Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 12:1

ᑖᓐ ᑫ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᑭᐸᓐ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ

(ᒫᕐᒃ 2:23–28; ᓘᒃ 6:1–5)

1ᐁᑯᔅᐱ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᑭᔑᑳᓕᒃ ᒋᓴᔅ ᐁ ᐱᒧᑌᑦ ᑮ ᔕᐳᔥᑲᐌᐤ ᒪᑖᒥᓇ; ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐎ ᒥᒋᓱᓕᐗ, ᑮ ᒫᒋ ᒪᓂᐱᑌᓕᐗ ᒫᑲ ᒪᑖᒥᓇ ᐁ ᐅᔅᑎᒀᓂᐎᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒧᐌᓕᐗ᙮