Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 2

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᑳ ᓇᓇᒫᔅᐱᓀᓕᒋ ᓈᐯᐗ

(ᒫᑎᐤ 9:1–8; ᓘᒃ 5:17–26)

1ᐋᑎᑦ ᑭᔑᑳᐗ ᒫᑲ ᑳ ᒫᔭᐎᐸᓕᓕᑭ ᒥᓇ ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ; ᑮ ᐹᐯᑖᑾᓐ ᒫᑲ ᐱᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᐁ ᐃᑖᑦ᙮ 2ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᑮ ᒫᒪᐎ ᒫᐗᒋᐃᑐᐗᒃ, ᐱᓕᔥ ᐃᓕᑯᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑌᐸᔅᑭᓀᒋᒃ; ᓇᒪᐎᓚ, ᓇᒪ ᐊᐴᒋᑲ ᐙᔅᑲ ᐃᔥᒀᑌᒥᒃ: ᑮ ᐙᐎᑕᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ᙮ 3ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐯᔑᐙᒋᒃ ᐊᐌᓂᐗ ᐁ ᓇᓇᒫᔅᐱᓀᓕᒋ, ᓀᐤ ᐁ ᐱᒥᐎᓛᒋᒃ᙮ 4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐯᔓᒡ ᐁ ᑮ ᓈᑖᒋᒃ, ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᓯᑎᔅᑳᑐᓈᓂᐗᒃ, ᑮ ᐹᔅᑭᐱᑕᒶᒃ ᐊᑾᓇᐃᑲᓂᓕᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᑕᐎᓇᑭᒃ, ᑮ ᓛᔑᓇᒶᐤ ᓂᐯᐎᓂᓕᐤ ᐃᑕ ᐅᓇᓇᒫᔅᐱᓀᐗ ᐁ ᐱᒥᔑᓂᓕᒋ᙮ 5ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᑕᒸᑦ ᐅ ᑖᐺᔨᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅᓇᓇᒫᔅᐱᓀᐗ, ᓂᑯᓯᔅ, ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᑭ ᐌᐯᓕᑕᒫᑲᐎᓐ᙮

6ᒫᑲ ᐁᑯᑕ ᐁᐱᒋᒃ ᐋᑎᑦ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ, ᐁ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᑭᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᑌᐃᐙᒃ, 7ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᒪ ᐃᔑ ᐹᐹᔅᑖᒧᑦ? ᐊᐌᓇ ᑫ ᑮ ᐌᐯᓕᑕᒫᑫᑦ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐱᑯ?

8ᑣᔦᒃ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᒃ ᐅᒪ ᐁ ᐃᔑ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒥᓕᒋ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒣᒃ ᑭᑌᐃᐙᒃ? 9ᑖᓂᒪ ᐊᐙᓯᑌ ᐎᐁᑕᒃ ᑭᒋ ᐃᑖᑲᓂᐎᑦ ᐅᓇᓇᒫᔅᐱᓀᐤ, ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᑭ ᐌᐯᓕᑕᒫᑲᐎᓐ; ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᐃᑖᑲᓂᐎᑦ, ᐗᓂᔥᑲ, ᐅᑎᓇ ᓀᔥᑕ ᑭ ᓂᐯᐎᓐ, ᐱᒧᑌ ᒫᑲ᙮ 10ᒫᑲ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐁ ᐋᔮᑦ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑭᒋ ᐌᐯᓕᑕᒫᑫᑦ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ, ᐃᑌᐤ ᐅᓇᓇᒫᔅᐱᓀᐗ, 11ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᐗᓂᔥᑳ, ᐅᑎᓇ ᒫᑲ ᑭ ᓂᐯᐎᓐ, ᐃᑐᑌ ᒫᑲ ᑭ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ᙮

12ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐅᑎᓇᒃ ᐅ ᓂᐯᐎᓐ, ᑮ ᐗᓚᐎᐤ, ᐁ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᒥᓯᐌ; ᑳ ᐅᒋ ᒪᒪᔅᑳᑕᒥᓕᒋ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ, ᑮ ᑭᔅᑖᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᐅᒪ ᓂ ᑮ ᐃᔑ ᐙᐸᑌᓐ᙮

ᒋᓴᔅ ᓇᑐᒣᐤ ᓕᐹᐃᐊ ᑭᒋ ᓄᔅᐱᓇᑎᑯᑦ

(ᒫᑎᐤ 9:9–13; ᓘᒃ 5:27–32)

13ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᔑᔓᒡ ᑭᒋᑲᒥᒃ; ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐌᐤ ᒫᑲ᙮ 14ᐁ ᐊᑎ ᐱᒧᑌᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᓖᐹᐃᐊ ᐋᓪᐱᔭᔅ ᐅᑯᓯᓯᓕᐗ ᐁ ᐊᐱᓕᒋ ᐃᑕ ᐁ ᐅᑎᓂᒥᒋ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔔᓕᐋᓇ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ᙮ ᑮ ᐸᓯᑯ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐤ᙮

15ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᒋᓴᔅ ᐁ ᐊᐱᑦ ᐁ ᒥᒋᓱᑦ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ, ᒥᒉᑦ ᐸᑉᓕᑳᓇ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᒋᑡᐗ ᑮ ᐎᑕᐱᒥᑯ ᒋᓴᔅ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ: ᐌᓴ ᑮ ᒥᒉᑎᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐗᒃ᙮ 16ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐹᕋᓯᔭᒃ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᐁ ᐎᒋᒥᒋᓱᒫᓕᒋ ᐸᑉᓕᑳᓇ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᒋᑣᐗ, ᑮ ᐃᑎᒣᐎᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐎᒋᒥᒋᓱᒫᑦ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᒥᓂᑴᒫᑦ ᐸᑉᓕᑳᓇ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᒋᑡᐗ?

17ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐱᐁᑕᒃ, ᐃᑌᐤ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᒥᓗᐋᔮᒋᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᓇᑕᐌᓕᒣᐗᒃ ᓇᑕᑯᓚᓇ, ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐋᑯᓯᒋᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓐ ᑭᒋ ᓇᑐᒪᑭᒃ ᐅᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐗᒃ, ᒫᑲ ᐅᒪᒋᑣᐗᒃ ᑭᒋ ᑴᔅᑳᑎᓯᒋᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᑲᑴᒋᑫᒪᑲᓂᐎᐤ ᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᒋ

(ᒫᑎᐤ 9:14–17; ᓘᒃ 5:33–39)

18ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐙᐗ ᒫᑲ ᒐᓐ ᓀᔥᑕ ᐹᕋᓯᔭᒃ ᑮ ᓂᑲᓱᓕᐗ: ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᒫᑲ ᐃᑌᐗᒃ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐙᐗ ᒑᓐ ᓀᔥᑕ ᐹᕋᓯᔭᒃ ᓂᑲᓱᓕᒋ, ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑲᓯᐗᒃ?

19ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑲᑕ ᑮ ᓂᑲᓱᓕᐗ ᓈ ᐅᔥᑭᓈᐯᐙᓐ ᐅᑐᑌᒪ ᒣᒀᒡ ᐅᔥᑭᓈᐯᐙᓐ ᐁ ᐎᒉᐙᑦ? ᐃᓕᑯᒃ ᐅᔥᑭᓈᐯᐙᓐ ᐁ ᐎᒉᐙᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᓂᑲᓱᓕᐗ᙮ 20ᒫᑲ ᑭᔑᑳᐗ ᑲᑕ ᐅᑎᒋᐸᓕᐗ ᐃᔅᐱ ᐅᔥᑭᓈᐯᐗᓇ ᑫ ᒪᔅᑲᒫᑲᓂᐎᒋᒃ, ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ ᒫᑲ ᑲᑕ ᓂᑲᓱᐗᒃ᙮

21ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᓀᔥᑕ ᐊᑯᔅᑕᐊᒻ ᐅᔥᑭ ᒪᓂᑐᐌᑭᓂᓕᐤ ᑳᔮᔑ ᐎᓛᒋᑲᓂᒃ; ᑭᔅᑎᓈᒡ ᐊᓂᒪ ᐅᔥᑭ ᒪᓂᑐᐌᑭᓐ ᑳ ᒥᔕᐃᑳᑳᓂᐗᒃ ᑖᑐᐱᑕᒧᒪᑲᓐ ᑳᔮᔑ ᐎᓛᒋᑲᓐ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᐁ ᑖᑐᐸᓕᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᒣᔖᒃ᙮ 22ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐱᑕᐊᒻ ᐅᔥᑭ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ ᑳᔮᔑ ᐎᒀᒃ; ᑭᔅᑎᓈᒡ ᐅᔥᑭ ᔓᒥᓈᐳ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᒪᑲᓐ ᐎᒀᔭ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᓯᐃᑭᐸᓕᒃ ᔓᒥᓈᐳ: ᒫᑲ ᐅᔥᑭ ᔓᒥᓈᐳ ᑲᑕ ᐱᑕᐃᑲᑌᐤ ᐅᔥᑭ ᐎᒀᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᑲᑴᒋᑫᒪᑲᓂᐎᐤ ᐋᓜᐱᐎ ᑭᔑᑳᐤ ᑫ ᐃᔑ ᐋᐸᑕᑭᐸᓐ

(ᒫᑎᐤ 12:1–8; ᓘᒃ 6:1–5)

23ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᔕᐳᔥᑲᒃ ᒪᑖᒥᓇ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓇ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ; ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒫᑲ ᐁ ᐊᑎ ᐱᒧᑌᓕᒋ ᑮ ᒪᒪᓂᐱᑌᓕᐗ ᐁ ᐱᔅᑾᑕᔅᑭᓕᒃ ᒪᑖᒥᓇ᙮ 24ᐹᕋᓯᔭᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᒫᑎᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑐᑕᑭᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁᑳ ᑳ ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ?

25ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓇᒪ ᓈ ᐎᔅᑳᑦ ᑭ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᑖᓇᐗᐤ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒃ ᑌᐱᑦ ᐃᔅᐱ ᐌᐙᓂᓯᑦ ᓀᔥᑕ ᐙ ᒥᒋᓯᑦ; ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ? 26ᐁ ᑮ ᐱᑐᑫᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐅ ᑭᔑᑳᒥᑦ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᐁᐹᔭᑕᕐ, ᐁ ᑮ ᒧᐙᑦ ᒫᑲ ᐅᓚᔅᑣᑯᐎ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᐁᑳ ᐊᐌᓇ ᑫ ᒧᐙᔅᐸᓐ ᐱᑯ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ, ᐁ ᑮ ᒥᓛᑦ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑦ?

27ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐊᔭᒥᐁᑭᔑᑲᐤ ᑮ ᐅᔑᑖᓂᐗᓐ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐤ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑲᐤ ᐅᒋ: 28ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑎᐯᓕᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ᙮