Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 23:14

14ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑫᓯᓇᐗᐤ, ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᔨᑐᒃ, ᐅᑕᔭᒥᐁᑲᓱᑐᒃ! ᐌᓴ ᑭ ᒣᔅᑎᓇᒸᓈᐗᐤ ᑭᑎᒪᑭᔅᑴᐗᒃ ᐎᑭᐙᐗ, ᓀᔥᑕ ᐙᔦᔑᐃᐌᐎᓂᒃ ᑭ ᑭᓄᑖᓇᐗᐤ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᓂᐗᐗ: ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑭ ᑳ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ᙮