Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 16

ᐁ ᐗᓂᔥᑲᓇᑲᓂᐎᑦ ᒋᓴᔅ

(ᒫᑎᐤ 28:1–8; ᓘᒃ 24:1–12; ᒑᓐ 20:1–10)

1ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᒫᔭᐎᐸᓕᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᒃ, ᒣᕆ ᒫᒃᑕᓖᓐ, ᓀᔥᑕ ᒣᕆ ᐅᑳᐎᔭ ᒉᒻᔅ ᓀᔥᑕ ᓴᓗᒥ, ᑮ ᐊᑖᐌᐙᑯᐸᓐ ᐁ ᔑᐙᓕᑭ ᒪᔥᑭᑭᔭ, ᑭᒋ ᑮ ᐯᒋ ᑕᒪᔅᑯᓈᒋᒃ᙮ 2ᓈᔅᐱᒡ ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᐁ ᑭᑭᔐᐹᔮᓕᒃ, ᓃᔥᑕᒻ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᑕᐙᔅᑌᓕᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑕᒶᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᓕᐤ ᐱᒉᓚᒃ ᐁ ᓵᑲᔅᑕᐌᓕᒋ ᐱᓯᒶ᙮ 3ᑮ ᐃᑎᑐᐗᒃ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᐃᑲᑌᑎᑎᐱᓇᒫᑕᒃ ᐊᓯᓂᔭ ᐁ ᐃᔥᒀᑌᒥᐙᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᒃ ᐅᒋ? 4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑖᐱᒋᒃ, ᑮ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᐊᓯᓂᔭ ᐁ ᑮ ᐃᑲᑌᑎᑎᐱᓈᑲᓇᐎᓕᒋ: ᐌᓴ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᒪᒑᐱᔅᑭᓯᓕᐗ᙮ 5ᐁ ᐱᑐᑫᒋᒃ ᒫᑲ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᐙᐸᒣᐗᒃ ᐅᔥᑭᓂᑭᐗ ᐁ ᐊᐱᓕᒋ ᑭᒋᓂᔉ ᐃᑌᑫ, ᐁ ᑭᑭᔥᑲᒥᓕᒋ ᐁ ᑭᓉᑭᓂᓕᒃ ᐙᐱ ᐊᑯᐅᓂᓕᐤ; ᑮ ᓭᑭᓯᐗᒃ ᒫᑲ᙮

6ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᑳᐎᓚ ᓭᑭᓯᒃ: ᑭ ᓇᑐᓇᐙᐗᐤ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᑳ ᒌᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᑦ: ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑕ ᐃᑖᐤ: ᒫᑎᑲ ᐃᑕ ᑳ ᐃᔑ ᐱᒥᔑᒫᒋᒃ᙮ 7ᑭᐌᒃ ᒫᑲ, ᐎᑕᒫᒫᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᐱᑕᕐ ᐁ ᓂᑳᓄᑖᑖᒃ ᑳᓕᓖᒃ ᐃᔑ: ᐁᑯᑕ ᑫ ᐙᐸᒣᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᑎᑖᒃ᙮

8ᑮ ᑭᓕᐱ ᐗᓚᐎᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᔑᒧᐗᒃ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ ᐅᒋ; ᐌᓴ ᑮ ᓇᓂᑭᐸᓕᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ: ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐙᔦᔥ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᐊᐌᓕᐗ: ᐌᓴ ᑮ ᑯᔅᑖᒋᐗᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᓄᑯᓯᔅᑕᐌᐤ ᒣᕇ ᒫᒃᑕᓕᓇ

(ᒫᑎᐤ 28:9–10; ᒑᓐ 20:11–18)

9ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑳ ᐙᓂᔥᑳᑦ ᐎᐸᒡ ᓃᔥᑕᒻ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑕᐙᔅᑌᒃ, ᓃᔥᑕᒻ ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑕᐌᐤ ᒣᕆ ᒫᒃᑕᓕᓇ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᑦ ᓂᔂᔅ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ᙮ 10ᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑕᐎ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐎᒉᐎᑯᓕᒋ ᐁ ᑲᒀᑕᑲᑗᒧᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒫᑐᓕᒋ᙮ 11ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᐯᑕᑶᒃ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐙᐸᒫᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᑖᐺᑕᒶᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᓄᑯᓯᔅᑕᐌᐤ ᓂᔓ ᑭᔅᑭᓄᐊᒧᐙᑲᓇ

(ᓘᒃ 24:13–35)

12ᐹᑎᒪ ᐊᓂᒪ, ᐋᔭᒡ ᑮ ᓄᑯᓯᔅᑕᐌᐤ ᓂᔓ ᐃᑕᓯᓕᒋ, ᐁ ᐱᒧᑎᓕᒋ, ᐱᑐᔥ ᐃᑕ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑐᑌᓕᒋ᙮ 13ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᓇᑕᐎ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᑯᑕᑭᔭ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑖᐺᑖᑯᐗᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᓄᑯᓯᔅᑕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᐯᔭᑯᔖᑉ

(ᒫᑎᐤ 28:16–20; ᓘᒃ 24:36–49; ᒑᓐ 20:19–23, ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 1:6–8)

14ᐹᑎᒪ ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᐯᔭᑯᔖᑉ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐊᐱᓕᒋ ᐁ ᒥᒋᓱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᐁ ᐋᓉᑕᒥᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒪᔥᑲᐎᑌᐁᓕᒋ, ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑖᐺᑕᐙᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᑦ᙮ 15ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒥᓯᐌ ᐁᔅᐱᑕᔅᑲᒥᑳᒃ ᐃᑐᑌᒃ, ᐙᐎᑕᒫᑯᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐯᒫᑎᓯᒋᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ᙮ 16ᐊᓇ ᑫ ᑖᐺᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᑫ ᓯᑲᐋᑕᐙᑲᓂᐎᑦ ᑲᑕ ᐱᒫᒋᐊᐤ; ᒫᑲ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑫ ᑖᐺᑕᒃ ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓈᒋᒪᐤ᙮ 17ᐅᐅ ᑭᒋᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓇ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐎᒉᐎᑯᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑫ ᑖᐺᑕᑭᒃ: ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ ᑲᑕ ᐗᓕᐎᐌᐱᓀᐗᒃ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ; ᐅᔥᑭ ᐃᔑ ᑭᔗᐎᓇ ᑲᑕ ᐋᔭᒥᐗᒃ; 18ᑲᑕ ᐅᑎᓀᐗᒃ ᒥᔑᑭᓀᐱᑾ; ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᒥᓂᑴᑣᐌ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐅᒋ ᓂᐱᓈᓂᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐗᑯᐃᑯᐗᒃ; ᑲᑕ ᓵᒥᓀᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᒥᓗᐋᔮᓕᒋ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᓈᑳᓂᐎᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐃᔑ

(ᓘᒃ 24:50–53; ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ 1:9–11)

19ᐁᑯᔑ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐅᑎᒪᓕᒋᑫᐤ ᑳ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᑦ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑮ ᐃᔑ ᐅᑎᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐊᐱᐌᐤ ᐅ ᑭᒋᓂᔅᑭᓕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 20ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫᑐᑌᒋᒃ, ᒥᓯᐌ ᐃᑕ ᒫᑲ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐗᒃ, ᐁ ᐎᒋᐋᑑᔅᑫᒥᑯᒋᒃ ᐅᑎᒪᓕᒋᑫᐗ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔨᒋᑖᓕᒋ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐊᓯᒋᐸᓕᑖᑦ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓇ᙮ ᐁᒣᓐ᙮