Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 2

ᐅᒪᐗᐱᐗᒃ ᐗᐸᓄᑖᒃ ᐅᒋ

1ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᓀᑖᐎᑭᑦ ᐯᑦᓕᔭᒥᒃ ᒎᑎᐊ ᐊᔅᑮᒃ ᒣᒀᒡ ᑳ ᑭᒋᐅᑭᒪᐎᑦ ᐦᐁᕋᑦ, ᒫᑎᑲ, ᑮ ᑕᑯᔑᓋᒃ ᑫᑫᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐙᐸᓄᑖᒃ ᐅᒋ, 2ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑖᓐᑌ ᐁᑖᑦ ᐊᓇ ᑳ ᓂᑖᐎᑭᑦ ᒎᐗᒃ ᐅᑭᒋᐅᑭᒫᒥᐙᐗ? ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᐙᐸᒥᒫᓈᓐ ᐅᑦ ᐊᒐᑯᒪ ᐙᐸᓄᑖᒃ, ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓈᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓇᐗᑮᔅᑕᐗᑭᑦ᙮

3ᐃᔅᐱ ᐦᐁᕋᑦ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᑮ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒻ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᐊᓯᒋ᙮ 4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᒫᒪᐎᓇᑐᒫᑦ ᒥᓯᐌ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐗ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓕᓕᒥᓕᐗ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᑖᓐᑌ ᑫ ᐃᔑ ᓂᑖᐎᑭᔅᐸᓐ ᙭᙮

5ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᐯᑦᓕᔭᒥᒃ ᒎᑎᐊ ᐊᔅᑮᒃ: ᐌᓴ ᐁᐗᑴᓕᐤ ᑳ ᐃᑕᓯᓇᐊᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ, 6ᑭᓚ ᒫᑲ ᐯᑦᓕᔭᒻ, ᒎᑕ ᐅᑦ ᐊᔅᑮᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᒫᐗᒋ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᓐ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐌᑭᒪᐎᒋᒃ ᒎᑕᐃᒃ: ᐌᓴ ᑭᓚ ᐁᑯᑕ ᑫ ᐅᒌᑦ ᐊᓇ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᑫ ᑎᐯᓕᒫᑦ ᓂᑦ ᐃᓕᓕᒪ ᐃᔅᕃᐃᓚ᙮

7ᐁᑯ ᒫᑲ ᐦᐁᕋᑦ, ᐃᔅᐱ ᑭᒧᒡ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒫᑦ ᑫᑫᑕᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᐌᐌᓕᑦ ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ ᑖᓂᔅᐱ ᑳ ᓄᑯᓯᓕᒋ ᐊᒐᑾ᙮ 8ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᐯᑦᓕᔭᒥᒃ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭᑐᑌᒃ, ᐌᐌᓕᑦ ᒫᑲ ᓈᓇᑐᓈᒃ ᐊᓇ ᐅᔥᑲᐙᔑᔥ; ᑮ ᒥᔅᑲᐌᑴ ᒫᑲ, ᒥᓇ ᐯᒋ ᐎᑕᒪᐎᒃ᙮ ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓇᐗᑭᔅᑕᐗᒃ᙮

9ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐯᑕᐙᒋᒃ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗ, ᑮ ᑭᑐᑌᐗᒃ; ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ, ᐊᓂᐃ ᐊᒐᑾ ᑳ ᑮ ᐙᐸᒫᒋᒃ ᐙᐸᓄᑖᒃ, ᑮ ᓂᑳᓂᐸᓖᔅᑖᑯᐗᒃ, ᐱᓕᔥ ᑳ ᐅᑎᒋᐸᓕᓕᒋ ᑎᐱᔅᑯᒃ ᑳ ᐃᔑ ᐃᑖᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᐅᔥᑲᐙᔑᔕ᙮ 10ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᒫᒋᒃ ᐊᒐᑾ ᑮ ᒧᒋᑫᓕᑕᒶᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᓚᐙᑕᑭᒃ᙮ 11ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐱᑐᑫᒋᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᑮ ᐙᐸᒣᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᐅᔥᑲᐙᔑᔕ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᓕᐗ ᒣᕆᔭ, ᐁ ᐅᑎᑕᐱᔅᑕᐙᒋᒃ ᒫᑲ, ᑮ ᓇᐗᑮᔅᑕᐌᐗᒃ: ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐋᐸᐊᑭᒃ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᐙᐗ, ᑮ ᒥᓓᐗᒃ ᒥᓕᐌᐎᓇ; ᐅᓵᐎᔔᓕᐊᓈᐱᔅᑾ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐎᑭᒫᑯᓯᓕᒋ ᐱᑭᐤᐗ᙮

12ᐁ ᑮ ᐃᑎᑯᒋᒃ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐸᐙᒧᐎᓂᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᐌᑐᑕᐙᒋᒃ ᐦᐁᕋᑕ, ᐱᑐᔥ ᐃᔑ ᑮ ᑭᐌᐗᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᐙᒃ᙮

ᐅᔑᒧᐗᒃ ᐃᒋᑉᑎᒃ ᐃᔑ

13ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᑭᑐᑌᒋᒃ, ᒫᑎᑲ, ᒍᓯᑉ ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑖᑯ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒥᓕᐗ ᐸᐙᒧᐎᓂᒃ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᐗᓂᔥᑳ, ᐅᑎᓐ ᒫᑲ ᐅᔥᑲᐙᔑᔥ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ, ᐃᒋᑉᑎᒃ ᒫᑲ ᐃᑎᔑᒧ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑕᔑᑫ ᐹᑎᒫ ᐯᒋ ᐎᑕᒫᑖᓀ: ᐌᓴ ᐦᐁᕋᑦ ᑲᑕ ᓇᓇᑐᓇᐌᐤ ᐅᔥᑲᐙᔑᔕ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᐋᑦ᙮

14ᐃᔅᐱ ᐌᓂᔥᑳᑦ, ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᐅᔥᑲᐙᔑᔕ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᓕᐗ ᓂᐹᑎᐱᔉ, ᐃᒋᑉᑎᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ: 15ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑳ ᐃᑖᑦ ᐱᓕᔥ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ ᐦᐁᕋᑕ: ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᓕᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑗᐋᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐃᒋᑉᑎᒃ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᓇᑐᒪᐤ ᓂᑯᓯᔅ᙮

ᐁ ᓂᐸᐃᒋᒃ ᐊᐙᔑᔕᒃ

16ᐁᑯ ᒫᑲ ᐦᐁᕋᑦ, ᐃᔅᐱ ᐎᐋᐸᑕᒃ ᐁ ᑮ ᐙᔦᔑᒥᑯᑦ ᑫᑫᑕᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᑭᓯᐙᓯᐤ, ᑮ ᑭᒋᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᓕᒋ ᒥᓯᐌ ᐊᐙᔑᔕ ᐯᑦᓕᔭᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑲ ᐊᓐᑕ, ᐁ ᓂᔓ ᐱᐴᓀᓯᓕᒋ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᐊᐙᔑᔑᐎᓕᒋ ᐁ ᑎᐸᑭᑕᒃ ᐊᓂᒪ ᐃᔅᐱ ᐌᐌᓕᑦ ᐁ ᑮ ᑲᑴᒋᒫᑦ ᑫᑫᑕᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ᙮

17ᐁᑯ ᑳ ᑎᐱᐸᓕᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ ᒉᕆᒫᔭ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, 18ᐁᑯᑕ ᕃᒪᐃᒃ ᑮ ᓄᑕᑾᓐ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ, ᓇᓀᑳᑌᐎᑕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᒫᑐᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒫᐎᑳᔑᐌᐎᓐ, ᕃᒋᓪ ᐁ ᒪᐎᑲᑖᑦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᐎ ᒥᓜᓕᒧᐃᑯᓯᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᐃᑖᓕᒋ᙮

ᑭᐌᐗᒃ ᐃᒋᑉᑎᒃ ᐅᒋ

19ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐦᐁᕋᑦ ᑳ ᓂᐱᑦ, ᒫᑎᑲ, ᒍᓯᑉ ᑮ ᓄᑯᓰᔅᑖᑯ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒥᓕᐗ ᐸᐙᒧᐎᓂᒃ ᐊᓐᑕ ᐃᒋᑉᑎᒃ, 20ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᐗᓂᔥᑳ, ᐅᑎᓐ ᐅᔥᑲᐙᔑᔥ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᔭ, ᐃᑐᑌ ᒫᑲ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐊᔅᑮᒃ: ᐌᓴ ᐋᔕᔾ ᓂᐱᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒸᒋᒃ ᐅᔥᑲᐙᔑᔕ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 21ᑮ ᐗᓂᔥᑲᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᒫᑲ ᐅᔥᑲᐙᔑᔕ ᓀᔥᑕ ᐅᑳᐎᓕᐗ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐊᔅᑮᒃ᙮

22ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᒃ ᐋᕐᑭᓓᔭᓴ ᐁ ᑎᐯᓕᒋᑫᓕᒋ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᐁ ᒦᔅᑯᑎᔥᑲᐙᓕᒋ ᐅᑖᐎᓕᐗ ᐦᐁᕋᑕ, ᑮ ᑯᔅᑖᒋᐤ ᐊᓐᑕ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐸᐙᒧᐎᓂᒃ ᑮ ᐸᔅᑫᐤ ᑳᓕᓕᒃ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ: 23ᑮ ᑕᑯᔑᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑕᔑᑫᐤ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᓈᓴᕆᑦ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑌᒃ: ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᓕᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑗᒋᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ, ᓈᓴᕇᓐ ᑲᑕ ᐃᔑᓂᑳᑖᑲᓂᐎᐤ᙮