Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 15:1

ᒋᓴᔅ ᑲᑴᒋᐃᑯ ᐹᐃᓚᑕ

(ᒫᑎᐤ 27:1–2, 11–14; ᓘᒃ 23:1–5; ᒑᓐ 18:28–38)

1ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐁ ᑭᑭᔐᐹᔮᒃ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐋᔭᔭᒥᑝᐗᒃ ᐊᓯᒋ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐎᑕᐱᒥᑯᒋᒃ, ᑮ ᒫᒫᒋᑯᐱᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑭᑐᑕᐁᐗᒃ, ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐹᐃᓚᑕ᙮