Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 15

ᒋᓴᔅ ᑲᑴᒋᐃᑯ ᐹᐃᓚᑕ

(ᒫᑎᐤ 27:1–2, 11–14; ᓘᒃ 23:1–5; ᒑᓐ 18:28–38)

1ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐁ ᑭᑭᔐᐹᔮᒃ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐋᔭᔭᒥᑝᐗᒃ ᐊᓯᒋ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐎᑕᐱᒥᑯᒋᒃ, ᑮ ᒫᒫᒋᑯᐱᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑭᑐᑕᐁᐗᒃ, ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐹᐃᓚᑕ᙮ 2ᐹᐃᓚᑦ ᒫᑲ ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ, ᑭᓚ ᓈ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ?

ᐎᓚ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭᑦ ᐃᑣᓐ᙮

3ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᑮ ᒫᒥᔑᒣᐗᒃ; ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐗᔦᔥ ᐅᒋ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ᙮ 4ᐹᐃᓚᑦ ᒫᑲ ᒥᓇ ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪ ᓈ ᐙᔦᔥ ᑭ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐙᓐ? ᒫᑎᑲ ᐁᔅᐱᒋ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᐁ ᒫᒥᔑᒥᔅᑭᒃ᙮

5ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑫᔮᐸᒡ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᐅᒋ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ; ᑳ ᐅᒋ ᒫᒪᔅᑳᑕᒃ ᐹᐃᓚᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᐸᑭᑎᓇᑲᓂᐃᐧᐤ ᑭᒋ ᓂᐱᑦ

(ᒫᑎᐤ 27:15–26; ᓘᒃ 23:13–25; ᒑᓐ 18:39—19:16)

6ᒣᒀᒡ ᐁ ᑲᓇᐌᓕᒋᑳᑌᒃ ᐊᓂᒪ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐤ ᐯᔭᒃ ᑭᐸᐙᑲᓇ, ᐱᑯ ᐊᓂᐃ ᓀᑕᐌᓕᒫᓕᒋ᙮ 7ᑮ ᐃᑕᐤ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐸᕌᐸᔅ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ, ᐁ ᒫᒫᒋᑯᐱᑖᑲᓂᐎᑦ ᐊᓯᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒋᐎᑯᑦ ᐁ ᓂᔑᐗᓈᑕᑲᒥᑭᓯᑦ, ᑳ ᑮ ᓂᐹᔨᐌᑦ ᐁ ᓂᔑᐗᓈᑕᑲᒥᑭᓯᒋᒃ᙮ 8ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁᓕᑯᒃ ᐁ ᑌᐺᒋᒃ, ᑮ ᒫᒋ ᓈᑐᑕᒪᐌᐗᒃ ᑭᒋ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᒧᔕᒃ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒫᑯᒋᒃ᙮ 9ᒫᑲ ᐹᐃᓚᑦ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᑭ ᓇᑕᐌᓕᒥᓇᐗᐤ ᓈ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓇᒫᑕᑾᒃ ᐊᓇ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐗᐗ? 10ᐌᓴ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᐁ ᑮ ᐅᑎᓕᒫᓕᒋ ᐌᒋ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑯᑦ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐃᓕᓕᐗ᙮

11ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᔑᑭᒣᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋ ᓇᑐᑕᒫᓕᒋ ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓇᒫᑯᒋᒃ ᐸᕋᐸᓴ᙮ 12ᐹᐃᓚᑦ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐗᑦ ᒥᓇ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᓀᑕᐌᓕᒥᔦᒃ ᑭᒋ ᑐᑕᐗᒃ ᐊᓇ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ?

13ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᑌᐺᐗᒃ, ᒌᔅᑖᔅᑾᐤ᙮

14ᐁᑯ ᐹᐃᓚᑦ ᐁᑖᑦ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ, ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ?

ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᑌᐺᐗᒃ, ᒌᔅᑖᔅᑾᐤ᙮

15ᐁᑯ ᒫᑲ ᐹᐃᓚᑦ, ᐁ ᐎ ᓇᐃᓚᐌᐋᑦ ᐱᓕᓕᐗ, ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐧ ᐸᕌᐸᓴ, ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐸᓴᔅᑌᐙᑦ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᐸᑭᑎᓀᐤ ᑭᒋ ᒌᔅᑖᔅᑾᐗᑲᓂᐎᓕᒋ᙮

ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗᒃ ᐋᔭᓵᒋᐅᐗᒃ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 27:27–31; ᒑᓐ 19:2–3)

16ᓇᑐᑕᓕᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐗᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓇᒃ ᑉᕆᑐᕆᔭᒻ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ; ᑮ ᓇᑐᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑳ ᒥᓀᔭᑎᓕᒋ ᓇᑐᐸᓕᐎᓕᓕᐗ᙮ 17ᑮ ᐳᔅᑕᑯᐸᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᑴᑭᓂᓕᐤ, ᑮ ᐊᐱᑳᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᐅᑭᒫᐗᔅᑐᑎᓂᓕᐤ ᒥᔑᑳᐎᒥᓇᑯᔑᔭ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐳᔅᑕᔅᑐᑎᓇᐁᐗᒃ; 18ᑮ ᒫᒋ ᐊᑕᒥᔅᑲᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐦᐁᓪ, ᑭᓚ ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒪᒥᐗᐗ! 19ᐎᐹᔅᑯᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐅᑖᒪᐌᐗᒃ ᐅᔅᑎᒀᓂᓕᒃ, ᑮ ᓯᒀᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᑭᒋᑾᓀᓕᒋᒃ, ᑮ ᓇᐗᑮᔅᑕᐌᐗᒃ᙮ 20ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐋᔭᓵᒋᐋᒋᒃ, ᑮ ᒪᓂᓇᒬᐗᒃ ᒥᑴᑭᓂᓕᐤ, ᑎᐱᓚᐗ ᒫᑲ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᓕᐗ ᑮ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᑎᓓᐗᒃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫᑐᑕᐋᒋᒃ ᑭᒋ ᑮᔅᑖᔅᑾᐙᒋᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᒋᔅᑕᔅᑾᑲᓂᐎᐤ

(ᒫᑎᐤ 27:32–44; ᓘᒃ 23:26–43; ᒑᓐ 19:17–27)

21ᑮ ᔖᑯᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᓵᐃᕆᓂᐎᓕᓕᐗ ᓵᐃᒪᓐ, ᐊᓐᑕ ᐁ ᐱᒧᑌᓕᒋ, ᐱᑐᔥ ᐃᑕ ᐁ ᐅᑐᑌᓕᒋ, ᐅᑖᐎᐙᐗ ᐋᓕᒃᓵᓐᑕᕐ ᓀᔥᑕ ᕉᐸᔅ, ᑭᒋ ᐱᒥᐎᑕᐙᓕᒋ ᐅᑦ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒥᓕᐤ᙮ 22ᑮ ᐯᔑᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑲᓪᑯᑕ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ, ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ, ᐅᔅᑎᑳᓂᑲᓐ᙮ 23ᑮ ᒥᓓᐗᒃ ᒫᑲ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ ᒪᕐ ᐁ ᑭᓕᑲᐎᓂᑳᑌᓕᒃ: ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐅᑎᓇᒻ᙮ 24ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᒋᔅᑖᔅᑾᐙᒋᒃ, ᑮ ᒫᑎᓇᒫᑐᐗᒃ ᐅ ᐎᓦᒋᑲᓇᓕᐗ, ᐁ ᒪᐃᑲᓈᑎᑯᑫᒋᒃ, ᑫᒀᓕᐤ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᑫ ᐅᑎᓇᑭᐸᓐ᙮ 25ᓂᔅᑐ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᑮ ᐃᔅᐸᓕᐤ; ᑮ ᒌᔅᑖᔅᑾᐌᐗᒃ ᒫᑲ᙮ 26ᐊᓂᒪ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᒫᑲ ᐁ ᐃᔑ ᒪᒥᔑᒫᑲᓂᐎᑦ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᐤ, ᒎᐗᒃ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐗᐗ᙮ 27ᐊᓯᒋ ᐎᓚ ᓂᔓ ᑭᒧᑎᔅᑾ ᑮ ᒋᔅᑖᔅᑾᐌᐗᒃ, ᐯᔭᒃ ᐅ ᑭᒋᓂᔅᑭᓕᒃ ᐃᑌᑫ, ᑯᑕᑭᔭ ᒫᑲ ᐅ ᓇᒪᑎᓂᔅᑭᓕᒃ ᐃᑌᑫ᙮ 28ᑮ ᑎᐱᐸᓕᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ, ᑮ ᐊᔑᑕᑭᒪᐤ ᐅᐗᓂᑐᑕᒧᔅᑲ᙮

29ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐱᒥᒥᔮᔥᑲᐙᒋᒃ ᑮ ᒫᓓᓕᒣᐗᒃ, ᐁ ᐌᐌᐱᔅᑴᓕᒋᒃ, ᐁ ᐎᑌᒋᒃ ᒫᑲ, ᐋ, ᑭᓚ ᑳ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᔭᓐ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐅᔑᑖᔭᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᐗ, 30ᐱᒫᒋᐃᑎᓱ, ᐯᒋ ᓂᔖᑕᐎ ᒫᑲ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒃ ᐅᒋ᙮

31ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ, ᐁ ᐋᔭᓵᒋᐋᒋᒃ, ᑮ ᐃᑎᑐᐗᒃ ᐊᓯᒋ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ, ᑮ ᐱᒫᒋᐁᐤ ᑯᑕᑭᔭ, ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐱᒫᒋᐃᑎᓱ᙮ 32ᐁᑯᔑ ᙭, ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒪ, ᑲᑕ ᐯᒋ ᓂᔔᑕᐎᐤ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒃ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᑮ ᐙᐸᑕᒪᒃ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᑕᒪᒃ᙮

ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᓯᒋ ᒋᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᑮ ᑭᑳᒣᐗᒃ᙮

ᐁ ᐃᔑ ᓂᐱᑦ ᒋᓴᔅ

(ᒫᑎᐤ 27:45–56; ᓘᒃ 23:44–49; ᒑᓐ 19:28–30)

33ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ ᓂᑯᑣᔅ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ, ᑮ ᑲᔥᑭᑎᐱᔅᑲᐤ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᒪ ᐊᔅᑮᒃ ᐱᓕᔥ ᔖᑭᑖᑦ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ᙮ 34ᔖᑭᑖᑦ ᒫᑲ ᑎᐸᔨᑲᓂᒃ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᑮ ᑌᐺᐤ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐃᓗᐋᐃ, ᐃᓗᐋᐃ ᓛᒪ ᓴᐹᒃᑕᓈᐃ? ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᓂ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ, ᓂ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑭ ᐌᐱᓂᔭᓐ?

35ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐯᔓᒡ ᑳ ᓂᐸᐎᒋᒃ ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᑭᒃ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᒫᑎᑲ, ᓇᑐᒣᐤ ᐃᓛᐃᒐᐗ᙮ 36ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔅᐸᑕᐤ, ᑮ ᐊᑯᑎᑕᐤ ᒫᑲ ᐅᐸᓂᓕᐤ ᔑᐎᑳᐳᒃ, ᑮ ᐊᔅᑕᐤ ᒫᑲ ᐎᐹᔅᑯᒃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᒫᓛᑦ ᑭᒋ ᒥᓂᑴᓕᒋ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᑳ ᑐᑖ: ᒫᑎ ᑫ ᐯᒋ ᓂᑎᓂᑯᑴ ᐃᓛᐃᒐᐗ᙮

37ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᑌᐺᐤ ᐁ ᑭᔗᐌᑦ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᐯᑭᑎᓈᑦ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ᙮

38ᐊᑯᐃᑲᓐ ᒫᑲ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑌᑖᐎᒡ ᑮ ᑖᑐᐸᓕᐤ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᐅᒋ ᐱᓕᔥ ᑕᐸᔒᔥ᙮ 39ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᓂᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐤ, ᐯᔓᒡ ᑳ ᓂᐸᐎᑦ, ᐎᐋᐸᑕᒃ ᐁ ᐃᔑ ᑌᐺᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐸᑭᑎᑖᓕᒋ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑖᐺ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ᙮

40ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐗᒃ ᐙᓚᐤ ᐁ ᐅᒋ ᑲᓇᐙᐱᒋᒃ; ᐅᑯ ᐋᑎᑦ ᐊᓂᑭ, ᒣᕆ ᒫᒃᑕᓖᓐ, ᓀᔥᑕ ᒣᕆ ᐅᑳᐎᔭ ᒉᒻᔅ ᓄᑕᐤ ᑳ ᐃᔅᐱᑎᓯᑦ, ᓀᔥᑕ ᒍᓯᔅ, ᓀᔥᑕ ᓴᓗᒥ; 41ᐎᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ, ᒣᒀᒡ ᑳᓕᓕᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᑮ ᓄᔅᐱᓂᑌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᒌᔅᑕᒪᐌᐗᒃ; ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐃᔅᑴᐗᒃ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ᙮

ᐁ ᓇᐃᑲᐗᑲᓂᐎᑦ ᒋᓴᔅ

(ᒫᑎᐤ 27:57–61; ᓘᒃ 23:50–56; ᒑᓐ 19:38–42)

42ᐁᑯ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐌᑖᑯᔒᒃ, (ᐁ ᐋᔦᔅᑲᐎᑭᔑᑳᒃ, ᐁᐗᑯ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐸᒧᔑ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ,) 43ᒎᓯᑉ ᐋᕆᒪᑎᔨᐃᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᐁ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᐅᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐤ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᑕᐙᑦ ᑭᒋᒫᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓱᑭᑌᐁᐎ ᐱᑐᑲᐌᐤ ᐹᐃᓚᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᒋᓴᓴ ᐎᔮᐎᓕᐤ᙮ 44ᐹᐃᓚᑦ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒻ ᐁᔥᑾ ᓀᐱᓕᑴ: ᐁ ᓇᑐᒫᑦ ᒫᑲ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒫᐗ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᑮᔥᐱᓐ ᐋᔕᔾ ᓇᐗᒡ ᑭᓉᔥ ᑳ ᓂᐱᓕᑴ᙮ 45ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ ᓇᑐᐸᓕᐎᑭᒪᐗ ᐁ ᐎᑕᒫᑯᑦ ᑮ ᒥᓓᐤ ᒎᓯᐸ ᒥᔭᐎᓕᐤ᙮ 46ᑮ ᐊᑖᐌᐤ ᒫᑲ ᐁ ᒥᓨᔑᓂᓕᒃ ᐸᐸᑭᑆᔮᓀᑭᓂᓕᐤ, ᑮ ᓂᑎᓀᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐎᔅᑴᓈᑦ ᐸᐸᑭᐙᔮᓀᑭᓂᒃ, ᑮ ᐊᓓᐤ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᑳ ᑮ ᐙᓚᐃᔅᑲᐱᑳᑌᓕᒃ ᑭᔅᑭᓭᑳᒃ᙮ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑎᑎᐱᓀᐤ ᐊᓯᓂᔭ ᐃᔥᒀᑌᒥᒃ ᐃᔑ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ᙮ 47ᒣᕆ ᒫᒃᑕᓖᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᒣᕆ ᐅᑳᐎᔭ ᒍᓯᔅ, ᑮ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐱᒥᔑᒫᑲᓂᐎᓕᒋ᙮