Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 19:29

29ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓇᑲᑕᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᒋᔖᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒪ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑖᐎᔭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑳᐎᔭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᔅᑭ, ᓂᑦ ᐃᔑᓂᑲᓱᐎᓂᓕᐤ ᐅᒋ, ᑲᑕ ᒥᓚᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐗᐤ ᐃᔥᐱᔥ, ᑲᑕ ᐋᔭᐤ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮