Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 8:1

ᒋᓴᔅ ᐊᔕᒣᐤ ᓀᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇ (4000) ᐃᓕᓕᐗ

(ᒫᑎᐤ 15:32–39)

1ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒫᒪᐎᔭᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᒉᑎᒋᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑫᒀᓕᐤ ᐁ ᐋᔮᒋᒃ ᑭᒋ ᒥᒋᒋᒃ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ,