Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 10:1

ᑳ ᓂᔓᔖᐱᓕᒋ ᐊᐸᔅᑕᓚ

(ᒫᕐᒃ 3:13–19; ᓘᒃ 6:12–16)

1ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒫᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑳ ᓂᔓᔖᐱᓕᒋ, ᑮ ᒥᓓᐤ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᔖᑯᒋᐋᓕᒋ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ, ᑭᒋ ᐗᓚᐎᐌᐱᓈᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓇᐙᒋᑖᓕᒋ ᒥᓯᐌ ᓇᓈᑲᐤ ᐋᑯᓯᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᓇᓈᑲᐤ ᐃᑖᔅᐱᓀᐎᓇ᙮