Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 1:20

20ᒫᑲ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᒫᑎᑲ, ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑖᑯᓕᐗ ᐸᐙᒧᐎᓂᒃ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᒍᓯᑉ, ᑌᐱᑦ ᐌᑯᓯᓯᒥᔉ, ᐁᑳᐎᓚ ᓭᑭᓯ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᑦ ᒣᕆ ᑭᐗ: ᐌᓴ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᑲᓄᔥᑲᒃ ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᑯᒃ ᐅᒋᒪᑲᓂᓕᐤ᙮