Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 19

ᒋᓴᔅ ᐋᓕᒧᑕᒻ ᐌᐱᓂᑐᐎᓐ

(ᒫᕐᒃ 10:1–12)

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᑭᔑᐃᑗᑦ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᐃᑗᐎᓇ, ᑳᓕᓖᒃ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᐤ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᒎᑎᐊ ᐊᔅᑮᒃ ᐊᑳᒥᒃ ᒐᕐᑕᓂᒃ: 2ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ; ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᒫᓇᐙᒋᐋᑦ᙮

3ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᔭ, ᐁ ᑲᑴᒋᐃᑯᑦ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ ᒫᑲ, ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᓈ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᐌᐱᓈᑦ ᐎᐗ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓕᐤ ᐅᒋ?

4ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᑖᓇᐗᐤ, ᐊᓇ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐅᔑᐋᑦ, ᑮ ᐅᔑᐁᐤ ᓈᐯᐗ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐗ, 5ᐁ ᑮ ᐃᑗᑦ ᒫᑲ, ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᐅᒋ ᐃᓕᓕᐤ ᑫ ᓇᑲᑖᑦ ᐅᑖᐎᔭ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ, ᑲᑕ ᐎᑭᒣᐤ ᒫᑲ ᐎᐗ; ᐅᑯ ᒫᑲ ᐁ ᓂᔑᒋᒃ ᑫ ᐯᔭᑯ ᐎᔮᓯᒋᒃ᙮ 6ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᔮᐸᒡ ᓂᔑᐗᒃ, ᒫᑲ ᐯᔭᑯ ᐎᔮᓯᐗᒃ᙮ ᐊᓂᐃ ᒫᑲ ᑳ ᐎᑭᑐᐋᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐁᑳᐎᓚ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑕ ᐹᑳᓂᐁᐤ᙮

7ᐃᑎᑯ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒫᑲ ᒧᓯᔅ ᑮ ᐃᑕᔓᐌᑦ ᑭᒋ ᒥᓛᑲᓂᐎᓕᒋ ᐌᐱᓂᑐᐎ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂᓕᐤ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐌᐱᓂᒥᒋ?

8ᐃᑌᐤ, ᒧᓯᔅ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᒪᔥᑲᐎᑌᐁᔦᒃ ᑭ ᑮ ᐃᓕᓈᑯᐗᐤ ᑭᒋ ᐌᐱᓀᑾᒃ ᑭᐎᐙᐗ: ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐃᑭᓐ᙮ 9ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᐌᐱᓈᑴ ᐎᐗ, ᐱᑯ ᑖᐺ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᑯᑕᑭᔭ ᒫᑲ ᑫ ᐎᑭᒫᑴ, ᑐᑕᒻ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᓕᐤ: ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐎᑭᒫᑴ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐌᐱᓂᒥᒋ, ᑐᑕᒻ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

10ᐃᑎᑯ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᒪ ᐃᔑ ᐁᑭᓂᓕᑴ ᐃᓕᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐎᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓨᔑᓐ ᑭᒋ ᐎᑭᑐᓈᓂᐗᒃ᙮

11ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᐅᑎᓇᒶᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ, ᐊᓂᑭ ᐱᑯ ᑳ ᐃᔑ ᒥᓛᑲᓂᐎᒋᒃ᙮ 12ᐌᓴ ᐃᑖᐗᒃ ᐋᑎᑦ ᔫᓇᑲᒃ, ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᓂᑖᐎᑭᒋᒃ ᐅᑳᐎᐙᐗ ᐅᔻᓕ ᐅᒋ; ᐃᑖᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐋᑎᑦ ᔫᓇᑲᒃ, ᐁ ᑮ ᐃᔑᐃᑯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ; ᐃᑖᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᔫᓇᑲᒃ ᐅᒋᑕᐤ ᐁ ᑮ ᐃᔑᐃᑎᓱᒋᒃ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ᙮ ᐊᓇ ᑳ ᑲᔥᑭᑖᑦ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᒃ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐅᑎᓇᒻ᙮

ᒋᓴᔅ ᔕᐌᓕᒣᐤ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕ

(ᒫᕐᒃ 10:13–16; ᓘᒃ 18:15–17)

13ᐁᑯ ᐱᐁᑐᐙᑲᓂᐎᑦ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕ, ᑭᒋ ᓵᒥᓈᑦ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᑦ: ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑕᐊᒪᐌᐗᒃ᙮ 14ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐃᓕᓈᑯᒃ ᐋᐱᔅᑕᐙᔑᔕᒃ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᑭᑕᐊᒫᑯᒃ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᔑᒋᒃ; ᐌᓴ ᐁᑯ ᑐᐎ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓇᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ᙮

15ᑮ ᓵᒥᓀᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᑦ᙮

ᐅᔅᑭᓂᑭᐤ ᐁ ᐌᓗᑎᓯᑦ

(ᒫᕐᒃ 10:17–31; ᓘᒃ 18:18–30)

16ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑎᑯ ᐊᐌᓕᐗ, ᒥᓗ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ, ᑫᑯ ᒥᓗ ᑫᒀᓐ ᑫ ᑐᑕᒫᓐ, ᑭᒋ ᐋᔮᔮᓐ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ?

17ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒥᓗᑣᐤ ᐃᔑᔭᓐ? ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᒥᓗᑡᐤ, ᐯᔭᒃ ᐱᑯ, ᐁᐗᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐙ ᐱᑐᑫᐗᓀ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᑲᓇᐌᓕᑕ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ᙮

18ᐃᑎᑯ, ᑖᓇᓂ?

ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᓂᐹᔨᐙᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐱᔑᒀᑎᓰᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑭᒧᑎᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑭᓛᔅᑭ ᑎᐹᒋᒧᓐ; 19ᑭᔅᑌᓕᒻ ᑯᑖᐎ ᓀᔥᑕ ᑭᑳᐎ; ᓀᔥᑕ ᒫᑲ, ᑭ ᑳ ᓵᑭᐊᐤ ᑮᒋᐃᓕᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᓐ᙮

20ᐊᓇ ᐅᔥᑭᓂᑭᐤ ᐃᑌᐤ, ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᓂ ᑮ ᑲᓇᐌᓕᑌᓐ ᑳ ᐯᒋ ᐊᐙᔑᔑᐎᔮᓐ ᑫᒀᓐ ᑫᔮᐸᒡ ᓄᑌᐸᓕᔮᓐ?

21ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐙ ᒥᑐᓂᐎᓯᐗᓀ, ᓇᑕᐎ ᐊᑖᐗᑫ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐋᔮᔭᓐ, ᒥᓕᒃ ᒫᑲ ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐗᒃ, ᐁᑯ ᑫ ᐋᔮᔭᓐ ᐌᓗᑎᓯᐎᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ; ᐯᒋ ᐃᑐᑌ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓄᔅᐱᓇᔑᔭᓐ᙮

22ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐅᔥᑭᓂᑭᐤ ᐱᐁᑕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐃᑗᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᑭᑐᑌᐤ ᐁ ᒥᒋᓚᐌᓯᑦ; ᐌᓴ ᑭᒋ ᐌᓗᑎᓯᐎᓇ ᑮ ᐋᔭᐤ᙮

23ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᒥᔕᑭᓯᐎᓕᓕᐤ ᐊᑳᐙᒡ ᑲᑕ ᐱᑐᑫᐤ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ᙮ 24ᒥᓇ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐙᓯᑌ ᐌᑕᓂᓕᐤ ᑳᒥᓪ ᑭᒋ ᔖᐳᑕᐌᔥᑲᒃ ᐁ ᐅᔥᑭᔑᑯᐗᓂᓕᒃ ᔖᐴᓂᑲᓂᓕᐤ, ᐃᔥᐱᔥ ᒥᔕᑭᓯᐎᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᐱᑐᑫᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ᙮

25ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐱᐁᑕᒥᓕᒋ, ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒥᓕᐗ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᑮ ᐱᒫᒋᐅᑦ?

26ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒫᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᐅᒣᓕᐤ ᐋᑕᐎᑖᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐌᑕᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

27ᐁᑯ ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᐱᑕᕐ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᒫᑎᑲ, ᓂ ᑮ ᓇᑲᑌᓈᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᑎᓈᓐ; ᐅᒪ ᐁ ᑮ ᑐᑕᒫᒃ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᐋᔮᔮᒃ?

28ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓈᐗᐤ, ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᔑᔦᒃ, ᐅᔥᑭ ᓂᑖᐎᑭᐎᓂᒃ ᐃᔅᐱ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐊᐱᑌ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂ ᐅᑭᒪᐗᐱᐄᓂᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᑌᑕᐱᓇᐗᐤ ᓂᔓᔖᑉ ᐅᑭᒪᐗᐱᐄᓇ ᐁ ᑎᐹᔅᑯᓀᑾᒃ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ ᐅ ᑕᑐᑌᐎᓯᒪ ᐃᔅᕃᐃᓪ᙮ 29ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓇᑲᑕᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᒋᔖᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑖᐎᔭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑳᐎᔭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᔅᑭ, ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑲᓱᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᑲᑕ ᒥᓚᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐗᐤ ᐃᔥᐱᔥ, ᑲᑕ ᐋᔭᐤ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 30ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᑳ ᓂᔥᑕᒻ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᑲᑕ ᒫᒋᒡ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒦᒋᒡ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᑲᑕ ᓃᔥᑕᒻ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ᙮