Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 18

ᐊᐌᓇ ᒥᔭᐗᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ?

(ᒫᕐᒃ 9:33–37; ᓘᒃ 9:46–48)

1ᐁᑯᔅᐱ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐗᒃ ᒋᓴᓴ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐊᐌᓇ ᒥᔭᐗᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ?

2ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓇᑐᒣᐤ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕ, ᑌᑖᐎᒡ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᒫᑲ ᑮ ᐊᓓᐤ, 3ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑴᔅᑳᑎᓯᔦᑴ, ᓀᔥᑕ ᓇᔅᐱᑕᐌᒀᐌ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐱᑐᑳᓇᐗᐤ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ᙮ 4ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐊᐌᓇ ᑫ ᑕᐸᑌᓕᒥᑎᓱᑴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐗ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔥ, ᐁᐗᒀᓇ ᒥᔭᐗᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ᙮ 5ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐅᑎᓈᑴ ᐯᔭᒃ ᐅᐅ ᑐᐎ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᓂᓚ ᓂᑦ ᐅᑎᓂᒃ᙮

ᐁ ᑯᒋᐋᑲᓂᐎᑦ ᐊᐌᓇ ᑭᒋ ᒪᒋᑐᑕᒃ

(ᒫᕐᒃ 9:42–48; ᓘᒃ 17:1–2)

6ᒫᑳ ᐊᐌᓇ ᑫ ᐗᓂᑐᑕᐙᑴ ᐯᔭᒃ ᐅᐅ ᐊᐯᔅᑕᐙᔑᔕ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᓕᒋ, ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᒥᓨᔑᓂᓕᐸᓐ ᐱᓂᐳᒋᑲᓐ ᐊᓯᓂᔭ ᑭᒋ ᐊᑯᓛᑲᓂᐎᓕᒋ ᐅᒀᔮᒃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓂᔅᑖᐸᐌᑦ ᐃᑕ ᐁ ᑭᔥᑳᔭᐙᓕᒃ ᑭᒋᑲᒦᒃ᙮ 7ᑲᑕ ᑲᒀᑕᑭᓯᒪᑲᓐ ᐊᔅᑭ ᒪᒋ ᐋᔨᑎᐎᓇ ᐅᒋ! ᐌᓴ ᑫᒋᓈᔥ ᒪᒋ ᐋᔨᑎᐎᓇ ᑲᑕ ᐅᑎᒋᐸᓕᐗ; ᒫᑲ ᑲᑕ ᑲᒀᑕᑭᓯᐤ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐅᒋ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ ᒪᒋ ᐋᔨᑎᐎᓐ!

8ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒋ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᓯᑦ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒥᐃᑯᔭᓀ, ᒪᓂᔕ, ᐌᐱᓇ ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᒥᓨᔑᓐ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᔭᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐁ ᒫᔅᑭᐸᓕᔭᓐ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁ ᒫᔅᑭᓯᔭᓐ, ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋ ᐋᔮᔭᓐ ᓂᔓ ᒥᒋᒋᔭ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᔓ ᒥᓯᑕ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐌᐱᓂᑳᐎᔭᓐ ᑳᑭᑫ ᐃᔥᑯᑌᒃ᙮ 9ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᔑᒃ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒥᐃᑯᔭᓀ, ᐗᓚᐎᐱᑕ, ᐌᐱᓇ ᒫᑲ: ᐊᐙᓯᑌ ᒥᓨᔑᓐ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᔭᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐁ ᐯᔭᑾᒃ ᑮᔅᑭᔑᒃ, ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᓂᔑᑭ ᑭᔅᑭᔑᑾ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐌᐱᓂᑳᐎᔭᓐ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᒃ᙮

ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᐁ ᐋᓕᒧᒫᑲᓂᐎᑦ ᐊᓂᐃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕ ᑳ ᐗᓂᔑᓂᓕᒋ

(ᓘᒃ 15:3–7)

10ᔮᒀᒥᓰᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐋᑕᐌᓕᒣᒃ ᐯᔭᒃ ᐅᑯ ᑳ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ; ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒥᐙᐗ ᒧᔕᒃ ᑲᓇᐙᐸᒥᒣᓕᐗ ᓄᑖᐎᔭ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ᙮ 11ᐌᓴ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᑖᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᐗᓂᑎᓂᓕᒃ᙮

12ᑖᓐ ᐁᑌᓕᑕᒣᒃ? ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓕᓕᐤ ᐋᔭᐙᑦ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕ, ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᒫᑲ ᐗᓂᔑᓂᓕᒋ, ᓇᒪ ᓈ ᓇᑲᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᔖᑭᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᔖᑭᑖᑐᔖᑉ, ᓀᔥᑕ ᐃᑐᑌᐤ ᐁ ᐃᔑ ᐗᒋᐗᓂᓕᒃ ᑭᒋ ᓈᓇᑕᐙᐸᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐗᓂᔑᓂᓕᒋ? 13ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᒣᔅᑲᐙᒋ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᐅᒋ ᒥᓚᐙᑕᒻ ᐊᓂᐃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕ, ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓂᐃ ᔖᑭᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᔖᑭᑖᑐᔖᑉ ᐁᑳ ᑳ ᐗᓂᔑᓂᓕᒋ᙮ 14ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᑯᑖᐎᐗᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᐯᔭᒃ ᐅᐅ ᑳ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓕᒋ᙮

ᐃᔅᐱ ᐁ ᐗᓂᑐᑕᒃ ᑭᒋᔖᓐ

15ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᔖᓐ ᐗᓂᑐᑖᔅᑫ, ᓇᑕᐎ ᐎᑐᒪᐤ ᑳ ᐃᔑ ᐗᓂᑐᑖᔉ ᑭᓚᐗᐤ ᐁ ᓂᔑᔦᒃ ᐱᑯ: ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐱᔑᒋᐃᔅᑫ ᑭ ᑮ ᑲᔥᑭᐊᐤ ᑭᒋᔖᓐ᙮ 16ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐱᔑᒋᐃᔅᑫ, ᐁᑯ ᓇᑕᐙᐸᒻ ᐁ ᐎᒉᐎᔉ ᐯᔭᒃ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᔓ ᑯᑕᑭᔭᒃ, ᐅᑐᓂᐙᒃ ᓂᔓ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᔅᑐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑣᓂᐗᒃ ᑭᒋ ᐋᔨᒋᑖᓂᐗᓂᓕᒃ᙮ 17ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐱᔑᒋᐋᑌ ᐊᓂᐃ ᐎᑕᒫᐎᒃ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᒃ; ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐱᔑᒋᐋᑌ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗ, ᑳᔮᒻ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐋᓉᔦᓕᑕᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐸᑉᓕᑳᓐ ᑭ ᑳ ᐃᑌᓕᒪᐤ᙮

ᑫᒀᓐ ᐁ ᒫᑯᐱᑕᒧᐌᒃ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁ ᐋᐸᐊᒧᐌᒃ

18ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᒫᑯᐱᑕᒧᐌᑴ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑲᑕ ᒫᑯᐱᒋᑳᑌᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ: ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᑫ ᐋᐸᐊᒧᐌᑴ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑲᑕ ᐋᐸᐃᑳᑌᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ᙮

19ᒥᓇ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᓂᔓ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᑌᓕᑕᑾᐌ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᓇᑐᑕᒫᒋᒃ, ᑲᑕ ᑐᑕᒫᑯᐗᒃ ᓄᑖᐎᔭ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ᙮ 20ᐌᓴ ᐃᑕ ᓂᔓ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᔅᑐ ᒥᔭᐗᒋᐃᑐᑕᐌ ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ, ᐁᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᓂᓚ ᑫ ᐃᑖᔮᓐ᙮

ᐊᓇ ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓐ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑭᑎᒫᑫᓕᑖᑯᓯᑦ

21ᐁᑯ ᐱᑕᕐ ᐱᐁᒋ ᓈᑖᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑖᓐᑕᑡᐤ ᑫ ᐌᐯᓕᑕᒪᐗᒃ ᓂᒋᔖᓐ ᐁ ᐗᓂᑐᑕᐎᑦ? ᐱᓕᔥ ᓂᔂᔀᐤ ᓈ?

22ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᓕᔥ ᓂᔂᔀᐤ ᐱᑯ ᑭᑦ ᐃᑎᓐ; ᒫᑲ, ᐱᓕᔥ ᓂᔂᓱᒥᑕᓇᐗᐤ ᓂᔂᔅ᙮ 23ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᐃᔑᓈᑾᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᔭᒃ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ, ᐁ ᐎ ᐊᑭᑕᒸᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᑫ ᑎᐸᐊᒫᑯᔅᐸᓐ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ᙮ 24ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒥᐋᒋ ᐊᑭᑖᓱᑦ, ᐯᔭᒃ ᑮ ᐯᑐᐗᐤ ᑫ ᑎᒪᐊᒫᑯᔅᐸᓐ ᒥᑖᑡᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑖᓕᓐᑕ: 25ᒫᑲ ᐁᑳ ᑫᒀᓕᐤ ᐁ ᐋᔮᑦ ᑭᒋ ᑎᐸᐊᒫᑫᑦ, ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒪ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᐊᑖᐙᑲᓂᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᐎᐗ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᔑ ᐋᔮᑦ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑎᐸᐊᒫᑯᑦ᙮ 26ᐊᓇ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᔑᓐ ᐁ ᐅᑎᑕᐲᔅᑕᐙᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᐁᔑᓇᐋᐃᓐ ᐁᑯ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫ ᑎᐸᐊᒫᑖᓐ᙮ 27ᐁᑯ ᐊᓇ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒪ ᑭ ᑭᑎᒫᑫᓕᒥᑯ, ᑭ ᐋᐸᐅᑯ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᐌᐯᓕᑕᒫᑯ ᒥᓯᐌ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ᙮

28ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᑮ ᐗᓚᐎᐤ, ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐎᒋᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᑫ ᑎᐸᐊᒫᑯᔅᐸᓐ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᔔᓕᐋᓈᐱᔅᑯᔕ; ᑮ ᐅᑎᑎᓀᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᓴᑭᑯᑕᔅᑴᓈᑦ, ᐁ ᐃᑖᑦ ᒫᑲ, ᑎᐸᐊᒫᐎᓐ ᑫ ᑎᐸᐸᒪᐎᔭᐸᓐ᙮ 29ᐎᒋᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐸᑭᔑᓂᓕᐗ ᐅᓯᑎᒃ, ᑭ ᓇᑐᑕᒫᑯ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᐁᔑᓇᐙᐃᓐ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫ ᑎᐸᐊᒫᑖᓐ᙮ 30ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐎ ᑐᑕᒻ: ᒫᑲ ᑮ ᓇᑕᐎ ᐌᐱᓀᐤ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐹᑎᒫ ᑮ ᑎᐸᐊᒥᓕᒋ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ᙮ 31ᐃᔅᐱ ᒫᑳ ᐎᒋᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᐎᐋᐸᑕᒥᓕᒋ ᑳ ᑐᒋᑳᑌᓕᒃ, ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᓯᓕᐗ, ᑮ ᐯᒋ ᐎᑕᒪᐌᓕᐗ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒥᓕᐗ ᒥᓯᐌ ᑳ ᑐᒋᑳᑌᓕᒃ᙮ 32ᐁᑯ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒪ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒥᑯᑦ, ᑮ ᐃᑎᑯ, ᐅ ᑭᓚ ᒪᒋ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ, ᑭ ᑮ ᐌᐯᓕᑕᒫᑎᓐ ᒥᓯᐌ ᑭ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ, ᐁ ᑮ ᐸᑯᓭᓕᒥᔭᓐ: 33ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑳ ᑮ ᑭᑎᒫᑭᓇᐗᑖᔾ ᑮᒋᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᐃᔑ ᑭᑎᒫᑭᓈᑖᓐ? 34ᐅᑦ ᐅᑭᒫᒪ ᑭ ᑭᓯᐙᓯᓕᐗ, ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑯ ᒫᑲ ᐅᓇᓀᑳᒋᐃᐌᐗ ᐅᒋᒋᓖᒃ, ᐹᑎᒫ ᑮ ᑎᐸᐊᑫ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᔑ ᒥᓯᓇᐃᑫᑦ᙮

35ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᓄᑖᐎ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑖ ᑫ ᐃᔑ ᑐᑖᑖᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑭᑌᐃᐙᒃ ᐅᒋ ᐌᐯᓕᑕᒪᐌᑾᐌ ᑭᒋᔖᓂᐙᐗᒃ ᐁ ᐗᓂᑐᑖᑖᑾᒃ᙮