Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 24:24

24ᐌᓴ ᑲᑕ ᐃᑖᐗᒃ ᓇᔅᐹᒡ ᙭ᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᓇᔅᐹᒡ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ, ᑲᑕ ᐙᐸᑎᓕᐌᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑾᑭ ᑫᒀᓇ: ᑫ ᐅᒋ ᐙᔦᔑᐋᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐙᐌᓛᐸᒥᒥᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᑭᐸᓐ᙮