Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 22

ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓐ ᐎᑭᑐᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ

(ᓘᒃ 14:15–24)

1ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᒥᓇ ᑮ ᐋᔭᒥᐁᐤ ᓇᔅᐱᑐᐌᐎ ᐋᑕᓗᑳᓂᒃ, ᐁ ᐃᑗᑦ ᒫᑲ, 2ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᔭᒃ ᑭᒋᐅᑭᒫᐤ, ᑳ ᐎᑭᑐᐋᑦ ᐅᑯᓯᓴ, 3ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ, ᑭᒋ ᓇᑐᒫᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐎᑯᒥᒥᒋ ᐎᑭᑐᐎᓂᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐎ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᐗ᙮ 4ᒥᓇ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᑯᑕᑭᔭ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐎᑕᒫᑯᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᑯᒫᑲᓂᐎᒋᒃ, ᒫᑎᑲ, ᓂ ᑮ ᐋᔦᔅᑳᐎᑖᓐ, ᓂ ᒥᒋᓱᐎᓐ; ᓂ ᒥᔅᑐᓱᒪᒃ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑖᒋᐳᐋᑲᓇᒃ ᑮ ᓂᐸᐋᐗᒃ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᐋᔦᔅᑳᐎᑕᓂᐗᓋ: ᐯᒋ ᐃᑑᑌᒃ ᐎᑭᑐᐎᓂᒃ᙮ 5ᒫᑲ ᑮ ᐋᑕᐌᓕᑕᒸᒃ, ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᐯᔭᒃ ᐅ ᓂᑖᐎᑭᒋᑲᓂᒃ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓈᑕᒻ ᐅᑦ ᐊᑖᐙᑲᓇ᙮ 6ᑯᑐᑭᔭᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐅᑎᓂᒣᐗᒃ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ, ᑮ ᐊᔅᐱᐁᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᐸᐁᐗᒃ᙮ 7ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᐱᐁᑕᒃ, ᑮ ᐊᑯᓚᐌᓯᐤ: ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᒫᑲ ᐅ ᓄᑎᓂᑫᒪ, ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᐋᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᐅᓂᐸᔨᐌᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒑᑳᔅᑭᓴᒸᓕᒋ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᓕᐤ᙮ 8ᐁᑯ ᐃᑖᑦ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ, ᐎᑭᑐᐎᓐ ᐋᔦᔅᑲᐗᔅᑌᐤ, ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᑯᒫᑲᓂᐎᒋᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᐗᒃ᙮ 9ᐃᑐᑌᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᒣᔅᑲᓈᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑫ ᒥᔅᑲᐌᑾᒃ, ᐎᑯᒥᑯᒃ ᐎᑭᑐᐎᓂᒃ᙮ 10ᐊᓂᑭ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᑭᒋ ᒣᔅᑲᓈᒃ, ᑮ ᒫᐗᒋᐁᐗᒃ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᒋᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᒪᒋᑣᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓗᑣᓕᒋ: ᐎᑭᑐᐎᓂᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᑯᒫᑲᓂᐎᒋᒃ᙮

11ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᐱᐁᒋ ᐱᑐᑫᑦ ᑭᒋ ᐙᐸᒫᑦ ᑳ ᐎᑯᒥᒥᒋ, ᐁᑯᑕ ᐎᐋᐸᒫ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐗ ᐁᑳ ᐁ ᑭᑭᔥᑲᒥᓕᒋ ᐎᑭᑐ ᐎᓛᒋᑲᓂᓕᐤ: 12ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓂᑐᑌᒻ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐅᑕ ᐯᒋ ᐱᑕᑫᔭᓐ ᐁᑳ ᐁ ᑭᑭᔥᑲᒪᓐ ᐎᑭᑐ ᐎᓛᒋᑲᓐ? ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᑭᑐ᙮ 13ᐁᑯ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᐁᑖᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᒫᒫᒋᑯᐱᑎᒃ ᐅᒋᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᓯᑎᒃ, ᑭᑐᑕᐃᒃ ᒫᑲ, ᐌᐱᓂᒃ ᒫᑲ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐗᓂᑎᐱᔅᑳᓕᒃ: ᐁᑯᑕ ᑫ ᐃᑕᑾᒃ ᒫᑐᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᔑ ᒫᑗᐋᐱᑌᔑᓂᓈᓂᐗᒃ᙮

14ᐌᓴ ᒥᒉᑦ ᓇᑐᒫᐗᒃ, ᒫᑲ ᒐᑲᐙᔑᔥ ᐙᐌᓛᐸᒫᐗᒃ᙮

ᒋᓴᐢ ᐁ ᑲᑴᒋᒪᑳᓂᐎᑦ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔓᓕᐋᓇ ᐅᒋ

(ᒫᕐᒃ 12:13–17; ᓘᒃ 20:20–26)

15ᐁᑯ ᑫᑐᑌᒋᒃ ᐸᕋᓯᔭᒃ, ᑮ ᐋᔭᔭᒥᐃᑐᐗᒃ ᒫᑲ ᑖᓂ ᑫ ᐃᔑ ᐋᓉᑲᐙᒋᒃ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᒃ᙮ 16ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐙᐗ ᐊᓯᒋ ᐦᐁᕈᑎᔭᓇ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ, ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓐ ᐁ ᑖᐺᔭᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐗᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐃᔑᑣᐎᓐ ᑖᐺᐎᓂᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐁ ᑯᔅᑕᑦ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐱᓯᔅᑫᓕᑕᒸᓐ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᒋᒃ᙮ 17ᐎᑕᒪᐎᓈᓐ ᒫᑲ, ᑖᓐ ᐁᑌᓕᑕᒪᓐ? ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓐ ᓈ ᑭᒋ ᒪᓛᑲᓂᐎᑦ ᓯᓴᕐ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔔᓕᐋᓇ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁᑳ?

18ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᑮ ᓂᓯᑕᐌᓕᑕᒬᐤ ᐅ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑲᑴᒋᐃᔦᒃ? ᑭᓚᐗᐤ ᐅᑕᔭᒥᐁᑳᓱᑐᒃ? 19ᐙᐸᑎᓕᒃ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔔᓕᐋᓐ᙮

ᑮ ᐯᑐᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᔔᓕᐊᓈᐱᔅᑯᔕ᙮ 20ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᐅᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᐎᓐ ᐅᒪ, ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᓱᑦ ᐅᑕ?

21ᐃᑌᐗᒃ, ᓯᓴᕐ᙮

ᐁᑯ ᐁᑖᑦ, ᒥᓕᒃ ᓯᓴᕐ ᐊᓂᐃ ᐌᑖᔮᓂᑦ ᓯᓴᕐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐊᓂᐃ ᐌᑖᔮᓂᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

22ᐃᔅᐱ ᐅᐅ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᑳ ᑮ ᐯᑕᑭᒃ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒶᒃ, ᑮ ᓇᑲᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᑭᑐᑌᐗᒃ᙮

ᓵᑦᔫᓯᔭ ᑲᑴᒋᒥᑯ ᒋᓴᐢ ᑖᓐ ᑫ ᐃᑭᓂᓕᒃ ᐗᓂᔥᑳᓂᐙᑫ

(ᒫᕐᒃ 12:18–27; ᓘᒃ 20:27–40)

23ᐁᐗᑯ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᓵᑦᔫᓯᔭ, ᓇᒪ ᐃᑕᑾᓐ ᐗᓂᔥᑳᐎᓐ ᑳ ᐃᑗᒋᒃ, ᑮ ᑲᑴᒋᒥᑯ ᒫᑲ᙮ 24ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ, ᒧᓯᔅ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᓕᓕᐤ ᓂᐱᑌ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᑦ, ᐎᒋᔖᓇ ᑲᑕ ᐎᑭᒣᓕᐗ ᐎᐗ, ᑭᒋ ᓂᑖᐎᑭᑕᒪᐙᑦ ᐊᐙᔑᔕ ᐎᒋᔖᓇ᙮ 25ᐯᔭᑾᐤ ᐅᑕ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᓂᔂᔅ ᑳ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ: ᐊᓇ ᓃᔥᑕᒻ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐎᑭᒫᑦ ᐎᐗ, ᑮ ᓂᐱᐤ, ᓀᔥᑕ, ᐁᑳ ᐁ ᐅᑦ ᐋᐙᔑᒥᔑᑦ, ᑮ ᓇᑲᑕᒪᐌᐤ ᐎᒋᔖᓇ ᐊᓂᐃ ᐎᐗ: 26ᐊᓇ ᓂᔓ ᓀᔥᑕ, ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᓂᔅᑐ, ᐱᓕᔥ ᒥᓯᐌ ᓂᔂᔅ᙮ 27ᒫᒋᒡ ᒫᑲ ᐊᓇ ᐃᔅᑴᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᐱᐤ᙮ 28ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐃᔅᐱ ᐗᓂᔥᑳᓂᐗᑫ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᐎᐎᑦ ᐅᐅ ᐃᔅᑴᐗ ᐊᓂᑭ ᓂᔂᔅ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ? ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑮ ᐋᔭᐌᐗᒃ᙮

29ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᓇᔅᐹᒡ ᐃᑌᓕᑌᓇᐗᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓇ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 30ᐌᓴ ᐗᓂᔥᑳᓂᐗᑫ ᓇᒪᐎᓚ ᐎᑭᑐᓈᓂᐗᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐎᑭᑐᐃᐙᓂᐗᓐ, ᒫᑲ ᓇᔅᐱᑕᐅᒣᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ᙮ 31ᒫᑲ ᑖᐺ ᐁ ᐗᓂᔥᑳᒋᒃ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᐋᔭᒥᑖᓇᐗᐤ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐃᑎᑖᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐁ ᐃᑗᑦ, 32ᓂᓚ ᓂᑦ ᐋᐎᓐ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒪ, ᓀᔥᑕ ᐋᐃᓯᒃ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒪ, ᓀᔥᑕ ᒉᑲᑉ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒪ? ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᐅ ᑭᒋᒪᓂᑐᒥᐙᐗ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ, ᒫᑲ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ᙮

33ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒥᔮᒫᐎᒥᒉᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐱᐁᑕᑭᒃ, ᑮ ᒫᒪᔅᑳᑕᒬᐗᒃ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ᙮

ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᐅᓚᓱᐌᐎᓂᒃ

(ᒫᕐᒃ 12:28–34; ᓘᒃ 10:25–28)

34ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᑳ ᐯᑕᑭᒃ ᐁ ᑮ ᑭᐳᑐᓇᐙᑦ ᓵᑦᔫᓯᔭ, ᑮ ᒫᐗᒋᐃᑐᐗᒃ᙮ 35ᐁᑯ ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ, ᑳ ᐅᓚᔓᐌᐎᓕᓕᐎᑦ, ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐤ, ᐁ ᑲᑴᒋᐋᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ ᒫᑲ, 36ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ, ᑖᓂᒪ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ?

37ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᑳ ᓵᑭᐊᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᒻ ᒥᓯᐌ ᑭᑌᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑭᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑭ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ᙮ 38ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᓃᔥᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ᙮ 39ᐊᓂᒪ ᓂᔓ ᒫᑲ ᓇᔅᐱᑐᐌᒪᑲᓐ, ᑭ ᑳ ᓵᑭᐋᐤ ᑮᒋᐃᓕᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᓐ᙮ 40ᐅᑕ ᐅᐅ ᓂᔓ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ ᐊᑯᑌᐗ ᒥᓯᐌ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᑗᒋᒃ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ᙮

ᐊᐌᓈᓇ ᑳ ᐃᑖᑲᓂᐎᑦ ᙭

(ᒫᕐᒃ 12:35–37; ᓘᒃ 20:41–44)

41ᒣᒀᒡ ᐸᕋᓯᔭᒃ ᑳ ᒪᐗᒋᐃᑐᒋᒃ, ᑭ ᑲᑴᒋᒥᑯᐗᒃ ᒋᓴᓴ, 42ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑖᓐ ᐁᑌᓕᒣᒃ ᙭? ᐊᐌᓇ ᐅᑯᓯᓴ?

ᐃᑌᐗᒃ, ᑌᐱᑦ ᐅᑯᓯᓴ᙮

43ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒫᑲ ᑌᐱᑦ ᐊᒑᑯᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐃᔑᓂᑳᑖᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, 44ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑮ ᐃᑌᐤ ᓂ ᑎᐯᓕᒋᑫᒪ, ᐊᐱ ᑭᓚ ᓂ ᑭᒋᓂᔅᑮᒃ ᐹᑎᒫ ᑭ ᑐᑕᒫᓀ ᑭᒋ ᐅ ᑕᑯᔅᑲᒋᑲᓂᔭᓐ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐸᒀᑎᔅᑭᒃ? 45ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑌᐱᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐁᔑᓂᑳᑖᑴ, ᑖᓐᑌ ᐌᒋ ᐅᑯᓯᓯᑦ?

46ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑮ ᑲᔥᑭᑕᐤ ᐙᔦᔥ ᑭᒋ ᓇᔥᑴᐗᔑᐊᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐅᒋ ᑮ ᐃᔅᐱᒋ ᓱᑭᑌᐁᐤ ᑫᒀᓕᐤ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒫᑦ᙮