Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 16

ᐸᑯᓭᓕᒣᐗᒃ ᒋᓴᓴ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑕᐃᐌᑦ

(ᒫᕐᒃ 8:11–13; ᓘᒃ 12:54–56)

1ᐸᕋᓯᔭᒃ ᒫᑲ, ᐊᓯᒋ ᓵᑦᔫᓯᔭᒃ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᑴᒋᐋᒋᒃ, ᑮ ᐸᑯᓭᓕᒣᐗᒃ ᑭᒋ ᐙᐸᑎᓕᑯᒋᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ᙮ 2ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐃᔅᐱ ᐌᑖᑯᔑᑭ, ᑭᑦ ᐃᑣᓇᐗᐤ, ᑲᑕ ᒥᓗ ᑭᔑᑳᐤ; ᐌᓴ ᒥᑾᐗᔅᑾᓐ᙮ 3ᑭᔦᑭᔐᐹᔮᑫ ᒫᑲ, ᑲᑕ ᒪᒋ ᑭᔑᑳᐤ ᐊᓄᒡ ᑫ ᑭᔑᑳᒃ; ᐌᓴ ᒥᒀᐗᔅᑾᓐ ᓀᔥᑕ ᓕᑾᔅᑾᓐ᙮ ᐅ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᑖᔭᒥᐁᑳᓱᑐᒃ, ᑭ ᓂᓯᑖᐎᓀᓇᐗᐤ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᒃ ᑭᔑᒃ; ᒫᑲ ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᓂᓯᑖᐎᓀᓇᐗᐤ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓇ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑖᑾᒃ ᑫ ᐃᑭᒃ ᒣᒀᒡ ᐅᐅ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ? 4ᒪᒋ ᓀᔥᑕ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ; ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᒥᓛᐗᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓂᓕᐤ, ᐱᑯ ᐊᓇ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᒍᓇ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓐ᙮

ᐁᑯ ᒫᑲ ᓀᑲᑖᑦ, ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᒫᑲ᙮

ᐹᕈᓯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᑎᐤᓯᔭᒃ ᐅᐱᓯᑲᓂᐗᐤ

(ᒫᕐᒃ 8:14–21)

5ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᒣᔕᑳᓕᒋ ᐊᑳᒥᒃ, ᑮ ᐗᓂᑭᔅᑭᓯᓕᐗ ᑭᒋ ᐯᔑᐙᓕᒋ ᐊᓚᑯᓇᐗ᙮ 6ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᔮᒀᒦᔅᑕᒸᒃ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᑦᔫᓯᔭᒃ ᐅ ᐱᓯᑲᓂᐗᐤ᙮

7ᑮ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐅᒪ ᐎᑗᐤ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐯᔑᐗᒃ ᐊᓚᑯᓇᐤ:

8ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑫᔅᑫᓕᑕᒃ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐅ ᑭᓚᐗᐤ ᐋᐱᔒᔥ ᐱᑯ ᑎᐋᐺᔦᓕᑕᒣᒃ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᔦᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐅᒋ ᐯᔑᐌᒃ ᐊᓚᑯᓇᐤ? 9ᓇᒪ ᓈ ᐁᔥᑾ ᑭ ᓂᓯᑐᑌᓈᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓯᓇᐗᐤ, ᐊᓂᐃ ᓂᔮᓚᓐ ᐊᓚᑯᓇᐗ ᑳ ᐅᒋ ᐊᔕᒪᑭᒃ ᓂᔭᓚᓦᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᑖᓐᑕᑐ ᐗᑕᐱᐗᑕ ᓵᑲᔅᑭᓐ ᑳ ᒧᔕᑭᓇᒣᒃ? 10ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᓂᔂᔅ ᐊᓚᑯᓈᐗ ᑳ ᐅᒋ ᐊᔕᒪᑭᒃ ᓀᐗᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᑖᓐᑕᑐ ᐗᑕᐱᐗᑕ ᓵᑲᔅᑭᓐ ᑳ ᒧᔕᑭᓇᒣᒃ? 11ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐁᑳ ᓂᓯᑐᑕᒣᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐋᓕᒧᒪᒃ ᐊᓚᑯᓇᐤ, ᑳ ᐃᑎᑖᑾᒃ ᑭᒋ ᔮᒀᒦᔅᑕᒬᒃ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᑦᔫᓯᔭᒃ ᐅ ᐱᓯᑲᓂᐗᐤ?

12ᐁᑯ ᓀᓯᑐᑕᑭᒃ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐎᑕᒫᑯᒋᒃ ᑭᒋ ᔮᒀᒥᔅᑕᑭᒃ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᐅᐱᓯᑲᓂᓕᐤ, ᒫᑲ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᑦᔫᓯᔭᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ᙮

ᐱᑕᕐ ᐄᑕᒫᑫᐤ ᐊᐌᓇ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐊᐎᓕᒋ

(ᒫᕐᒃ 8:27–30; ᓘᒃ 9:18–21)

13ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᐌᑎᑕᒃ ᓭᓴᕆᔭ ᐱᓕᐹᐃ ᐃᑖᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑗᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ, ᓂᓚ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ?

14ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᐋᑎᑦ ᐃᑗᐗᒃ ᐁ ᐋᐎᔭᓐ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ; ᐋᑎᑦ, ᐃᓛᐃᒐ, ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒫᑲ, ᒉᕆᒫᔭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ᙮

15ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑭᓚᐗᐤ ᐁᑗᔦᒃ ᐁ ᐋᐎᔮᓐ?

16ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭᓚ ᐁᐗᒀᓇ ᙭, ᐅᑯᓯᓴ ᐯᒫᑎᓰᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

17ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᓐ ᓵᐃᒪᓐ ᐹᕐᒍᓇ: ᐌᓴ ᐎᔮᔅ ᓀᔥᑕ ᒥᑯ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒪ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᐙᐸᑎᓕᑯᓐ, ᒫᑲ ᓄᑖᐎ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ᙮ 18ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᑭᓚ ᐁᐗᑯ ᐱᑕᕐ; ᐁᑯᑕ ᐅᒪ ᑭᔅᑖᐱᔅᑳᒃ ᓂ ᑳ ᒋᒪᑖᓐ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑲᑕ ᔖᑯᒋᐃᑯᒪᑲᓐ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᐃᔥᒀᑌᒪ᙮ 19ᑭ ᑳ ᒥᓕᑎᓐ ᒫᑲ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂ ᐎᑯᑖᔨᑲᓇ: ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᑫ ᒫᑯᐱᑕᒧᐗᓂ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑲᑕ ᒫᑯᐱᒋᑳᑌᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ: ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᑫ ᐋᐸᐊᒧᐗᓀ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᑲᑕ ᐋᐸᐃᑳᑌᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ᙮

20ᐁᑯ ᐁᑕᔓᒫᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐁᑳ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᐎᑕᒪᐙᓕᒋ ᐁ ᐋᐎᑦ ᒋᓴᔅ ᐊᓇ ᙭᙮

ᒋᓴᔅ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᐅᐗᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᑯᐃᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᓂᐱᐎᓐ

(ᒫᕐᒃ 8:31—9:1; ᓘᒃ 9:22–27)

21ᐁᑯᔅᐱ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᑮ ᒫᒋ ᐙᐸᑎᓓᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐗᐎᓴᑫᓕᑕᒥᐃᑯᑦ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᑲᓂᐎᑦ, ᒥᓇ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐗᓂᔥᑳᓈᑲᓂᐎᑦ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᑫ᙮

22ᐁᑯ ᐱᑕᕐ ᐌᑎᓈᑦ, ᐁ ᐎ ᑭᑕᐊᒪᐙᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐅᒪ ᐙᓚᐤ ᑲᑕ ᐎ ᐃᑕᑾᓐ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ: ᐅᒪ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐅᑎᑎᑯᓐ᙮

23ᒫᑲ ᐁ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᐱᑕᕋ, ᓂᔅᐱᔅᑾᓂᒃ ᐃᔑ ᐃᑐᑌ, ᓭᑖᓐ: ᑭ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒥᐃᓐ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔮᓇ ᑭ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒸᓐ, ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑳ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᒋᒃ᙮

24ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐙ ᓄᔅᐱᓇᔑᑴ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐋᓉᑖᑎᓱ, ᑲᑕ ᐅᑎᓇᒻ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐋᔑᑌᐋᑎᑯᒻ, ᓂ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᑎᒃ ᒫᑲ᙮ 25ᐌᓴ ᐊᐌᓇ ᐙ ᐱᒫᒋᑖᑴ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑲᑕ ᐗᓂᑕᐤ: ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐗᓂᑖᑴ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᑲᑕ ᒥᔅᑲᒻ᙮ 26ᐌᓴ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᐅᑎᓰᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᐋᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑭᓕᐤ ᑫ ᑲᔥᑭᑖᑴ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᐗᓂᐋᑴ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ? ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᒥᓕᐌᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᒦᔅᑯᒡ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ? 27ᐌᓴ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑲᑕ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐅᑖᐎᔭ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᒃ, ᐊᓯᒋ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ; ᐁᑯ ᒫᑳ ᑫ ᑎᐸᐊᒪᐙᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐗ ᒬᒋ ᑳ ᑮ ᐊᑑᔅᑫᓕᒋ᙮ 28ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐅᑕ ᓂᐸᐎᐗᒃ ᐋᑎᑦ, ᐁᑳ ᑫ ᑯᒋᔅᑕᑭᒃ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ, ᐹᑎᒫ ᑮ ᐙᐸᒫᑣᐌ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓇ ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ᙮