Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 11:11

11ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᐃᔅᑴᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐯᔭᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᐤ ᐁᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐊᑖᑫᐤ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐊᓇ ᑳ ᒫᐗᒋ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚ᙮