Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 13:34

ᐁ ᐃᔑ ᐋᐸᒋᑖᑦ ᒋᓴᔅ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓇ

(ᒫᕐᒃ 4:33–34)

34ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐙᔦᔥ ᑮ ᐃᑌᐤ ᐁᑳ ᐁ ᐋᐸᒋᑖᑦ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᓕᐤ: