Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 13:52

52ᐁᑯ ᐁᑖᑦ, ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐤ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑦ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ, ᓇᔅᐱᑕᐌᐤ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒥᓕᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ, ᑳ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᑕᑖᑦ ᐅ ᐌᓗᑎᓯᐎᓂᒃ ᐅᔥᑭ ᑫᒀᓇ ᓀᔥᑕ ᑳᔮᔥ ᑫᒀᓇ᙮