Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 23:34

34ᐁᑯᔑ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ, ᑭᑦ ᐃᑎᔕᐊᒫᑎᓇᐗᐤ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑫᑫᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ; ᐋᑎᑦ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᓂᐸᐋᐗᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᒋᔅᑖᔅᑯᐙᐙᐗᒃ; ᐋᑎᑦ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐸᐸᓴᔅᑌᐙᐗᐗᒃ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐃᑖᐎᓂᒃ ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᐊᐙᐗᒃ᙮