Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 21

ᒋᓴᔅ ᐁ ᐊᑎ ᑕᑯᔑᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ

(ᒫᕐᒃ 11:1–11; ᓘᒃ 19:28–40; ᒑᓐ 12:12–19)

1ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭᔑᐙᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑌᑯᔑᑭᒃ, ᓀᔥᑕ ᐌᑎᑕᑭᒃ ᐯᑦᐯᒋ, ᐊᓕᑉᔅ ᐗᒌᒃ, ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᑫᒋᑎᔕᐙᑦ ᓂᔓ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, 2ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐃᑐᑌᒃ ᓀᒪ ᐃᑖᐎᓂᔑᒃ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ, ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᐗᐤ ᐯᔭᒃ ᐋᔅ ᐁ ᒫᑯᐱᓱᑦ ᐁ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯᑦ ᐅᑯᓯᓴ: ᐋᐸᐅᑯᒃ, ᐯᑐᐎᒃ ᒫᑲ᙮ 3ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐙᔦᔥ ᐃᑎᑖᑴ, ᑭ ᑳ ᐃᑖᐗᐤ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᓇᑕᐌᓕᒣᐤ; ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐯᒋᑎᔕᐌᐤ᙮

4ᒥᓯᐌ ᐅᒪ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᐤ, ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᓕᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, 5ᐎᑕᒥᒫᒃ ᓵᐃᐊᓐ ᐅᑖᓂᓴ, ᒫᑎᑲ, ᑭ ᑭᒋᐅᑭᒫᒻ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᒃ, ᐁ ᓗᔅᐱᓯᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑌᑕᐱᑐᑕᐙᑦ ᐋᓴ, ᓀᔥᑕ ᐋᓯᔑᔕ, ᐋᔅ ᐅᑯᓯᓴ᙮

6ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑭᑐᑌᐗᒃ, ᑮ ᑐᑕᒶᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑎᑯᒋᒃ ᒋᓴᓴ᙮ 7ᑮ ᐯᔑᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐋᓴ ᓀᔥᑕ ᐋᓯᔑᔕ, ᑮ ᑌᑕᔅᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᐙᐗ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑎᐁᑕᓛᒋᒃ᙮ 8ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑕᔗᓕᑭᑎᑖᐙᒃ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓂᐙᐗ ᒣᔅᑲᓇᒃ; ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑮᔥᑲᐊᒶᒃ ᐗᑎᑾᓇ ᒥᔅᑎᑯᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᐊᓈᔅᑫᑎᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᒣᔅᑲᓈᒃ᙮ 9ᐊᓂᑭ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑳ ᓂᑳᓄᑌᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᔑᐌᒋᒃ, ᑮ ᑌᐺᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐦᐅᓵᓇ ᑌᐱᑦ ᐅᑯᓯᓴ: ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᒃ: ᐦᐅᓵᓇ ᒫᐗᒋ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ᙮

10ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑌᑯᔑᑭᒃ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ, ᒥᓯᐌ ᐁᑯᑕ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᑮ ᐙᐙᓀᓕᑕᒶᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐊᐌᓇ ᐊᐗ?

11ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑫ ᐃᑗᐗᒃ, ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᒋᓴᔅ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᓈᓴᕆᑎᒃ ᐅᒋ ᑳᓕᓕᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐱᑐᑫᐤ ᑭᒋ ᐊᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ

(ᒫᕐᒃ 11:15–19; ᓘᒃ 19:45–48; ᒑᓐ 2:13–22)

12ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᒃ, ᑮ ᐗᓚᐎᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᑖᐙᑫᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᑖᐌᓕᒋ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᑴᑕᐱᐌᐸᐊᒬᐤ ᒫᑲ ᐅᒥᒋᓱᓈᑎᑯᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒦᔅᑾᑐᓇᒫᑫᓕᒋ ᔔᓕᐋᓇ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑌᑕᐱᐎᓂᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᑖᐙᑫᓕᒋ ᐅᒥᒥᐗ, 13ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᑲᑕ ᐃᔑᓂᑳᑌᐤ ᓂ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒻ: ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑭᒧᑎᔅᑲᒃ ᐅ ᐙᑎᐗᐤ ᑭ ᑮ ᐃᔑᑖᓇᐗᐤ᙮

14ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᓂᑖᐅᑌᓕᒋ; ᑮ ᒥᓇᐙᒋᐁᐤ ᒫᑲ᙮ 15ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑐᑕᒥᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᐙᔑᔕ ᐁ ᑌᐺᓕᒋ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ ᒫᑲ, ᐦᐅᓵᓇ ᑌᐱᑦ ᐅᑯᓯᓴ; ᓈᔅᐱᒡ ᓇᒪ ᑮ ᓇᐁᓕᑕᒶᒃ, 16ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᐯᑕᐙᐗᒃ ᓈ ᐅᑯ ᑳ ᐃᑗᒋᒃ?

ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐃᑌᐤ, ᐁᐁ; ᓇᒪ ᓈ ᐐᔅᑳᑦ ᑭ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᑖᓇᐗᐤ, ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔕᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᓄᔖᓂᐗᒃ ᐅᑐᓂᐙᒃ ᑭ ᑮ ᒥᑐᓂᐎᑖᓐ ᒪᒥᒋᒥᐌᐎᓐ?

17ᑮ ᓇᑲᑌᐤ ᒫᑲ, ᐃᑖᐎᓂᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐤ ᐯᑕᓂᐃᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᑦ, ᐁᑯᑕ ᒫᑲ ᑌᔑᑫᑦ᙮

ᒋᓴᐢ ᒪᒐᑭᒣᐤ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᑾ

(ᒫᕐᒃ 11:12–14; 20–24)

18ᑭᐁᑭᔐᐹᔮᓂᒃ ᒫᑲ, ᒣᒀᒡ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᐁ ᐃᔑ ᑭᐌᑦ, ᑮ ᐎ ᒥᒋᓱ᙮ 19ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐎᐋᐸᒫᑦ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᑾ ᒣᔅᑲᓈᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᒥᔅᑲᒻ, ᓂᐱᔕ ᐱᑯ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᑳᐎᓚ ᐐᔅᑳᑦ ᑭ ᑳ ᓂᑖᐎᑭᑖᓐ ᒥᓂᔕᑳᑭᑫ᙮ ᐎᐸᒡ ᒫᑲ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᒃ ᑮ ᐊᑎ ᐹᓱ᙮

20ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐙ ᐎᐸᒡ ᐹᓱᑦ ᐊᐗ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᒃ!

21ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐋᔮᔦᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐹᔨᑕᐌᓕᑕᒣᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒪ ᐱᑯ ᑭ ᑳ ᑐᑌᓇᐗᐤ ᑳ ᑐᑕᐙᑲᓂᐎᑦ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᓀᔥᑕ ᐃᑕᒣᒃ ᐅᒪ ᐗᒋ, ᐋᒋᐸᓕᐃᑎᓱ, ᐌᐱᓂᑎᓱ ᒫᑲ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᑲᑕ ᑐᒋᑳᑌᐤ᙮ 22ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑳ ᓇᑐᑕᒫᔦᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᔦᒃ, ᐁ ᑖᐺᑕᒣᒃ, ᑭ ᑳ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ᙮

ᒋᓴᐢ ᐁ ᑲᑴᒋᒪᑳᓂᐎᑦ ᑖᓐᑕ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᒃ ᐅᑲᔥᑭᐅᐎᓐ

(ᒫᕐᒃ 11:27–33; ᓘᒃ 20:1–8)

23ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐱᑐᑫᑦ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒥᓕᐗ ᒣᒀᒡ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ, ᑮ ᐃᑎᑯ ᒫᑲ, ᑫᑯ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᐌᒋ ᑐᑕᒪᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ? ᐊᐌᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓕᔉ ᐅᐅ ᑭᒋ ᑐᑕᒪᓐ?

24ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᑲᑴᒋᒥᑎᓇᐗᐤ ᐯᔭᒃ ᑫᒀᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐎᑕᒪᐎᔦᑴ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ ᑖᓐᑌ ᐌᒋ ᑲᔥᑭᑖᔮᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ᙮ 25ᒑᓐ ᐅ ᓯᑲᐋᑖᑫᐎᓐ, ᑖᓐᑌ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᒃ? ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᓈ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐃᓕᓕᓈᒃ?

ᑮ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᐗᒃ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑗᔭᑴ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ; ᑭ ᑳ ᐃᑎᑯᓇᐤ, ᑖᓀᑭ ᒫᑲ ᐌᒋ ᐁᑳ ᑮ ᑖᐺᑕᐌᒃ? 26ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑗᔭᑴ, ᐃᓕᓕᓈᒃ ᐅᒋ; ᑮ ᑯᔅᑖᓈᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ: ᐌᓴ ᒥᓯᐌ, ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎᐤ ᒑᓐ, ᐃᑗᐗᒃ᙮ 27ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ, ᐁ ᐃᑖᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐎᑌᓈᓐ᙮

ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁᑖᑦ, ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ ᑖᓐᑌ ᑳ ᐅᒋ ᑲᔥᑭᑖᔮᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᑐᑕᒫᓐ᙮

ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᓃᔓ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗᒃ

28ᒫᑲ ᑖᓐ ᐁᑌᓕᑕᒣᒃ? ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᓂᔑᓕᐗ ᐅᑯᓯᓴ; ᑮ ᐯᒋ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᓃᔥᑕᒻ, ᓂᑯᓯᔅ, ᓇᑕᐎ ᐋᐸᑎᓯ ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᓂ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ᙮ 29ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᐃᑐᑖᓐ: ᐹᑎᒫ ᒫᑲ ᑮ ᑴᔅᑫᓕᑕᒻ, ᑫ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ᙮ 30ᑯᑕᑭᔭ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐤ᙮ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᒫᑲ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂ ᑳ ᐃᑐᑖᓐ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐃᑐᑌᐤ᙮ 31ᐊᐌᓇ ᐅᑯ ᑳ ᓂᔑᒋᒃ ᑳ ᑐᑕᒸᑦ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᐅᑖᐎᐙᐗ?

ᐃᑌᐗᒃ, ᐊᓇ ᓃᔥᑕᒻ᙮

ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐎᓚᐗᐤ ᐸᑉᓕᑳᓇᒃ ᓀᔥᑕ ᐱᔑᒀᑎᔅᑴᐗᒃ ᑲᑕ ᐱᑐᑫᐌᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ ᐸᒧᔑ ᑭᓚᐗᐤ᙮ 32ᐌᓴ ᒑᓐ ᑭ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᐗᐤ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᑖᐺᑕᐙᐗᐤ; ᒫᑲ ᐎᓚᐗᐤ ᐸᑉᓕᑳᓇᒃ ᓀᔥᑕ ᐱᔑᒀᑎᔅᑴᐗᒃ ᑮ ᑖᐼᑕᐌᐗᒃ: ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒣᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᒥᒋᓚᐌᔦᓕᑌᓈᐗᐤ, ᑭᒋ ᑮ ᑖᐺᑕᐌᒃ᙮

ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐊᐹᑎᓯᒋᒃ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑳᓂᓕᒃ

(ᒫᕐᒃ 12:1–12; ᓘᒃ 20:9–19)

33ᓇᑐᑕᒧᒃ ᑯᑕᒃ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ: ᑮ ᐃᑖᐤ ᐊᐌᓇ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᓕᐤ, ᑳ ᐅᔑᑖᑦ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᐸᐊᒻ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑲ, ᑮ ᒧᓇᐊᒻ ᒫᑲ ᐃᑕ ᔓᒥᓈᐳᓕᐤ ᑭᒋ ᐅᒋᑳᐎᑖᑦ, ᑮ ᒋᒪᑕᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᔕᐙᐱᐎᑲᒥᑯᓕᐤ, ᑮ ᐋᐎᐁᐤ ᒫᑲ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᐊᔅᑮᒃ ᐙᓚᐤ ᐁᑐᑌᑦ᙮ 34ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑫᑳᑦ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ ᑭᒋ ᑭᔑ ᓂᑖᐎᑭᑭ ᒥᓂᔕ, ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗ, ᑭᒋ ᐅᑎᓇᒥᓕᒋ ᒥᓂᔕ ᐊᓐᑕ ᐅᒋ᙮ 35ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᓂᒣᐗᒃ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ, ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑖᒪᐌᐗᒃ, ᑯᑕᑭᔭ ᒫᑲ ᑮ ᓂᐸᐁᐗᒃ, ᑯᑕᑭᔭ ᒫᑲ ᑮ ᐹᐱᒶᓯᓈᑕᐌᐗᒃ᙮ 36ᒥᓇ, ᑯᑕᑭᔭ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᓃᔥᑕᒻ: ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑯᑕᑭᔭ ᒫᑲ ᑮ ᑐᑕᐌᐗᒃ᙮ 37ᒫᑲ ᐃᔅᒀᔮᒡ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐤ ᐅᑯᓯᓴ, ᐁ ᐃᑗᒃ, ᑲᑕ ᑭᔅᑌᓕᒣᐗᒃ ᓂᑯᓯᓴ᙮ 38ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗᒃ ᐎᐋᐸᒥᒫᒋᒃ ᐅᑯᓯᓴ, ᑮ ᐊᔨᑎᑐᐗᒃ, ᐊᐗ ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᐊᑎ ᐋᓂᔅᑫ ᑎᐯᓕᑕᒃ; ᒫᑎ, ᓂᐸᐋᑕᐤ, ᐁᑯ ᑫ ᐅᑎᓇᒫᓱᐗᒃ ᐅ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᐎᓐ᙮ 39ᑮ ᐅᑎᑎᓀᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐗᓚᐎᐌᐱᓀᐗᒃ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ ᐅᒋ, ᑮ ᓂᐸᐁᐗᒃ ᒫᑲ᙮

40ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ ᑕᑯᔑᑫ, ᑖᓂ ᑫ ᑐᑕᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗ?

41ᐃᑌᐗᒃ, ᑲᑕ ᑲᒀᑕᑭ ᓂᔑᐗᓈᒋᐁᐤ ᐊᓂᐃ ᒪᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᑲᑕ ᐋᐎᐁᐤ ᒫᑲ ᐅ ᔓᒥᓈᑎᑯ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓐ ᑯᑕᑭᔭ ᐅᓂᑖᐎᑭᒋᑫᐗ, ᑫ ᒥᓕᑯᑦ ᒥᓂᔕ ᐁ ᑭᔑ ᓂᑖᐎᑭᓂᓕᑭ᙮

42ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᓇᒪ ᓈ ᐐᔅᑳᑦ ᑭ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᑖᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᒃ, ᐊᓇ ᐊᓯᓂ ᑳ ᑮ ᐋᑕᐌᓕᒥᑯᑦ ᐅᐙᔅᑳᔨᑲᓂᑫᐗ, ᐁᐗᑯ ᑫᔅᑕᓛᑲᓂᐎᑦ ᑭᑫᔮᒃ: ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐃᑐᑕᒧᐎᓐ, ᑭ ᒫᒪᔅᑳᓯᓀᓈᓇᐤ ᒫᑲ᙮

43ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᑎᑖᑾᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑭ ᑳ ᒪᔅᑲᒥᑳᐎᓈᐗᐤ, ᑲᑕ ᒥᓛᐗᒃ ᒫᑲ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑫ ᓄᑯᑖᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᐃᔑᑣᐎᓇ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑭ᙮ 44ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑫ ᐸᑭᔑᓄᑴ ᐅᐅ ᐊᓯᓃᒃ ᑲᑕ ᐱᑯᔑᓐ: ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑫ ᑕᓱᓱᑴ, ᑲᑕ ᐱᓯᐳᓕᑯ᙮

45ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᑳ ᐯᑕᒸᒋᒃ ᐅ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓇ, ᑮ ᓂᓯᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᐎᓚᐗᐤ ᐁ ᑮ ᐗᓕᒧᒥᑯᒋᒃ᙮ 46ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐙ ᐅᑎᑎᓈᒋᒃ, ᑮ ᑯᔅᑌᐗᒃ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐁ ᐃᑌᓕᒫᓕᒋ᙮