Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 21:15

15ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᐎᐋᐸᑕᑭᒃ ᐊᓂᐃ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑐᑕᒥᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐊᐙᔑᔕ ᐁ ᑌᐺᓕᒋ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ ᒫᑲ, ᐦᐅᓵᓇ ᑌᐱᑦ ᐅᑯᓯᓴ; ᓈᔅᐱᒡ ᓇᒪ ᑮ ᓇᐁᓕᑕᒶᒃ,