Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 1:17

17ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᐋᓂᔅᑫ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐅᒋ ᐱᓕᔥ ᑌᐱᑦ ᓀᐅᔖᑉ ᒥᓯᐌ ᑕᑡᐤ ᐋᓂᔅᑫ ᑮ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ; ᓀᔥᑕ ᑌᐱᑦ ᐅᒋ ᐱᓕᔥ ᐁ ᑮ ᐃᑐᑕᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᐹᐱᓚᓂᒃ ᓀᐅᔖᑉ ᒥᓯᐌ ᑕᑡᐤ ᐋᓂᔅᑫ ᑮ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ; ᓀᔥᑕ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐃᑐᑕᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᐸᐱᓚᓂᒃ ᐱᓕᔥ ᐃᓕᑯᒃ ᙭ ᓀᐅᔖᑉ ᒥᓯᐌ ᑕᑡᐤ ᐋᓂᔅᑫ ᑮ ᐱᒫᑎᓯᐗᒃ᙮