Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 7

ᐅᑭᔅᑭᒪᓄᐊᒫᑫᐎᓂᐙᐤ ᐋᓂᔅᑫ ᐅᑖᐎᒫᐗᒃ

(ᒫᑎᐤ 15:1–9)

1ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᒪᐗᓴᑯᓈᑎᑯᑦ ᐸᕋᓯᔭ ᓀᔥᑕ ᐋᑎᑦ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ, ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑳ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᓕᒋ᙮ 2ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒥᒫᒋᒃ ᐋᑎᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐁ ᒧᐙᓕᒋ ᐊᓚᑰᓈᐗ ᐁᑳ ᐁ ᐹᔦᑭᒋᒉᓕᒋ ᐁᐗᑯ ᐁᑳ ᐁ ᑳᓯᒋᒉᓕᒋ, ᑮ ᐗᔭᔥ ᐃᑗᐗᒃ᙮

3ᐌᓴ ᐸᕋᓯᔭᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᒎᐗᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑳᓯᒋᒉᒋᒃ ᒥᒉᑡᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒥᒋᓱᐗᒃ, ᐁ ᐱᔑᒋᑕᒸᒋᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ᙮ 4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑌᑯᔑᑾᐎ ᐃᑕ ᐁ ᐊᑖᒥᑐᓈᓂᐗᒃ ᐅᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓗᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒥᒋᓱᐗᒃ᙮ ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᑯᑕᑭᔭ ᑫᒀᓇ ᐃᑕᑾᓋ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᑭᒋ ᐱᔑᒋᑕᑭᒃ, ᐁ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᑖᓂᐗᑭ ᒥᓂᒀᑲᓇ ᐅᑎ, ᓀᔥᑕ ᐅᓛᑲᓂᔕ, ᐅᓵᐙᐱᔉ ᐊᓱᐗᒋᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᒥᒋᓱᓈᑎᑾ᙮

5ᐁᑯ ᐹᕋᓯᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᑫᑴᒋᒫᒋᒃ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐁᑳ ᐱᒧᑌᒋᒃ ᑳ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒋᒃ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᒫᑲ ᐁ ᒧᐙᒋᒃ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᐁᑳ ᐁ ᑳᓯᒋᒉᒋᒃ?

6ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᑖᔑᑆ ᐋᐃᓭᔭ ᐁ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᑦ ᑮ ᐃᑎᑖᒃ ᑳ ᐋᔭᒥᐁᑳᓱᔦᒃ, ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐅᑯ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓂ ᑭᔅᑌᓕᒥᑾᒃ ᐅᑐᓂᐙᒃ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᐅᑌᐃᐗᐤ ᓂ ᓚᐙᐸᒥᑯᐙᓐ᙮ 7ᒫᑲ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᓂ ᓇᐗᑮᔅᑖᑾᒃ, ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓂᐗᐗ ᒦᔅᑯᒡ ᒀᔭᔉ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ᙮

8ᐌᓴ, ᐁ ᐃᑲᑌᔅᑖᐌᒃ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭ ᐱᔑᒋᑖᒸᓇᐗᐤ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᐗᐤ, ᐁ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᑖᓂᐗᑭ ᐅᓚᑲᓇ ᐅᑎ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᒀᑲᓇ: ᒥᒉᑦ ᑯᑕᑭᔭ ᐅᒪ ᑐᐎ ᑫᒀᓇ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑐᑌᓇᐗᐤ᙮

9ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒥᑐᓂ ᑭᑦ ᐋᑕᐌᓕᑕᒸᓇᐗᐤ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭᒋ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑕᒣᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᐗᐤ᙮ 10ᐌᓴ ᒧᓯᔅ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭᔅᑌᓕᒻ ᑯᑖᐎ ᓀᔥᑕ ᑭᑳᐎ; ᓀᔥᑕ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᒣᒐᑭᒫᑴ ᐅᑖᐎᔭ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑳᐎᔭ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᓂᐸᐊᐤ᙮ 11ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᑦ ᐃᑣᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᑫ ᐃᑖᑴ ᐅᑖᐎᔭ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑳᐎᔭ, ᑯᕐᐹᓐ, ᐁᐗᑾᓂᒪ ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᒥᓕᐌᐎᓐ, ᐊᓂᒪ ᑫ ᐃᔑ ᑭᔅᑖᐸᒋᐃᑳᐎᔭᓐ ᓂᓚ ᐅᒋ; ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐋᓉᓕᑖᑯᓯᐤ᙮ 12ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᓕᓇᐙᐗᐤ ᐙᔦᔥ ᑭᒋ ᑐᑕᒪᐙᑦ ᐅᑖᐎᔭ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑳᐎᔭ; 13ᐁ ᐃᔑᑖᐌᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᑭᒋ ᐃᑖᐸᑕᓂᓕᒃ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᐗᐤ ᐅᒋ, ᑳ ᑮ ᒥᓕᐌᔦᒃ: ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᑯᑕᑭᔭ ᐅᒪ ᑐᐎ ᑫᒀᓇ ᑭ ᑐᑌᓈᐗᐤ᙮

ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐎᓕᐱᐃᑯᑦ ᐊᐌᓇ

(ᒫᑎᐤ 15:10–20)

14ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒫᑦ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓇᑐᑕᐎᒃ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᓂᓯᑐᑕᒧᒃ ᒫᑲ: 15ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕᑾᓐ ᑫᒀᓐ ᐗᔅᑮᒡ ᐃᓕᓕᐤ, ᐁ ᐱᑐᑫᒪᑲᓂᓕᒃ ᐎᔭᐎᒃ ᑫ ᑮ ᐎᓕᐱᐃᑯᑦ: ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᔅᑳᑯᑦ ᐁᐗᑾᓂᐃ ᑳ ᐎᓕᐱᐃᑯᑦ ᐃᓕᓕᐤ᙮ 16ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐌᑖᐗᑳᑴ ᑭᒋ ᐯᑕᒃ, ᐁᑯᔑ ᑭᑕ ᐯᑕᒻ᙮

17ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐱᑐᑫᑦ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᐁ ᑮ ᓇᑲᑖᑦ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓇᐊᒪᐙᑲᓇ ᐅᒣᓕᐤ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐗᑕᓗᑳᓂᓕᐤ᙮ 18ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭᓚᐗᐤ ᓈ ᓀᔥᑕ ᓇᒪ ᐅᒪ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᑦ ᐅᓂᓯᑐᑕᒧᐎᓂᓇᐗᐤ? ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᓂᓯᑐᑌᓇᐗᐤ ᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᐗᔅᑮᒡ ᐅᒋ ᐁ ᐱᑐᑫᔥᑳᑯᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᐎᓕᐱᐃᑯ: 19ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑐᑫᒪᑲᓂᓕᐤ ᐅᑌᐃᒃ, ᒫᑲ ᐗᑖᒃ, ᒥᓇ ᒫᑲ ᐗᓚᐎᐸᓕᐤ, ᐁ ᐹᔦᑭᑖᒪᑲᒃ ᒥᓯᐌ ᒥᒋᒻ?

20ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐊᓂᒪ ᑳ ᐗᓚᐎᔅᑳᑯᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᐗᑺᓕᐤ ᑳ ᐎᓕᐱᐃᑯᑦ ᐃᓕᓕᐤ᙮ 21ᐌᓴ ᐱᒋ ᐅᒋ, ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅᑌᐃᐙᒃ, ᐅᒋᐸᓕᐗ ᒪᒋ ᒥᑐᓀᓕᒋᑫᐎᓇ, ᒫᒪᐎᐃᑐᐎᓇ, ᐯᔑᑾᑎᓯᐎᓇ, ᓂᐹᔭᐌᐎᓇ, 22ᑭᒧᑎᐎᓇ, ᒧᔅᑌᓇᒫᑫᐎᓐ, ᒪᒑᑎᓯᐎᓐ, ᑲᑳᔦᓕᓯᐎᓐ, ᐱᔑᒀᒋᐃᑖᑎᓯᐎᓐ, ᒪᒋᒥᔅᑭᔑᒃ, ᐹᔅᑕᒧᐎᓐ, ᑭᔅᑌᓕᒧᐎᓐ, ᑲᑫᐹᑎᓯᐎᓐ: 23ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᒪᒋ ᑫᒀᓇ ᐱᒋ ᐅᒋᐸᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐎᓕᐱᐃᑯ ᐃᓕᓕᐤ᙮

ᐃᔅᑫᐤ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑕᐌᐤ ᒋᓴᓴ

(ᒫᑎᐤ 15:21–28)

24ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐸᓯᑯ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᑖᐃᕐ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᑕᓐ ᐊᔅᑮᒃ, ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᒫᑲ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᒫᑲ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᓕᒋ: ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᑳᓱ᙮ 25ᐌᓴ ᐯᔭᒃ ᐃᐧᔅᑫᐤ, ᐅᑖᓂᓴ ᐁ ᐋᔭᐙᓕᒋ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ, ᑮ ᐯᑕᒻ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐸᑭᔑᓐ ᐅᓯᑎᓕᒃ: 26ᐊᓇ ᐃᔅᑴᐤ ᑮ ᒉᓐᑖᐃᓕᐎᐤ ᐁ ᓵᐃᕈᐸᓂᔑᔮᓂᐎᑦ ᐃᑕ ᐁ ᐅᒌᑦ ᐅᒋ; ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐅᑖᓇᓴ ᐎᔮᐎᓕᒃ ᐅᒋ᙮ 27ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐁᑯᔑ ᐊᐙᔑᔕᒃ ᓃᔥᑕᒻ ᑲᑕ ᑮᔥᐳᐗᒃ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓨᔑᓐ ᑭᒋ ᐅᑎᓂᒥᒋ ᐊᐙᔑᔕᒃ ᐅᑦ ᐊᓚᑯᓇᒥᐙᐗ, ᐊᑎᒶᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐌᐱᓇᒫᒋᒃ᙮

28ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐁᐁ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐊᑎᒶᒃ ᔑᐹ ᒥᒋᓱᓈᑎᑯᒃ ᒥᒋᐌᐗᒃ ᐊᐙᔑᔓ ᐅ ᐱᐗᒋᑲᓂᓕᐗ᙮

29ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐅᒪ ᐃᑗᐎᓐ ᐅᒋ ᑭᐌ; ᒪᒋ ᐊᒑᒃ ᑮ ᐗᓚᐎᔅᑲᐌᐤ ᑭᑖᓂᓴ᙮

30ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑎᑕᒃ ᐎᑭ, ᑮ ᒥᔅᑲᐙᑕᐤ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ ᐁ ᑮ ᐗᓚᐎᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅᑖᓂᓴ ᐁ ᐱᒥᔑᓂᓕᒋ ᓇᐯᐎᓂᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐅᑭᐱᑌᐗ

31ᒥᓇ ᒫᑲ, ᐁ ᐊᒋ ᑭᑐᑌᑦ ᑖᐃᕐ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᑕᓐ ᐊᔅᑮᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᑳᓕᓕ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᐁ ᔖᐳᑕᐌᔥᑲᒃ ᑎᑳᐳᓕᔅ ᐊᔅᑭᓕᐤ᙮ 32ᑮ ᐯᑐᐌᐌᒃ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐁ ᑲᑫᐱᑌᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᓂᑕᐌᓕᒋ; ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᒥᓈᓕᒋ᙮ 33ᐅᐱᒣ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐤ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᒋ, ᑮ ᐳᒋᑖᐙᑲᔦᓀᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᓯᑯᑦ, ᑮ ᓵᒥᓇᒬᐤ ᐅᑌᓕᓕᓕᐤ;

34ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐁ ᐃᑖᐱᑦ, ᑮ ᓇᐊᑖᒧ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᐸᑕ, ᐁᐗᑾᓂᒪ, ᐹᔅᑭᑌᐸᓕ᙮ 35ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐅᑖᐗᑳᔭ ᑮ ᐹᔅᑭᑌᐸᓕᓕᐗ, ᐅᑌᓕᓕᐋᐱ ᒫᑲ ᑮ ᐋᐱᑯᐸᓕᓕᐤ, ᑮ ᐹᔦᑎ ᐋᔭᒥᐤ ᒫᑲ᙮ 36ᑮ ᐃᑕᔓᒣᐤ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐎᑕᒪᐙᓕᒋ ᐊᐌᓕᐗ: ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐃᑕᔓᒫᑦ, ᐊᐙᓯᑌ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᔅᑕᐃ ᑮ ᐙᐎᑕᒶᒃ, 37ᓈᔅᐱᒡ ᐋᓕᐙᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒥᓕᐗ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑮ ᒥᓗ ᑐᑕᒻ: ᑐᑕᐌᐤ ᐅᑲᑫᐱᑌᐗ ᑭᒋ ᐯᑕᒥᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᓂᑕᐌᓕᒋ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᓕᒋ᙮