Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 23:23

23ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓯᓇᐗᐤ, ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᑐᒃ ᓀᔥᑕ ᐸᕋᓯᔨᑐᒃ, ᐅᑕᔭᒥᐁᑳᓱᑐᒃ! ᐌᓴ ᑭ ᐸᑭᑎᓀᓇᐗᐤ ᐯᔭᒃ ᐁ ᑮ ᒥᑖᑐᑖᑲᓂᐎᑭ ᓇᓈᑲᐤ ᓂᑖᐎᑭᑖᑲᓂᔕ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᑐᑌᓇᐗᐤ ᐊᓂᐃ ᐊᐙᓯᑌ ᑳ ᑭᒋ ᐃᑌᓕᑖᑾᑭ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᑭ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ, ᑎᐹᔅᑯᓂᑐᐎᓐ, ᔕᐌᐎᓕᒋᑫᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ: ᐅᐅ ᑭ ᑳ ᑮ ᑐᑌᑕᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑯᑕᑭᔭ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓇᑲᑕᒧᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐅᒋ ᑐᑕᒣᒃ᙮