Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 25:20

20ᐁᑯ ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓈᑦ ᓂᔮᓚᓐ ᑖᓕᓐᑕ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐁ ᐯᔑᐙᑦ ᑯᑕᑭᔭ ᓂᔮᓚᓐ ᑖᓕᓐᑕ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ, ᑭ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐎᑖᔾ ᓂᔮᓚᓐ ᑖᓕᓐᑕ: ᒫᑎᑲ, ᑯᑕᑭᔭᒃ ᓂᔮᓚᓐ ᑖᓕᓐᑕᒃ ᐊᓯᒋ ᓂ ᑮ ᑕᑯᑲᔥᑭᐋᐗᒃ᙮