Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 12:45

45ᐁᑯ ᐁᑐᑌᑦ, ᐅᑎᓇᒫᓱ ᒫᑲ ᓂᔂᔅ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᒑᑾ ᐊᐙᓯᑌ ᒣᒋᑣᓕᒋ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ; ᐱᑐᑫᐗᒃ ᒫᑲ ᐁᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᐙᑭᒋᒃ: ᒫᒋᒡ ᐅᑦ ᐃᔑᐋᔮᐎᓐ ᐊᐗ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᒫᓛᑕᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᓃᔥᑕᒻ᙮ ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᑎᒋᒃ ᐅᑯ ᒪᒋ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ᙮