Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 6:14

ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᓂᐸᐊᑳᓂᐎᐤ

(ᒫᑎᐤ 14:1–12; ᓘᒃ 9:7–9)

14ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᐦᐁᕋᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐯᑕᒻ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᒥᒋ; (ᐌᓴ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᒥᓯᐌ ᑮ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᓕᐤ;) ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᒐᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᓄᑯᑖᑦ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ᙮