Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 6:41

41ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑎᓈᑦ ᐊᓂᐃ ᓂᔮᓚᓐ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᓇᒣᓴ, ᑮ ᐃᑖᐱᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐃᔑ, ᑮ ᒥᓦᒣᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᐱᑯᓀᐤ ᒫᑲ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᐁᑯ ᒫᓛᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑭᒋ ᐅᓚᔅᑐᐙᓕᒋ; ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᓂᔓ ᓇᒣᓴ ᑮ ᒫᑎᓇᒪᐌᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᓚᒋ᙮