Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 21:31

31ᐊᐌᓇ ᐅᑯ ᑳ ᓂᔑᒋᒃ ᑳ ᑐᑕᒸᑦ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᐅᑖᐎᐙᐗ?

ᐃᑌᐗᒃ, ᐊᓇ ᓃᔥᑕᒻ᙮

ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐎᓚᐗᐤ ᐸᑉᓕᑳᓇᒃ ᓀᔥᑕ ᐱᔑᒀᑎᔅᑴᐗᒃ ᑲᑕ ᐱᑐᑫᐌᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᒃ ᐸᒧᔑ ᑭᓚᐗᐤ᙮