Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 24:29

ᐃᔅᐱ ᑖᑯᔑᑫ ᐃᓕᓖᐐᑯᓯᓵᓐ

(ᒫᕐᒃ 13:24–27; ᓘᒃ 21:25–28)

29ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑭᐃᔥᑾ ᐊᓂᒪ ᐋᓕᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑫ ᐃᑭᒃ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᐃ ᑭᔑᑳᐗ, ᐱᓯᒻ ᑲᑕ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐤ, ᑎᐱᔅᑭᐱᓯᒻ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᒐᑳᓯᑫᐤ, ᐊᒐᑯᔕᒃ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐸᑭᔑᓋᒃ ᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ, ᑲᔥᑭᐅᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᑭᔑᑯᒃ ᑲᑕ ᓇᓂᑭᐸᓕᐗ: