Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 14:12

ᒋᓴᔅ ᐎᒋᒥᒋᓱᒣᐤ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓂᓕᐤ

(ᒫᑎᐤ 26:17–25; ᓘᒃ 22:7–14, 21–23; ᒑᓐ 13:21–30)

12ᓃᔥᑕᒻ ᒫᑲ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐅᐱᓱᑦ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᐁ ᐋᐸᒋᐋᑲᓂᐎᑦ, ᐃᔅᐱ ᓀᐸᐋᒋᒃ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔕ, ᑮ ᐃᑎᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑖᓐᑌ ᐁᔑ ᓇᑕᐌᓕᒥᔮᒃ ᑭᒋ ᓇᑕᐎ ᐗᔦᔅᑲᐎᑕᒫᑖᒃ ᑭᒋ ᒥᒋᔭᓐ ᒥᔮᔖᑲᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ?