Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 21:9

9ᐊᓂᑭ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑳ ᓂᑳᓄᑌᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᔑᐌᒋᒃ, ᑮ ᑌᐺᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐦᐅᓵᓇ ᑌᐱᑦ ᐅᑯᓯᓴ: ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᒃ: ᐦᐅᓵᓇ ᒫᐗᒋ ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ᙮