Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 14:15

15ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐌᑖᑯᔑᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ, ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑲᐤ ᐅᑕ, ᐋᔕᔾ ᒫᑲ ᐊᑾ ᑭᔑᑳᐤ: ᑭᒋᑎᔕᐅᒃ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑭᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᐃᑖᐎᓂᔑᒃ, ᑭᒋ ᐊᑖᐌᔅᑕᒫᓱᒋᒃ ᒥᒋᒥᓕᐤ᙮