Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 12:42

42ᑭᒋᐅᑭᒫᔅᑴᐤ ᔖᐗᓄᑖᒃ ᑳ ᑮ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ ᑲᑕ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑕᐌᐤ ᐅᐅ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᒃ, ᑳᑕ ᓂᔑᐗᓈᒋᒣᐤ ᒫᑲ; ᐌᓴ ᐎᓚ ᐃᔅᒀᔮᒡ ᐙᓚᐤ ᐊᔅᑮᒃ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᐤ ᑭᒋ ᐯᑕᒸᑦ ᓴᓚᒪᓇ ᐅ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᓴᓚᒪᓐ ᐅᑕ ᐃᑖᐤ᙮