Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 21:21

21ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐋᔮᔦᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐹᔨᑕᐌᓕᑕᒣᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒪ ᐱᑯ ᑭ ᑳ ᑐᑌᓇᐗᐤ ᑳ ᑐᑕᐙᑲᓂᐎᑦ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᓀᔥᑕ ᐃᑕᒣᒃ ᐅᒪ ᐗᒋ, ᐋᒋᐸᓕᐃᑎᓱ, ᐌᐱᓂᑎᓱ ᒫᑲ ᑭᒋᑲᒦᒃ, ᑲᑕ ᑐᒋᑳᑌᐤ᙮