Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 6:22

22ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᐦᐃᕈᑎᔭᔅ ᐅᑖᓂᓴ ᐱᐁᒋ ᐱᑐᑫᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓂᒥᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᓇᐃᓚᐌᐃᑯᑦ ᐦᐁᕋᑦ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᑕᐱᒥᑯᑦ; ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐗ, ᓇᑐᑕᒫᐎᓐ ᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑳ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᓐ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᒥᓕᑖᓐ᙮