Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᕐᒃ 9

1ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓈᐗᐤ, ᐋᑎᑦ ᐅᑯ ᐅᑕ ᑳ ᓂᐹᐎᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑯᒋᔅᑕᒶᒃ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ, ᐹᑎᒫ ᑭ ᐙᐸᑕᒸᑣᐌ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᒃ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᑴᔅᑭᓈᑯᑕᐤ ᐅᑎᔑᓈᑯᓯᐎᓐ ᐊᓐᑕ ᐗᒋᒃ

(ᒫᑎᐤ 17:1–13; ᓘᒃ 9:28–36)

2ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᒫᑲ ᓂᑯᑣᓱ ᑭᔑᑲᐗ, ᒋᓴᔅ ᐅᑎᓀᐤ ᐱᑕᕋ, ᓀᔥᑕ ᒉᒻᓴ, ᓀᔥᑕ ᒑᓇ, ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐤ ᒫᑲ ᐁ ᐃᔅᐸᑎᓈᓕᒃ ᐗᒌᒃ ᐁᑯᑕ ᐁ ᐯᔭᑯᒋᒃ: ᑮ ᑴᔅᑭᓈᑯᓯᐤ ᒫᑲ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᑦ᙮ 3ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐙᓯᑌᓕᐗ, ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᐙᐹᓕᑭ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑰᓇ; ᐃᓕᑯᒃ ᐁᑳ ᐅᑭᒋᔅᑌᑲᐃᑫᐤ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑭᒋ ᑮ ᐃᔅᐱᒋ ᐙᐱᑖᑦ᙮ 4ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑖᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᐃᓛᐃᒐᐗ ᓀᔥᑕ ᒧᓯᓴ; ᑮ ᐎᒋᐋᔭᒥᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ᙮ 5ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒋᓴᓴ, ᐅᑭᒪᐤ, ᒥᓨᔑᓐ ᐅᑕ ᐁ ᐃᑖᔮᒃ: ᐁᑯᔑ ᓂ ᑳ ᐅᔑᑖᓈᓐ ᓂᔅᑐ ᒥᑭᐙᒪ; ᐯᔭᒃ ᑭᓚ ᑭᒋ ᐋᔮᔭᓐ, ᐯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᒧᓯᔅ, ᐯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᐃᓛᐃᒐ᙮ 6ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᑖᓂ ᑫ ᐃᑗᑦ; ᐌᓴ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᓭᑭᓯᐗᒃ᙮

7ᑮ ᐃᑕᑾᓐ ᒫᑲ ᐗᔅᑯ ᑳ ᐊᑲᐙᔅᑌᐅᑯᒋᒃ: ᓀᔥᑕ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐗᔅᑯᒃ ᑮ ᐅᒋᐸᓕᐤ, ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ, ᐊᐗ ᐁᐗᑯ ᓂᑯᓯᔅ ᑳ ᓵᑭᐊᒃ; ᓇᑐᑖᐎᒃ᙮ 8ᓴᔅᒋᑯᒡ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᐙᔅᑲ ᑳ ᑮ ᐃᑖᐱᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓕᐗ ᑫᔮᐸᒡ ᑮ ᐙᐸᒣᐗᒃ, ᐱᑯ ᒋᓴᓴ ᐊᓯᒋ ᐎᓚᐗᐤ ᑫᒋᐙᒃ᙮

9ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᓂᑖᒪᒋᐌᒋᒃ ᐗᒌᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᐋᔨᒋᒣᐤ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᐎᑕᒪᐗᓕᒋ ᑫᑯ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒥᓕᒋ ᐹᑎᒫ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᑌ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ᙮

10ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑕᒫᓱᐗᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ, ᐁ ᑲᑴᒋᒥᑐᒋᒃ ᑫᒀᓐ ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐗᓂᔥᑳᐎᓐ ᐅᓂᐱᐗᒃ ᐅᒋ᙮ 11ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐃᑗᒋᒃ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᐃᓛᐃᒐ ᓃᔥᑕᒻ ᑭᒋ ᑕᑯᔑᒃ?

12ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐎᑕᒪᐙᑦ, ᐃᓛᐃᒐ ᑖᐺ ᓃᔥᑕᒻ ᑕᑯᔑᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᓗᑕᐤ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒃ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐋᑕᐌᓕᒫᑲᓂᐎᑦ᙮ 13ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐋᔕᔾ ᑖᐺ ᐃᓛᐃᒐ ᑕᑯᔑᓐ, ᑮ ᑐᑕᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐱᑯ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᑭᒃ, ᑳ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ ᐎᓚ ᐅᒋ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᓈᐯᔑᔕ ᒪᒋ ᐊᒑᑯ ᐁ ᐊᔭᐗᓕᒋ

(ᒫᑎᐤ 17:14–21; ᓘᒃ 9:37–43a)

14ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑎᑖᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᐁ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯᓕᒋ ᒥᔭᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᑴᒋᒥᑯᓕᒋ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ᙮ 15ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ, ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒋᒋᓈᒋᒃ ᑮ ᐊᑖᒥᔅᑲᐌᐗᒃ᙮ 16ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᒫᑲ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ, ᑫᒀᓐ ᑫᑴᒋᒥᑐᔦᒃ?

17ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐅᒋ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ, ᑭ ᑮ ᐯᑣᑎᓐ ᓂᑯᓯᔅ, ᑳ ᐋᔮᐙᑦ ᐁᑳ ᑳ ᓂᑕᐌᓕᒋ ᐊᒑᑾ: 18ᐱᑯ ᐃᑕ ᒫᑲ ᐌᑎᓂᑯᒋ, ᑖᑐᐱᑌᑯ; ᐱᔅᑌᐙᑖᒧ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᒫᑗᐋᐱᑌᔑᓐ, ᐊᑎ ᓈᔦᔖᐎᓯᐤ ᒫᑲ; ᓂ ᑮ ᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑭᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑲᔥᑭᑖᐗᒃ᙮

19ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐅ ᐁᑳ ᐌᑖᐺᑕᒧᐎᓂᔦᒃ ᑳ ᐋᓂᔅᑫᐱᒫᑎᓯᔦᒃ! ᑖᓀᓕᑯᒃ ᑫ ᐄᒉᐎᑕᑾᒃ? ᑖᓀᓕᑯᒃ ᑫ ᐯᐃᑖᑾᒃ? ᐯᑐᐎᓐ ᓂᓚ᙮ 20ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ ᒫᑲ:

ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒥᑯᑦ ᑣᔦᒃ ᐊᒑᑾ ᑖᑐᐱᑎᑯᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑮ ᐸᑭᔑᓂᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑴᑴᑎᐱᐸᓕᐗ ᐁ ᐲᔅᑌᑄᑖᒧᓕᒋ᙮ 21ᑮ ᑲᑴᒋᒥᒣᐤ ᒫᑲ ᐅᑖᐎᔭ, ᑖᓀᓕᑯᒃ ᐊᔅᐱᓐ ᐅᒣᓕᐤ ᑳ ᐅᑎᑎᑯᑦ?

ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐊᐙᔑᔑᐎᑦ ᐅᒋ᙮ 22ᒥᒉᑡᐤ ᒫᑲ ᑮ ᒪᒍᔅᑌᐌᐱᓂᑯ, ᓀᔥᑕ ᐸᑲᔅᑕᐌᐌᐱᓂᑯ᙮ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓃᒋᐃᑯᑦ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑫᒀᓐ ᑫ ᑮ ᑐᑕᒧᐗᓀ, ᑭᑎᒪᑫᓕᒥᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᐃᓈᓐ᙮

23ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᑮ ᑖᐺᑕᒧᐗᓀ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓐ ᐌᒋᐸᓕᓕᐤ ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᑕᒃ᙮

24ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᐅᑖᐎᔭ ᐊᓇ ᐊᐙᔑᔥ ᑮ ᑌᐺᓕᐗ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑗᓕᐗ ᐁ ᐅᒋᑲᐙᐱᓕᒋ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᓂ ᑖᐺᑌᓐ; ᐎᒋᑕ ᓂᑦ ᐋᓉᑕᒧᐎᓐ᙮

25ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᐯᒋ ᒫᒪᐎᐸᑖᓕᒋ, ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᐎᓕᐱ ᐊᒑᑾ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᑭᓚ ᐁᑳ ᓀᑕᐌᔭᓐ ᓀᔥᑕ ᑫᑫᐱᑌᔭᓐ ᐊᒑᒃ, ᑭᑦ ᐃᑕᔔᐙᑎᑎᓐ ᑭᒋ ᐯᒋ ᐗᓚᐎᔅᑲᐗᑦ, ᐁᑳ ᒥᓇ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᔅᑲᐗᑦ᙮

26ᐊᒑᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑌᐺᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᓴᑭ ᑖᑐᐱᑌᐤ, ᐁᑯ ᐌᓚᐎᔅᑲᐙᑦ: ᑮ ᐃᔑᓈᑯᓯᓕᐗ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐌᓇ ᐁ ᓂᐱᑦ; ᑳ ᐅᒋ ᐃᑗᒋᒃ ᒥᒉᑦ, ᓂᐱᐤ᙮ 27ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᓴᑭᒋᒉᓀᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᐱᓀᐤ, ᐁᑯ ᐌᓂᔥᑳᓕᒋ᙮

28ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐱᑐᑫᑦ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᑮᒧᒡ ᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐁᑳ ᓂᓚᓈᓐ ᑳ ᑲᔥᑭᑖᔮᒃ ᑭᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᑭᑦ?

29ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐅᒪ ᑐᐎ ᓇᒪᐎᓚ ᑯᑕᒃ ᑫᒀᓐ ᑲᑕ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐸᓕᐤ, ᐱᑯ ᐋᔭᒥᐋᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᓂᑲᓱᐎᓐ ᐅᒋ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᐅᓂᐱᐎᓐ

(ᒫᑎᐤ 17:22–23; ᓘᒃ 9:43b–45)

30ᐊᓐᑕ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᔖᐳᑕᐌᔥᑲᒻ ᑳᓕᓕ; ᓇᒪ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᓕᒋ᙮ 31ᐌᓴ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐌᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐸᑭᑎᓇᐤ ᐅᒋᒋᓕᒃ ᐃᓕᓕᐗ, ᑲᑕ ᓂᐸᔨᑯ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑮ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᑌ, ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑲᐤ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮

32ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᓂᓯᑐᑕᒶᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑯᔅᑖᒋᐗᒃ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒫᒋᒃ᙮

ᐊᐌᓇ ᒫᐗᒡ ᑭᔅᑎᓯᑦ

(ᒫᑎᐤ 18:1–5; ᓘᒃ 9:46–48)

33ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᑲᐸᕐᓀᔭᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᐱᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᐁ ᐃᑕᑦ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ, ᑫᒀᓐ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐅᒋ ᐋᔑᑌᒥᑐᔦᒃ ᐁ ᐯᒋ ᐱᒧᑌᔦᒃ?

34ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᑐᐗᒃ; ᐌᓴ ᐁ ᐯᒋ ᐱᒧᑌᒋᒃ, ᑮ ᐅᒋ ᐋᔑᑌᒥᑐᐗᒃ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑫ ᒫᐗᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ᙮ 35ᑮ ᓇᐊᐱᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᓇᑐᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ, ᐃᑌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᓀᑕᐌᓕᑕᒧᑴ ᑭᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ, ᐁᐗᒀᓇ ᒫᐗᒋ ᒫᒋᒡ ᑫ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ, ᒥᓯᐌ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐊᑑᔅᑲᐌᐤ᙮ 36ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᐊᐙᔑᔕ, ᓀᔥᑕ ᑌᑖᐎᒡ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᑮ ᐊᓓᐤ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓈᑦ ᐅᔅᐱᑐᓂᒃ, ᑮ ᐃᑌᐤ, 37ᐊᐌᓇ ᑫ ᐅᑎᓈᑴ ᐯᔭᒃ ᐅᐅ ᑐᐎ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ ᓂᓚ ᓂᑦ ᐅᑎᓇᒃ: ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐅᑎᓂᑴ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ ᓂᑦ ᐅᑎᓂᒃ, ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᓕᒋ᙮

ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓇᔅᑯᔅᑖᑕᒃ ᑭᐐᒋᐃᑯᓇᐤ

(ᓘᒃ 9:49–50)

38ᒑᓐ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑫᔅᑭᓀᐊᒫᑫᔭᓐ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᒫᓈᓐ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᑦ ᒪᒋ ᐅᒑᑾ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᓄᔅᐱᓇᑎᑯᓇᐤ; ᓂ ᑮ ᑭᑕᐊᒪᐙᓈᓐ ᒫᑲ, ᐁᑳ ᐁ ᓄᔅᐱᓈᑎᑕᒃ᙮

39ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭᑕᐊᒫᒃ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᑕᐤ ᑫ ᒫᒪᑖᐎ ᐃᔑᒋᑫᑦ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᔐᔥᒀᑦ ᑫ ᑮ ᒪᒋ ᐋᓕᒧᒥᑦ᙮ 40ᐌᓴ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓇᔅᑯᔅᑖᑕᒃ, ᑭ ᐎᒋᐃᑯᓇᐤ᙮ 41ᐌᓴ ᐊᐌᓇ ᑫ ᒥᓇᐃᑖᑴ ᒥᓂᒀᑲᓂᒃ ᓂᐱᓕᐤ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᙭ ᐁ ᑎᐯᓕᒥᑖᒃ ᐅᒋ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐗᓂᑕᐤ ᐅ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓐ᙮

ᑲᑴᒋᐃᐌᐎᓇ ᒪᒋᐃᑎᐎᓐ ᐃᔑ

(ᒫᑎᐤ 18:6–9; ᓘᒃ 17:1–2)

42ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐗᓂᑐᑕᐙᑴ ᐯᔭᒃ ᐅᐅ ᑳ ᐋᐱᔑᔑᓕᒋ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᓕᒋ, ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᒥᓨᔑᓂᓕᐸᓐ ᐱᓂᐳᒋᑲᓐ ᐊᓯᓂᔭ ᑭᒋ ᐊᑯᓛᑲᓂᐎᓕᒋ ᐅᒀᔮᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐸᑲᔅᑕᐌᐙᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᑲᒦᒃ᙮ 43ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑭᒋᒋ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒥᐃᑯᔭᓀ, ᒪᓂᔕ: ᐊᐙᓯᑌ ᒥᓨᔑᓐ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᔭᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐁ ᒫᔅᑭᓯᔭᓐ, ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᐋᔮᔭᓐ ᓂᔓ ᒥᒋᒋᔭ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᔭᓐ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᒃ, ᐊᓂᒪ ᐃᔥᑯᑌᒃ ᐁᑳ ᐎᔅᑳᑦ ᑫ ᐋᔅᑕᐌᒃ; 44ᐃᑕ ᐅ ᒪᓂᒍᔑᒥᐙᐗ ᐁᑳ ᑫ ᓂᐱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᐁᑳ ᑫ ᐋᔅᑕᐌᒃ᙮ 45ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑭᓯᑦ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒥᐃᑲᐎᔭᓀ, ᒪᓂᔕ: ᐊᐗᔑᑌ ᒥᓨᔑᓐ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᔭᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐁ ᒫᔅᑭᐸᓕᔭᓐ, ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᐋᔮᔭᓐ ᓂᔓ ᒥᓯᑕ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐌᐱᓂᑳᐎᔭᓐ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᒃ, ᐊᓂᒪ ᐃᔥᑯᑌᒃ ᐁᑳ ᐎᔅᑳᑦ ᑫ ᐋᔅᑕᐌᒃ; 46ᐃᑕ ᐅ ᒪᓂᒍᔑᒥᐙᐗ ᐁᑳ ᑫ ᓂᐱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᐁᑳ ᑫ ᐋᔅᑕᐌᒃ᙮ 47ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑮᔅᑭᔑᒃ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒥᐃᑯᔨᓀ, ᐗᓚᐎᐱᑕ: ᐊᐗᓯᑌ ᒥᓨᔑᓐ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᐗᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᐁ ᐯᔭᑾᒃ ᑮᔅᑭᔑᒃ, ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᐋᔮᔭᓐ ᓂᔓ ᒥᔅᑭᔑᑾ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐌᐱᓂᑳᐎᔭᓐ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᒃ; 48ᐃᑕ ᐅ ᒪᓂᒍᔑᒥᐙᐗ ᐁᑳ ᑫ ᓂᐱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᐁᑳ ᑫ ᐋᔅᑕᐌᒃ᙮

49ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᔑᐎᐊᐤ ᐃᔥᑯᑌᓕᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓐ ᑲᑕ ᔑᐎᑖᑲᓂᐗᓐ ᔑᐎᑖᑲᓐ ᐅᒋ᙮

50ᔑᐎᑖᑲᓐ ᒥᓨᔑᓐ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᔑᐎᑖᑲᓐ ᐱᐃᓵᑭ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᐅᒋ ᔑᐎᑖᑲᓇᐊᒣᒃ?

ᐋᔮᒃ ᔑᐎᑖᑲᓐ ᑭᒋ ᐱᒋᔅᑳᑯᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓗ ᐅᑐᑌᒥᒥᑐᒃ᙮