13; ᒑᓐ 12:1–8)

3ᐯᑕᓂᐃᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ ᓵᐃᒪᓇ ᐅᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐗ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐊᐱᑦ ᐁ ᒥᒋᓱᑦ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᐗ ᐃᔅᑴᐗ ᐁ ᐋᔮᓕᒋ ᔅᐸᐃᒃᓈᕐᑦ ᑕᒪᔅᑯᐎᓂᓕᐤ ᐊᓯᓂᐗᑎᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᒉᑦ ᐗᑖᔦᔮᓕᒃ; ᑮ ᐱᑯᓂᒥᓕᐗ ᒫᑲ ᒥᐗᒥᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓯᑭᓇᒥᓂᐗ ᐅᔅᑎᒀᓂᒃ᙮ 4ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᑮ ᑭᓯᐙᓯᐗᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᓂᔑᐗᓈᑭᑖᓂᐗᒃ ᐅᒪ ᑕᒪᔅᑯᐎᓐ? 5ᐌᓴ ᑲᑕ ᑮ ᐊᑖᐙᑲᓂᐗᓄᐸᓐ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔅᑡᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᔓᓕᐊᓈᐱᔅᑯᔕ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑭᒋ ᒥᓕᑣᐸᓐ ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐗᒃ᙮ ᑮ ᓈᔦᑕᐌᓕᒣᐗᒃ ᒫᑲ᙮

6ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑳ ᑐᑖᒃ; ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒥᑯᔥᑳᒋᐁᒃ? ᒥᓗ ᑫᒀᓕᐤ ᓂ ᑮ ᑐᑖᒃ᙮ 7ᐌᓴ ᒧᔕᒃ ᑭᑦ ᐗᔭᐙᐙᐗᒃ ᐁ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑖᑾᒃ ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑕᑡᐤ ᐱᑯ ᓀᑕᐺᓕᑕᒣᑯ ᑭ ᑳ ᑮ ᒥᓗᑐᑕᐗᐗᐗᒃ; ᒫᑲ ᓂᓚ ᓇᒪᐎᓚ ᒧᔕᒃ ᑭᑦ ᐋᔭᐎᓇᐗᐤ᙮ 8ᑮ ᑐᑕᒻ ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᑲᔥᑭᑕᑦ: ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᓂᔮᑲᓇ ᑭᒋ ᑐᒥᓇᒃ ᓂᔭᐎᓕᐤ ᑭᒋ ᓇᐃᑳᑲᐎᐗᒃ᙮ 9ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐱᑯ ᐃᑕ ᐅᒪ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᑫ ᐎᑖᑲᓂᐎᑴ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ, ᐁᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᐊᐗ ᐃᔅᑴᐤ ᑳ ᑐᑕᒃ ᑫ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᓕᒡ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᐙᑲᓂᐎᑦ᙮

ᒎᑕᓴ ᓇᔅᑲᒧ ᒋ ᐗᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 26:14–16; ᓘᒃ 22:3–6)

10ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑳᕆᔭᑦ ᒫᑲ, ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔓᔖᑉ, ᑮ ᓈᑌᐤ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᑭᒋ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓇᒪᐙᑦ᙮ 11ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᑕᑭᒃ, ᑮ ᓯᑭᓓᓯᐗᒃ, ᑮ ᐊᔓᑕᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᔔᓕᐋᓇ ᑭᒋ ᒥᓛᒋᒃ, ᑮ ᓇᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᒫᑲ ᑫ ᐃᔑ ᓇᐃ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᐎᒋᒥᒋᓱᒣᐤ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓂᓕᐤ

(ᒫᑎᐤ 26:17–25; ᓘᒃ 22:7–14, 21–23; ᒑᓐ 13:21–30)

12ᓃᔥᑕᒻ ᒫᑲ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐅᐱᓱᑦ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᐁ ᐋᐸᒋᐋᑲᓂᐎᑦ, ᐃᔅᐱ ᓀᐸᐋᒋᒃ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔕ, ᑮ ᐃᑎᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑖᓐᑌ ᐁᔑ ᓇᑕᐌᓕᒥᔮᒃ ᑭᒋ ᓇᑕᐎ ᐗᔦᔅᑲᐎᑕᒫᑖᒃ ᑭᒋ ᒥᒋᔭᓐ ᒥᔮᔖᑲᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ?

13ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᓂᔓ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐃᑐᑌᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑫ ᓇᑭᔥᑳᑕᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐱᒥᐎᑖᑦ ᒀᐱᑳᑲᓂᓕᐤ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᒃ ᓂᐱᓕᐤ: ᓄᔅᐱᓇᑎᒃ᙮ 14ᐱᑯ ᐃᑕ ᒫᑲ ᑫ ᐱᑐᑫᑴ, ᐅᒪ ᐃᑎᒃ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ, ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᐃᑗᐤ, ᑖᓐᑌ ᒫᓐᑌᐎᑲᒥᒃ, ᐃᑕ ᑫ ᒥᒋᔮᓐ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᐊᓯᒋ ᓂ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ? 15ᑭ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑯᐗᐤ ᒫᑲ ᐁ ᒥᔖᓕᒃ ᐱᔅᑭᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᐁ ᐙᐌᔑᒋᑳᑌᓕᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔦᔅᑲᐎᑖᓂᐗᓂᓕᒃ: ᐁᑯᑕ ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᒪᐎᓈᓐ᙮

16ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑐᑌᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑮ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓂᓕᐗ, ᑮ ᒥᔅᑲᒥᓕᐗ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐎᑕᒫᑯᒋᒃ: ᑮ ᐋᔦᔅᑲᐎᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓂᓕᐤ᙮

17ᐌᑖᑯᔑᓂᓕᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐊᓯᒋ ᐊᓂᑭ ᓂᔓᔖᑉ᙮ 18ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᐊᐱᒋᒃ ᐁ ᒥᒋᓱᒋᒃ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑳ ᐎᒋᒥᒋᓱᒥᔦᒃ ᓂ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᒃ᙮

19ᑮ ᒫᒋ ᒥᒋᓕᐌᓯᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᐯᐯᔭᒃ, ᓂᓚ ᓈ? ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂᓚ ᓈ?

20ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐁᐗᑯ ᐯᔭᒃ ᐁ ᓂᔓᔖᐳᔦᒃ ᑳ ᑭᑖᓇᒃ ᐅᒋᒋ ᐅᓛᑲᓂᒃ ᐊᓯᒋ ᓂᓚ᙮ 21ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑖᐺ ᑭᑐᑌᐤ ᐁ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ: ᒫᑲ ᑲᑕ ᑲᒀᑕᑭᓯᐤ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑫ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓇ! ᑲᑕ ᑮ ᒥᓨᔑᓂᓕᐸᓐ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐐᔅᑳᑦ ᑮ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ᙮

ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᓂᐯᑴᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 26:26–30; ᓘᒃ 22:14–20)

22ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᒥᒋᓯᒋᒃ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᑮ ᒥᓦᑭᒣᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᐱᑯᓀᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᒫᓛᑦ, ᐁ ᐃᑖᑦ ᒫᑲ, ᐅᑎᓂᒃ, ᒧᐎᒃ: ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᓂᔭᐤ᙮

23ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᒀᑲᓂᓕᐤ, ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᓇᓈᔅᑯᒧᑦ, ᑮ ᒥᓓᐤ: ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒥᓂᑴᐗᒃ᙮ 24ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᓂ ᒥᑯᒻ ᐅᔥᑭ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓂᒃ, ᒥᒉᑦ ᑳ ᐅᒋ ᓯᑲᐃᑳᑌᒃ᙮ 25ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓇ ᓂ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓂᒀᑐᑕᒸᓐ ᐅ ᒥᓂᔕ ᔓᒥᓈᑎᒃ, ᐹᑎᒫ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐅᔥᑭ ᒥᓂᑴᔹᓀ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ᙮

26ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓂᑲᒧᒋᒃ ᓂᑲᒧᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐗᓚᐎᐗᒃ ᐊᓕᑉᔅ ᐗᒋᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᒋᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᓂᑳᓂᐎᑕᒻ ᑫ ᐋᑕᐌᓕᒥᑯᑦ ᐱᑕᕋ

(ᒫᑎᐤ 26:31–35; ᓘᒃ 22:31–34; ᒑᓐ 13:36–38)

27ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭ ᑳ ᓈᔦᑕᐌᓕᑌᓂᐗᐤ ᓂᓚ ᐅᒋ ᐊᓄᒡ ᑫ ᑎᐱᔅᑳᒃ: ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᓂ ᑳ ᐸᑲᒪᐗᐤ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐎᓕᓕᐤ, ᒫᓂᔥᒑᓂᔕᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐗᓴᓶᑎᔕᐙᐗᒃ᙮ 28ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᔮᓀ, ᑭ ᑳ ᓇᑕᐎ ᐯᐃᑎᓇᐗᐤ ᑳᓕᓕᒃ᙮

29ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᒥᓯᐌ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᑾᐌ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ ᓂ ᑳ ᓈᔦᑕᐌᓕᑌᓐ᙮

30ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ, ᐊᓄᒡ ᑫ ᑎᐱᔅᑳᒃ ᐅᑎ, ᐸᒧᔑ ᓂᔡᐤ ᓄᑖᑯᓯᑦ ᓈᐯ ᐹᑲᐋᒀᓐ, ᓂᔅᑡᐤ ᑭ ᑳ ᐋᓉᑌᓐ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒥᔭᓐ᙮

31ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᐁᓕᑯᒃ ᑮ ᐋᔭᒥᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐋᑕ ᐎᒋᓂᐱᒥᑖᓀ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᒥᑐᓂ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᐊᓉᑌᓐ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒥᑖᓐ᙮

ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᑗᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐊᔭᒥᒋᑫᐤ ᑫᑦᓭᒪᓂᒃ

(ᒫᑎᐤ 26:36–46; ᓘᒃ 22:39–46)

32ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑫᑦᓭᒪᓇ ᐁᔑᓂᑳᑌᒃ: ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐅᑕ ᐊᐱᒃ ᑭᓚᐗᐤ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᔮᓐ᙮ 33ᑮ ᐎᒉᐌᐤ ᒫᑲ ᐱᑕᕋ, ᓀᔥᑕ ᒉᒻᓴ, ᓀᔥᑕ ᒑᓇ, ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᑮ ᐊᑎ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒻ, ᓈᔅᐱᒡ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑯᓯᑯᒪᒋᐅ; 34ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓂᑦ ᐊᒑᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᒪᒥᔑᒣᓕᑕᒻ, ᐱᓕᔥ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐃᔑ: ᐅᑕ ᑕᔑᑫᒃ ᐊᔕᐙᐱᒃ ᒫᑲ᙮

35ᐊᐙᓯᑌᔑᔥ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑮ ᐸᑭᔑᓐ, ᑮ ᐋᔭᒥᐊᐤ ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᓕᒃ, ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑎᐹᔨᑲᓂᓕᐤ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᑭᒋ ᒥᔮᔥᑳᑯᑦ᙮ 36ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐋᐸ, ᓄᑖ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑭ ᑲᔥᑭᑖᓐ; ᐃᑲᑌᓇᒪᐎᓐ ᐅᒪ ᒥᓂᒀᑲᓐ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ, ᒫᑲ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ ᑭᓚ᙮

37ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ, ᒥᔅᑲᐌᐤ ᒫᑲ ᐁ ᓂᐹᓕᒋ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐱᑕᕋ, ᓵᐃᒪᓐ, ᑭ ᓂᐹᓐ ᓈ? ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑲᔥᑭᑖᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᐯᔭᒃ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᑭᒋ ᐊᔕᐙᐱᔭᓐ? 38ᐊᔕᐙᐱᒃ ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐋᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐃᔅᐸᓕᔦᒃ ᑲᑴᒋᐃᐌᐎᓂᒃ: ᐊᒑᒃ ᑖᐺ ᒪᔥᑲᐌᓕᑕᒻ, ᒫᑲ ᐎᔮᔅ ᓕᓚᒥᓯᒪᑲᓐ᙮

39ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ, ᑮ ᐋᔭᒥᐋᐤ ᒫᑲ, ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐃᑗᑦ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ᙮ 40ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᐁᒋ ᑭᐌᑦ, ᒥᓇ ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᐁ ᓂᐹᓕᒋ; ᐌᓴ ᑮ ᑯᓯᑯᒪᒋᑖᐗᒃ ᐅᔅᑭᔑᑯᐙᐗ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᑫ ᐃᔑ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᒋᒃ᙮

41ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐁᑯ ᓂᔅᑡᐤ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᓂᐹᒃ, ᐋᓜᔑᓄᒃ ᒫᑲ: ᐁᒀᓂ, ᒫᑎᑲ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐙᔦᔕᐸᑭᑎᓇᐤ ᐅᒋᒋᓕᒃ ᐅᒪᒋᑣᐗ᙮ 42ᐗᓂᔥᑳᒃ, ᑭᑐᑌᑕᐤ: ᒫᑎᑲ, ᐊᓇ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᑦ ᐯᔓᒡ ᐃᑕᐤ᙮

ᐅᑎᓇᑲᓂᐎᐤ ᒋᓴᔅ

(ᒫᑎᐤ 26:47–56; ᓘᒃ 22:47–53; ᒑᓐ 18:3–12)

43ᑣᔦᒃ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ, ᑕᑯᔑᓐ ᒎᑕᔅ, ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔓᔖᑉ, ᐁ ᐎᒉᐎᑯᑦ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᔑᒫᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᓴᔅᑲᐅᓇ ᐁ ᐋᔮᓕᒋ, ᑳ ᐯᒋᑎᔕᐅᑯᓕᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ᙮ 44ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ ᑮ ᒥᓓᐤ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓂᓕᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᐅᒉᒪᐗᑴ, ᐁᐗᒀᓇ; ᐅᑎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐎᓕᒃ᙮

45ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᑌᑯᔑᒃ, ᑣᔦᒃ ᑮ ᓈᑌᐤ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐅᑭᒪᐤ, ᐅᑭᒪᐤ; ᑮ ᐅᒉᒣᐤ ᒫᑲ᙮ 46ᑮ ᒫᑯᓀᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓀᐗᒃ᙮ 47ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐯᔓᒡ ᑳ ᓂᐸᐎᒋᒃ, ᑮ ᓛᓕᔅᑭᐱᑕᒻ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ, ᑮ ᐅᑖᒪᐅᒣᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ, ᑮ ᒪᓂᑕᐗᑲᔦᔗᐤ ᒫᑲ᙮ 48ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᑭ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓇᐗᐤ ᓈ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᓈᑌᒃ ᑭᒧᑎᔉ, ᐁ ᐋᔭᔦᒃ ᔑᒫᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᓴᔅᑲᐅᓇ ᐁ ᐎ ᐅᑎᓂᔦᒃ? 49ᑕᑡᐤ ᑳᔑᑳᑭ ᑭ ᑮ ᐎᒉᐎᑎᓇᐗᐤ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔮᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐅᑎᓂᓇᐗᐤ: ᒫᑲ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓇ ᑲᑕ ᑎᐱᐸᓕᐗ᙮

50ᐁᑯ ᒥᓯᐌ ᓂᑲᑖᒋᒃ, ᑮ ᐅᔑᒧᐗᒃ ᒫᑲ᙮

51ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐅᔥᑭᓂᑭᐗ, ᐁ ᐊᑾᓂᓕᒋ ᐸᐸᑭᐙᔮᓀᑭᓂᓕᐤ ᒧᔐ ᐎᔮᐎᒃ; ᑮ ᒫᑯᓂᑯ ᒫᑲ ᐅᔥᑭᓂᑭᐗ᙮ 52ᑮ ᓇᑲᑕᒻ ᒫᑲ ᐸᐸᑭᐙᔮᓀᑭᓂᓕᐤ, ᑮ ᐅᔑᒣᐤ ᒫᑲ ᐁ ᒧᔐᔥᑲᑌᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᔅᑲᐤ ᐅᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐗ

(ᒫᑎᐤ 26:57–68; ᓘᒃ 22:54–55, 63–71; ᒑᓐ 18:13–14, 19–24)

53ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ ᐃᑕ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ ᐁᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᓯᒋ ᒫᐗᒋᐃᑐᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑲᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ᙮ 54ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᐙᓚᐤ ᑮ ᐅᒋ ᓄᔅᐱᓇᑌᐤ, ᐱᓕᔥ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᐅ ᑭᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ: ᑮ ᐎᑕᐱᒣᐤ ᒫᑲ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᐗᓱ ᐃᔥᑯᑌᒃ᙮ 55ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐎᑕᐱᒥᑯᒋᒃ ᑮ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑫ ᐃᔑ ᒫᒥᔑᒥᒥᒋ ᒋᓴᓴ, ᑭᒋ ᓂᐸᐋᒋᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᒥᔅᑲᒶᒃ: 56ᐌᓴ ᒥᒉᑦ ᑮ ᓇᔅᐹᒋ ᑎᐹᒋᒣᐗᒃ; ᒫᑲ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᐗᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᓇᐃᐸᓕᓕᐤ᙮

57ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐸᓯᑯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᓛᔅᑭ ᑎᐹᒋᒣᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, 58ᓂ ᑮ ᐯᑕᐙᓈᓐ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂ ᑳ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᓐ ᐅᒪ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᒥᒋᒋᔭ ᑳ ᐅᒋ ᐅᔑᒋᑳᑌᒃ, ᐃᔥᐱᔥ ᒫᑲ ᓂᔅᑐ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ ᑯᑕᒃ ᓂ ᑳ ᐅᔑᑖᓐ ᐁᑳ ᒥᒋᒋᔭ ᑫ ᐅᒋ ᐅᔑᒋᑳᑌᒃ᙮ 59ᒫᑲ ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐎᓚᐗᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑮ ᓇᐃᐸᓕᓕᐤ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᐗᐤ᙮

60ᑌᑖᐎᒡ ᒫᑲ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓈᒪ ᓈ ᐙᔦᔥ ᑭ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐙᓐ? ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐎᑕᑭᒃ ᐅᑯ ᑳ ᒫᒥᔑᒥᔅᑭᒃ?

61ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᑐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐙᔦᔥ ᑮ ᓈᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ᙮ ᒥᓇ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᑮ ᑲᑴᒋᒧᐤ, ᑭᓚ ᓈ ᐊᓇ ᙭, ᐅᑯᓯᓴ ᔑᐋᐌᓕᑖᑯᓯᑦ?

62ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᐁ ᓂᑦ ᐋᐐᓐ: ᑭ ᑳ ᐙᐸᒫᐗᐤ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐁ ᐊᐱᑦ ᑭᒋᓂᔅᑮᒃ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐗᔅᑯᒃ᙮

63ᐁᑯ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᑎᐋᑐᐱᑕᒃ ᐅ ᐎᓦᒋᑲᓇ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᑫᔮᐸᒡ ᓇᑕᐌᓕᒪᑯᒃ ᐅᑎᐹᒋᒧᐗᒃ? 64ᑭ ᑮ ᐯᑕᒸᓇᐗᐤ ᐅ ᐹᔅᑕᒧᐎᓐ: ᑖᓐ ᐁᑌᓕᑕᒣᒃ?

ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᒣᐗᒃ ᑭᒋ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᑭᒋ ᓂᐹᔨᒥᒋ᙮

65ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒋ ᓯᒀᑌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᑾᓇᑴᐗᒃ, ᑮ ᐅᑕᒫᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑭᔅᑭᐙᐃᑫ: ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐸᐸᓯᑴᐌᐗᒃ᙮

ᒧᓚ ᓂᑭᔅᑫᓕᒫᐤ, ᐱᑕᕐ ᐃᑗᐤ ᒋᓴᓴ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 26:69–75; ᓘᒃ 22:56–62; ᒑᓐ 18:15–18, 25–27)

66ᒣᒀᒡ ᐱᑕᕐ ᓂᑕᑉ ᐁ ᐃᑖᑦ ᑭᒋᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᐗ ᐯᔭᒃ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐃᓕᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᔅᑴᒪ: 67ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᐱᑕᕋ ᐁ ᐊᐗᓯᓕᒋ, ᑮ ᑲᓇᐙᐸᒣᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭᓚ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐎᒉᐗᐤ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕆᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ᙮

68ᒫᑲ ᑮ ᐋᓉᑕᒻ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓂ ᓂᓯᑐᑌᓐ ᑳ ᐃᑗᔭᓐ᙮ ᑮ ᐗᓚᐎᐤ ᒫᑲ ᐱᔅᑭᒋᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ; ᓈᐯ ᐹᑲᐋᒀᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓄᑖᑯᓯᐤ᙮

69ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐤ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑮ ᐙᐸᒣᐤ, ᑮ ᒫᒋ ᐃᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᐊᓐᑕ ᐁ ᓂᐸᐎᓕᒋ, ᐊᐗ ᐁᐗᑯ ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ᙮ 70ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐋᓉᑕᒻ᙮

ᓈᑫ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᐊᓐᑕ ᐁ ᓂᐸᐎᒋᒃ ᒥᓇ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᐱᑕᕋ, ᐅᒋᑕᐤ ᑭᓚ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ: ᐌᓴ ᑭ ᑳᓕᓕᐃᓕᓕᐎᓐ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐁᑎᑖᑯᓯᔭᓐ᙮

71ᒫᑲ ᑮ ᒫᒋ ᒪᒋᐃᑗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐃᑗᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐋᓕᒧᒣᒃ᙮

72ᒥᓇ ᒫᑲ ᐁᑯ ᓂᔡᐤ ᓂᐅᑖᑯᓯᑦ ᓈᐯ ᐹᑲᐋᒀᓐ᙮ ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑭᓯᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᓕᒋ ᒋᓴᓴ ᐁ ᑮ ᐃᑌᑯᑦ, ᐸᒧᔑ ᓂᔡᐤ ᓄᑖᑯᓯᑦ ᓈᐯ ᐹᑲᐋᒀᓐ, ᓂᔅᑡᐤ ᑭ ᑳ ᐋᓉᑌᓐ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒥᔭᓐ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒥᐋᒥᑐᓀᓕᑕᒃ, ᑮ ᒫᑐ᙮