Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 2:22

22ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐱᐁᑕᒃ ᐋᕐᑭᓓᔭᓴ ᐁ ᑎᐯᓕᒋᑫᓕᒋ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᐁ ᒦᔅᑯᑎᔥᑲᐙᓕᒋ ᐅᑖᐎᓕᐗ ᐦᐁᕋᑕ, ᑮ ᑯᔅᑖᒋᐤ ᐊᓐᑕ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐸᐙᒧᐎᓂᒃ ᑮ ᐸᔅᑫᐤ ᑳᓕᓕᒃ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᑦ: