Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 14

ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᓂᐱᑦ

(ᒫᕐᒃ 6:14–29; ᓘᒃ 9:7–9)

1ᐁᑯᔅᐱ ᐦᐁᕋᑦ ᑳ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᑦ ᑮ ᐯᑕᒻ ᐁ ᐃᑖᒋᒥᒥᒋ ᒋᓴᓴ, 2ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᐊᐗ ᐁᐗᑯ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ; ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ; ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᑦ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ᙮

3ᐌᓴ ᐦᐁᕋᑦ ᑭ ᑮ ᐅᑎᑎᓀᐤ ᒑᓇ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᒫᒫᒋᑯᐱᑌᐤ, ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓀᐤ ᐦᐃᕈᑎᔭᔅ ᐅᒋ, ᐎᒋᔖᓇ ᐱᓕᑉ ᐎᐎᓕᐗ᙮ 4ᐌᓴ ᒑᓐ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᑭᓚ ᑭᒋ ᐋᔭᐗᑦ᙮ 5ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐙ ᓂᐸᐋᑦ, ᑮ ᑯᔅᑌᐤ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᐌᓴ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᑮ ᐃᑌᓕᒣᓕᐗ᙮

6ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐦᐁᕋᑦ ᐅ ᑎᐱᔅᑲᒧᐎ ᑭᔑᑳᒻ ᐁ ᑲᓇᐌᓕᑕᒧᑦ, ᑮ ᓂᒥᔅᑖᑯᓕᐗ ᐦᐃᕈᑎᔭᔅ ᐅᑖᓂᓴ, ᑮ ᓇᐃᓚᐌᐃᑯᓕᐗ ᒫᑲ ᐦᐁᕋᑦ᙮ 7ᐁᐗᑯ ᑳ ᐅᒋ ᐊᔓᑕᒪᐙᑦ ᐁ ᑭᒋᐃᑗᑦ, ᑭᒋ ᒥᓛᑦ ᐱᑯ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᓇᑕᐌᓕᑕᒫᑯᑦ᙮

8ᐎᓚ ᒫᑲ ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᑦ ᐅᑳᐎᔭ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᒥᓕᓐ ᐅᑕ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᐅᔅᑎᒀᓐ ᐅᓛᑲᓂᒃ᙮

9ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᒫᑲ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᓯᐤ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᑭᒋᐃᑗᑦ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐎᑕᐱᒥᑯᑦ ᐁ ᐎᒋᒥᒋᓱᒥᑯᑦ, ᑮ ᐃᑕᔓᐌᐤ ᑭᒋ ᒥᓕᒥᒋ᙮ 10ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᑮᔥᑭᑴᐙᓕᒋ ᒑᓇ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ᙮ 11ᐅᔅᑎᒀᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐯᑖᓂᐗᓂᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᒃ, ᑮ ᒥᓚᐤ ᒫᑲ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐤ; ᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᐯᑐᐌᐤ ᐅᑳᐎᔭ᙮ 12ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᓇᒥᓕᐒ ᐎᔭᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᐃᑲᒥᓕᐗ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᓀᑕᐎ ᐎᑕᒪᐙᓕᒋ ᒋᓴᓴ᙮

ᒋᓴᔅ ᐊᔕᒣᐤ ᓂᔭᓗ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇ (5000) ᓈᐯᐗᒃ

(ᒫᕐᒃ 6:30–44; ᓘᒃ 9:10–17; ᒑᓐ 6:1–14)

13ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐱᐁᑕᒃ, ᐊᓐᑕ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᐤ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᑦ ᐹᑳᓐ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ, ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐗᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᐁ ᒧᔅᑐᑌᒋᒃ᙮ 14ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᑭᑐᑌᑦ, ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᑭᑎᒫᑫᓕᒣᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐃᒣᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐋᑯᓯᒥᐗᐗ᙮

15ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑖᑯᔑᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ, ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑲᐤ ᐅᑕ, ᐋᔕᔾ ᒫᑲ ᐊᑾ ᑭᔑᑳᐤ: ᑭᒋᑎᔕᐅᒃ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑭᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᐃᑖᐎᓂᔑᒃ, ᑭᒋ ᐊᑖᐌᔅᑕᒫᓱᒋᒃ ᒥᒋᒥᓕᐤ᙮

16ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᑲᑕ ᑭᑐᑌᐗᒃ; ᒥᓕᑯᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᑫ ᒥᒋᒋᒃ᙮

17ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓂᑦ ᐋᔭᐙᓈᓇᒃ ᐅᑕ ᓂᔮᓚᓐ ᐊᓚᑯᓈᐗᒃ ᐱᑯ, ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᓇᒣᓴᒃ᙮

18ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐅᑕ ᐯᑐᐎᒃ᙮ 19ᑮ ᐃᑕᔓᒣᐤ ᒫᑲ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋ ᓇᐊᐱᓕᒋ ᒪᔅᑯᔒᒃ, ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᓂᔮᓚᓐ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᓇᒣᓴ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑖᐱᑦ, ᑮ ᒥᓦᑭᒣᐤ, ᑮ ᐱᑯᓀᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᒫᓚᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ; ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 20ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒥᒋᓱᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᔥᐳᐗᒃ: ᑮ ᒧᔕᑭᓇᒶᒃ ᒫᑲ ᐃᔅᑾᒋᑲᓇ ᑳ ᐃᔅᑾᒋᑳᑌᑭ ᓂᔓᔖᑉ ᐗᑕᐱᐗᑕ ᓵᑲᔅᑭᓐ᙮ 21ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᒥᒋᓱᒋᒃ ᓈᓐᑕᐤ ᓂᔮᓚᓐ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑮ ᐃᑕᔑᐗᒃ ᓈᐯᐗᒃ, ᐊᓯᒋ ᐃᔅᑴᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᐙᔑᔕᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐱᒧᑌᐤ ᓂᐲᒃ

(ᒫᕐᒃ 6:45–52; ᒑᓐ 6:15–21)

22ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐎᑕᒪᐌᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑭᒋ ᐳᓯᓕᒋ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᓂᑳᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐊᔓᐗᐊᒥᓕᒋ ᒣᒀᒡ ᐁ ᑭᒋᑎᔕᐗᑦ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 23ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐙᑦ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᐯᔭᑯ ᑯᔅᐹᒫᒋᐌᐤ ᐗᒌᒃ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐁᑎ ᐅᑖᑯᔑᒃ, ᐁᑯᑕ ᐁᑖᑦ ᐁ ᐯᔭᑯᑦ᙮ 24ᒫᑲ ᓈᐱᒀᓐ ᐋᔕᔾ ᑖᐎᒡ ᑭᒋᑲᒦᒃ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ, ᐁ ᐋᔮᑕᐗᒃ; ᐌᓴ ᑮ ᓚᓕᒪᐤ᙮

25ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᓀᐤ ᓂᐯᐱᐎᓂᒃ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᐗᒃ ᒋᓴᓴ, ᐁ ᐱᒧᑌᓕᒋ ᑭᒋᑲᒦᒃ᙮ 26ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ ᐁ ᐱᒧᑌᓕᒋ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᑮ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒶᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐊᒑᑯᐎᐤ; ᑮ ᑌᐺᐗᒃ ᒫᑲ ᐁ ᓭᑭᓯᒋᒃ᙮

27ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑣᔦᒃ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᒃ; ᓂᓚ ᐅ, ᐁᑳᐎᓚ ᑯᔅᑖᒋᒃ᙮

28ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᓚ, ᐎᑕᒪᐎᓐ ᑭᒋ ᓈᑎᑖᓐ ᓂᐲᒃ᙮

29ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐋᔅᑕᒻ᙮ ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᓈᐱᒀᓂᒃ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᓂᔖᑕᐎᑦ, ᑮ ᐱᒧᑌᐤ ᓂᐲᒃ, ᑭᒋ ᓈᑖᑦ ᒋᓴᓴ᙮ 30ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᐁ ᓱᑭᓚᐌᓕᒃ, ᑮ ᓭᑭᓯᐤ; ᐁ ᐊᑎ ᑯᓵᐯᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᑌᐺᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐱᒫᒋᐃᓐ᙮

31ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᔓᐎᓂᔅᑫᓕᐤ, ᑮ ᒫᑯᓀᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᑦ ᒫᑲ, ᐅ ᑭᓚ ᐋᐱᔑᔥ ᐱᑯ ᑎᐋᐺᔦᓕᑕᒪᓐ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᔖᑴᓕᒧᔭᓐ?

32ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐳᓯᒋᒃ ᓈᐱᒀᓂᒃ, ᑮ ᐳᓂᓚᐌᐤ᙮ 33ᐁᑯ ᒫᑲ ᐱᐁᒋ ᓈᑎᑯᑦ ᐊᓂᐃ ᓈᐱᑾᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᑮ ᓇᐗᑮᔅᑖᑯ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᑖᐺ ᑭᓚ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ᙮

ᒋᓴᔅ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ ᑲᓀᓴᕋᑎᒃ

(ᒫᕐᒃ 6:53–56)

34ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᒥᔕᑳᒋᒃ ᐊᑳᒥᒃ, ᑮ ᐅᑎᑕᒶᒃ ᑲᓀᓴᕋᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ᙮ 35ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑫᔅᑫᓕᒫᒋᒃ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐅᐌᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐁᑯᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᐙᔅᑲ, ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐋᑯᓯᓕᒋ; 36ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᒥᓇᒥᓕᒋ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓐ ᑎᑎᐱᔅᑕᐃᑲᓂᒃ ᐱᑯ; ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓵᒥᓇᑭᒃ ᒥᑐᓂ ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐋᐗᒃ᙮