Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 21:12

ᒋᓴᔅ ᐱᑐᑫᐤ ᑭᒋ ᐊᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ

(ᒫᕐᒃ 11:15–19; ᓘᒃ 19:45–48; ᒑᓐ 2:13–22)

12ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐱᑐᑫᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᒃ, ᑮ ᐗᓚᐎᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᑖᐙᑫᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᑖᐌᓕᒋ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᑮ ᑴᑕᐱᐌᐸᐊᒬᐤ ᒫᑲ ᐅᒥᒋᓱᓈᑎᑯᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒦᔅᑾᑐᓇᒫᑫᓕᒋ ᔔᓕᐋᓇ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᑌᑕᐱᐎᓂᓕᐗ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᑖᐙᑫᓕᒋ ᐅᒥᒥᐗ,