Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 6

ᒋᓴᔅ ᓈᔦᑕᐌᓕᒪᑲᓂᐎᐤ ᓈᓴᕆᑎᒃ

(ᒫᑎᐤ 13:53–58; ᓘᒃ 4:16–30)

1ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᐤ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐊᔅᑮᒃ, ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ᙮ 2ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑲᐤ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ, ᑮ ᒫᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ: ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᐁ ᐯᑕᐙᒋᒃ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᐁ ᐃᑗᒔᒃ, ᑖᓐᑌ ᐌᒋ ᐋᔮᑦ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ? ᑫᑯ ᓀᔥᑕ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒪ ᑳ ᒥᓛᑲᓂᐎᑦ, ᐙᐙᒡ ᐅᐅ ᑭᒋ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᐅᒋᒋᔭ ᑳ ᐅᒋ ᑐᑕᒃ? 3ᓇᒪᔦᐤ ᓈ ᐊᐗ ᒥᔅᑎᑯᓈᐯᐤ, ᒣᕆ ᐅᑯᓯᓴ, ᐎᒋᔖᓇ ᒉᒻᔅ ᓀᔥᑕ ᒍᓰᔅ, ᓀᔥᑕ ᒎᑕ, ᓀᔥᑕ ᓵᐃᒪᓐ? ᓇᒪ ᓈ ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓇ ᑭ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑯᓈᐗ? ᑮ ᓈᔦᑕᐌᓕᒣᐗᒃ ᒫᑲ᙮

4ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐋᔭᐤ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᑐᑌᒪ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ ᐱᑯ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑌᓕᒫᑲᓂᐎᐤ᙮

5ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑮ ᒫᒪᑖᐎ ᐊᑑᔅᑫᐤ, ᐱᑯ ᐁ ᑮ ᓵᒥᓈᑦ ᐋᑎᑦ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐋ᙮ 6ᑮ ᒫᒪᔅᑲᑕᒬᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐋᓉᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ,

ᒋᓴᔅ ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ

(ᒫᑎᐤ 10:5–15; ᓘᒃ 9:1–6)

ᐊᓂᐃ ᐃᑖᐎᓂᔑᒃ ᒫᑲ ᐙᔅᑲ ᑮ ᐹᐸᐃᑐᑌᐤ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ᙮ 7ᓇᑐᒣᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒋ ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ ᓈᓂᔓ; ᑮ ᒥᓓᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᔖᑯᒋᐋᓕᒋ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ; 8ᑮ ᐃᑕᔕᐙᑌᐤ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑫᒀᓕᐤ ᑭᒋ ᑭᑐᑕᑖᓕᒋ ᐁ ᐸᐹᒧᑌᓕᒋ, ᐱᑯ ᓴᔅᑲᐅᓂᓕᐤ; ᓇᒪᐎᓚ ᒥᒋᒥᐗᑎᓕᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᓚᑯᓈᐗ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᔔᓕᐋᓇ ᐎᐗᑎᓕᒃ: 9ᒫᑲ ᑭᒋ ᑭᑭᔥᑲᒥᓕᒋ ᒪᔅᑭᓯᓇ; ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐳᔅᑎᔥᑲᒥᓕᒋ ᓂᔓ ᐱᓯᔅᑳᑲᓇ᙮ 10ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐱᑯ ᐃᑕ ᑫ ᐱᑐᑫᐌᑴ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᐁᑯᑕ ᑕᔑᑫᒃ ᐹᑎᒫ ᐊᓐᑕ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᔦᑴ᙮ 11ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑫ ᐱᑐᑲᐃᑖᑴ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑫ ᓇᑐᑕᑖᑴ; ᐃᔅᐱ ᐊᓐᑕ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᔦᑴ, ᐸᐹᐎᐸᓕᑖᒃ ᒪᒋᑾᓛᔕ ᑭᓯᑎᐙᒃ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒫᒥᔑᒥᑯᒋᒃ᙮ ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐗᓯᑌ ᑲᑕ ᒥᓗ ᐃᑌᓕᑖᑾᓋ ᓴᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᑯᒪᕋ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎ ᑭᔑᑳᑫ, ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓂᒪ ᐃᑖᐎᓐ᙮

12ᑮ ᑭᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋ ᑴᔅᑳᑎᓯᓕᒋ᙮ 13ᑮ ᐗᓚᐎᐌᐱᓀᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᐱᒥᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᒋ ᑐᒥᓀᐗᒃ ᒥᒉᑦ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ, ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐗᒃ ᒫᑲ᙮

ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᓂᐸᐊᑳᓂᐎᐤ

(ᒫᑎᐤ 14:1–12; ᓘᒃ 9:7–9)

14ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᐦᐁᕋᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐯᑕᒻ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᒥᒋ; (ᐌᓴ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᒥᓯᐌ ᑮ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᓕᐤ;) ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᒐᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᓄᑯᑖᑦ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ᙮

15ᑯᑕᑭᔭᒃ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐊᐗ ᐁᐗᒀᓇ ᐃᓛᐃᒐ᙮

ᓀᔥᑕ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐊᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ᙮

16ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐦᐁᕋᑦ ᐱᐁᑕᒃ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐊᐗ ᐁᐗᒀᓇ ᒑᓐ, ᑳ ᑮ ᑮᔥᑭᑴᐗᒃ: ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮ 17ᐌᓴ ᐦᐁᕋᑦ ᑫᒋᐙᒃ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐅᐌᑯᐸᓐ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓀᑯᐸᓐ ᒑᓇ, ᓀᔥᑕ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ ᑮ ᒫᒫᒋᑯᐱᑌᑯᐸᓈ ᐦᐃᕈᑎᔭᒃ ᐅᒋ, ᐎᒋᔖᓇ ᐱᓕᑉ ᐎᐎᓕᐗ: ᐌᓴ ᑮ ᐎᑭᒣᑯᐸᓐ᙮ 18ᐌᓴ ᒑᓐ ᑮ ᐃᑌᑯᐸᓐ ᐦᐁᕋᑕ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᑭᒋ ᐋᔭᐎᒪᑦ ᑭᒋᔖᓐ ᐎᐗ᙮

19ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐦᐃᕈᑎᔭᔅ ᑮ ᐸᒀᑖᑦ, ᑲᑕ ᑮ ᓂᐸᐁᐸᓐ ᒫᑲ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑲᔥᑭᑕᐤ᙮ 20ᐌᓴ ᐦᐁᕋᑦ ᑮ ᑯᔅᑌᐤ ᒑᓇ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒫᑦ ᐁ ᒀᔭᔅᑭᑎᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓈᑲᑕᐌᓕᒣᐤ; ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐯᑕᐙᑦ, ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᑮ ᑐᑕᒻ, ᓀᔥᑕ ᓯᑭᓓᓯᐤ ᐁ ᐯᑕᐙᑦ᙮

21ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁ ᓇᐃᐸᓕᒃ ᑭᔑᑲᐤ ᑳ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ, ᐦᐁᕋᑦ ᐅ ᑎᐱᔅᑲᒧᐎ ᑭᔑᑳᒥᒃ ᑮ ᐅᔑᑕᒪᐌᐤ ᓂᐯᑴᐎᓂᓕᐤ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒪ, ᑭᒋ ᓇᑐᐸᓂᐎᑭᒫᒪ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᑳᓕᓕᒃ: 22ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᐦᐃᕈᑎᔭᔅ ᐅᑖᓂᓴ ᐱᐁᒋ ᐱᑐᑫᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓂᒥᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᓇᐃᓚᐌᐃᑯᑦ ᐦᐁᕋᑦ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᑕᐱᒥᑯᑦ; ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐗ, ᓇᑐᑕᒫᐎᓐ ᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑳ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᓐ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᒥᓕᑖᓐ᙮ 23ᑮ ᑭᒋᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑫ ᓇᑐᑕᒪᐎᔭᓐ, ᑭ ᑳ ᒥᓕᑎᓐ, ᐋᐳᒋᑲ ᐋᐱᑕᐤ ᓂᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ᙮

24ᑮ ᐗᓚᐎᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅᑳᐎᔭ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᓇᑐᑕᒫᔮᓐ?

ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐅᔅᑎᒀᓐ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ᙮

25ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑭᓕᐱ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᑭᒋᐅᑭᒫᐗ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓇᑐᑕᒫᑫᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓐ ᐹᑎᒪ ᑭᒋ ᒥᓕᔭᓐ ᒑᓇ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᐅᔅᑎᒀᓐ ᐅᓛᑲᓂᒃ᙮

26ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᒫᑲ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᓯᐤ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐅ ᑭᒋᐃᑗᐎᓐ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᐅᒋ ᑳ ᐎᑕᐱᒥᑯᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᐎ ᐋᓉᑕᐌᐤ᙮ 27ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᐅᓄᑎᓂᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᐅᔅᑎᒀᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐯᑖᓂᐗᓂᓕᒃ: ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᑮ ᑮᔥᑭᑴᐌᐤ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ, 28ᑮ ᐯᑕᐌᐤ ᒫᑲ ᐅᔅᑎᒀᓂᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᒃ, ᑮ ᒥᓓᐤ ᒫᑲ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐗ: ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐤ ᒫᑲ ᑮ ᒥᓓᐤ ᐅᑳᐎᔭ᙮ 29ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐱᐁᑕᒥᓕᒋ, ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᓇᒥᓕᐗ ᐎᔭᐎᓕᐤ, ᑮ ᐊᔅᑖᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᐹᔨᑲᒥᑯᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐊᔕᒣᐤ ᓂᔮᓚᓐ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇ ᐃᓕᓕᐗ

(ᒫᑎᐤ 14:13–21; ᓘᒃ 9:10–17; ᒑᓐ 6:1–14)

30ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒪᐗᓴᑯᓈᑌᐗᒃ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐗᒃ, ᐙᐙᒡ ᑳ ᑮ ᑐᑕᑭᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒋᒃ᙮ 31ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐸᑾᑌᓕᑖᑾᒃ, ᐋᓜᓯᒃ ᒫᑲ ᐱᑕᒪ: ᐌᓴ ᒥᒉᑦ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᑭᑐᑌᓕᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᐊᔅᑌᐎᐗᒃ ᐙᐙᒡ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᒋᒃ᙮ 32ᑮᒧᒡ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐸᑾᑌᓕᑖᑾᒃ ᓈᐱᒀᓂᒃ᙮

33ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐙᐸᒣᐗᒃ ᐁ ᑭᑐᑌᓕᒋ, ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒣᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᑮ ᒧᒋᐸᑖᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᑖᐎᓇ ᐅᒋ, ᑮ ᐋᑎᔥᑲᐌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒪᐎ ᓈᑌᐗᒃ᙮ 34ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐱᐁᒋ ᐗᓚᐐᑦ, ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᒥᒉᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᔕᐎᑌᐁᑐᑕᐌᐤ, ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐅ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐎᓕᓕᒥᒋᒃ ᑮ ᐃᔑᓈᑯᓯᐗᒃ: ᑮ ᒫᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ᙮ 35ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᒥᔅᑕᐃ ᒥᐋᔭᐎᐸᓕᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑲᐤ ᐅᑕ, ᐋᔕᔾ ᓀᔥᑕ ᐋᑾ ᑭᔑᑳᐤ; 36ᑭᒋᑎᔕᐅᒃ, ᑭᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑲ, ᓀᔥᑕ ᐃᑖᐎᓂᔑᒃ, ᑭᒋ ᐊᑖᐌᔅᑕᒫᓱᑭᒃ ᐊᓚᑯᓈᐗ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᐋᔮᐗᒃ ᑭᒋ ᒥᒋᒋᒃ᙮

37ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐊᔕᒥᑯᒃ ᑭᓚᐗᐤ᙮

ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓂ ᑳ ᐃᑐᑖᓈᓐ ᓈ ᑭᒋ ᐊᑖᐌᔮᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔡᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᔔᓕᐋᓈᐱᔅᑯᔕᒃ ᐊᓚᑯᓇᐤ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐊᔕᒪᑯᒃ?

38ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓐᑕᑐ ᐊᓚᑯᓈᐗᒃ ᐁᔭᐌᑾᒃ? ᓇᑕᐎ ᐙᐸᒥᑯᒃ᙮

ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑫᔅᑫᓕᑕᑭᒃ, ᐃᑗᐗᒃ, ᓂᔭᓚᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᓇᒣᓴᒃ᙮

39ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑌᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑐᑕᐙᓕᒋ ᑭᒋ ᓇᐊᐱᓕᒋ ᐹᐱᔅᑭᒡ ᐅᓵᐎᔅᑯᔑᐗᑳᒃ᙮ 40ᑮ ᓇᐊᐱᐗᒃ ᒫᑲ ᐹᐱᔅᑭᒡ, ᒫᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᓈᓂᔮᓚᓗᒥᑕᓇᐤ᙮ 41ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑎᓈᑦ ᐊᓂᐃ ᓂᔮᓚᓐ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᓇᒣᓴ, ᑮ ᐃᑖᐱᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐃᔑ, ᑮ ᒥᓦᒣᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᐱᑯᓀᐤ ᒫᑲ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᐁᑯ ᒫᓛᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑭᒋ ᐅᓚᔅᑐᐙᓕᒋ; ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᓂᔓ ᓇᒣᓴ ᑮ ᒫᑎᓇᒪᐌᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᓚᒋ᙮ 42ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒥᒋᓱᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔥᐳᐗᒃ᙮ 43ᑮ ᐅᑎᓂᒶᒃ ᒫᑲ ᓂᔓᔖᑉ ᐗᑕᐱᐗᑕ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᑭ ᐃᔅᑾᒋᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᓇᒣᓴ᙮ 44ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᒧᐙᒋᒃ ᐊᓚᑯᓈᐗ ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔮᓚᓦᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᐃᑕᔑᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐱᒧᑌᐤ ᓂᐲᒃ

(ᒫᑎᐤ 14:22–33; ᒑᓐ 6:15–21)

45ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᔖᑯᒋᒣᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑭᒋ ᐳᓯᓕᒋ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᑳᓐ ᑭᒋ ᐊᔓᐗᐊᒥᓕᒋ ᐯᑦᓭᑕᐃᒃ ᐃᔑ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᑭᒋᑎᔕᐙᑦ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 46ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑭᒋᑎᔕᐙᑦ, ᐗᒌᒃ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᑦ᙮ 47ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑖᑯᔑᒃ, ᓈᐱᒀᓐ ᑌᑖᐗᑳᒻ ᑭᒋᑲᒦᒃ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ, ᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᐯᔭᑯ ᒧᔅᑕᔅᑲᒥᒃ᙮ 48ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᒫᑲ ᐁᓕᑯᒃ ᐁ ᐊᑑᔅᑫᓕᒋ ᐁ ᐱᒥᔥᑳᓕᒋ; ᐌᓴ ᑮ ᓇᑳᔮᔑᐗᒃ: ᓈᓐᑕᐤ ᒫᑲ ᓀᐤ ᓂᐯᐱᐎᓂᒃ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᒃ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ, ᐁ ᐱᒧᑌᑦ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᑮ ᒥᔮᔥᑲᐌᐸᓐ᙮ 49ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ ᐁ ᐱᒧᑌᓕᒋ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒶᒃ ᐊᒑᑯᐎᑐᑫ, ᑮ ᑌᐺᐗᒃ ᒫᑲ; 50ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑮ ᐙᐸᒣᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒶᒃ; ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᐤ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑳᔭᒣᓕᑕᒧᒃ: ᓂᓚ ᐅ; ᐁᑳᐎᓚ ᓭᑭᓰᒃ᙮ 51ᑮ ᓈᑌᐤ ᒫᑲ ᓈᐱᒀᓂᒃ; ᑮ ᐳᓂᓗᐌᐤ ᒫᑲ: ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᑮ ᑯᔥᑴᓕᑕᒶᒃ ᓀᔥᑕ ᐋᓕᐙᒃ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ᙮ 52ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᒥᑐᓀᓕᑕᒶᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᒫᒪᑖᐎ ᐃᓯᒋᐎᓂᓕᐤ ᐊᓚᑯᓇᐗ: ᐌᓴ ᐅᑌᐃᐗᐤ ᑮ ᒪᔥᑲᐙᓕᐤ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐅᑖᑯᓴ ᑲᓇᓴᕃᑦ

(ᒫᑎᐤ 14:34–36)

53ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐊᔓᐗᐊᑭᒃ, ᑮ ᐅᑎᑕᐊᒶᒃ ᑲᓇᓴᕃᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᑮ ᓈᑕᑳᐊᒶᒃ ᒫᑲ᙮ 54ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑲᐹᒋᒃ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᐅᒋ, ᑣᔦᒃ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒣᐗᒃ, 55ᑮ ᐋᔨᔅᐸᑕᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᒪ ᐊᔅᑮᒃ ᐙᔅᑲ ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒋ ᐸᐹᒥᐎᓓᐗᒃ ᓂᐯᐎᓂᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ ᐃᑕ ᐁ ᐯᑕᑭᒃ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ᙮ 56ᐱᑯ ᐃᑕ ᒫᑲ ᐁ ᐹᐱᑐᑫᑦ, ᐃᑖᐎᓂᔑᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐊᔅᑮᒃ, ᑮ ᐸᐱᒥᔑᒣᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ ᐱᒧᑌᔅᑲᓈᒃ, ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᒥᓇᒸᒋᒃ ᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᑯᐅᓂᓕᐤ ᑎᑎᐱᔅᑕᐃᑲᓂᒃ; ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑳ ᓵᒥᓂᑭᒃ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐋᐗᒃ᙮