Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 12:39

39ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒪᒋ ᓀᔥᑕ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ ᑲᑕ ᒥᓛᐗᒃ, ᐱᑯ ᐊᓇ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᒍᓇ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓐ᙮