Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 26

ᑮᒧᒡ ᐐ ᐅᑎᓀᐗᒃ ᒋᓴᓴ

(ᒫᕐᒃ 14:1–2; ᓘᒃ 22:1–2; ᒑᓐ 11:45–53)

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᔑᐃᑗᑦ ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᐃᑗᐎᓇ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, 2ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᑮ ᓂᔓ ᑭᔑᑳᑫ ᑫ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔖᓂᐗᒃ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᒫᑲ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓇᐤ ᑭᒋ ᒋᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᑦ᙮

3ᐁᑯ ᒥᔭᐗᒋᐃᑐᒋᒃ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐙᒃ, ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᐅ ᑭᒋᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ, ᑳᔭᐸᔅ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᒋ, 4ᑮ ᐋᔭᒥᒥᐃᑐᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒧᒡ ᑭᒋ ᐅᑎᓈᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᐸᐋᒋᒃ᙮ 5ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒪᑯᔐ ᑭᔑᑳᒃ, ᐌᓴ ᑭᔅᑎᓈᒡ ᑲᑕ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᑖᒫᔅᑯᓇᑲᓂᐐ ᐯᑕᓂᐃᒃ

(ᒫᕐᒃ 14:3–9; ᒑᓐ 12:1–8)

6ᒣᒀᒡ ᒋᓴᔅ ᐯᑕᓂᐃᒃ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ ᓵᐃᒪᓇ ᐅᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐗ, 7ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᐃᔅᑴᐗ ᐁ ᐋᔮᓕᒋ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᒥᒉᑦ ᐗᑕᔦᔮᓕᒃ ᑕᒪᔅᑯᐎᓂᓕᐤ ᐊᓯᓂᐗᑎᒃ, ᑮ ᓯᑭᓇᒥᓕᐗ ᒫᑲ ᐅᔅᑎᒀᓂᒃ, ᒣᒀᒡ ᐁ ᐊᐱᑦ ᐁ ᒥᒋᓱᑦ᙮ 8ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᐎᐋᐸᑕᒥᓕᒋ, ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᑭᓯᐙᓯᓕᐗ, ᐁ ᐃᑗᓕᒋ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐅᒪ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᓂᐗᒃ? 9ᐌᓴ ᐅᒪ ᑕᒪᔅᑯᐎᓐ ᑲᑕ ᑮ ᐊᑖᐗᑲᓂᐗᓄᐸᓐ ᒥᔅᑕᐃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑮ ᒥᓕᑣᐸᓐ ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐗᒃ᙮

10ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᓀᓯᑐᑕᒃ, ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒥᑯᔅᑳᒋᐁᒃ ᐊᐗ ᐃᔅᑴᐤ? ᐌᓴ ᒥᓗ ᑫᒀᓕᐤ ᓂ ᑮ ᑐᑖᒃ᙮ 11ᐌᓴ ᑭᓚᐗᐤ ᒧᔕᒃ ᑭᑦ ᐋᔮᐗᐗᐗᒃ ᐁ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑖᑾᒃ ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐗᒃ, ᒫᑲ ᓂᓚ ᓇᒪᐎᓚ ᒧᔕᒃ ᑭᑦ ᐋᔭᐎᓇᐗᐤ᙮ 12ᐌᓴ ᐅᒣᓕᐤ ᑕᒪᔅᑯᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᑮ ᓯᑭᓇᒃ ᓂᔮᐎᒃ, ᑭᒋ ᓇᐃᑳᑲᐎᐗᒃ ᑮ ᐅᒋ ᑐᑕᒻ᙮ 13ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐱᑯ ᐃᑕ ᐅᒪ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᑫ ᐎᑖᑲᓂᐎᑴ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ, ᐁᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᐊᐗ ᐃᔅᑴᐤ ᑳ ᑐᑕᒃ ᑫ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᓕᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᐙᑲᓂᐎᑦ᙮

ᒎᑕᔅ ᓇᔅᑯᒧ ᒋ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ ᒋᓴᓴ

(ᒫᕐᒃ 14:10–11; ᓘᒃ 22:3–6)

14ᐁᑯ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔓᔖᑉ, ᒎᑕᔅ ᐃᔅᑳᕆᔭᑦ ᐁᔑᓂᑳᓱᑦ, ᓂᔮᑖᑦ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ, 15ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᒥᓕᔦᒃ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᐸᑭᑎᓇᒫᑕᑾᒃ? ᑮ ᓇᔅᑯᒣᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᒥᓛᒋᒃ ᓃᔅᑐᒥᑕᓇᐤ ᐙᐱᓯᔔᓕᐊᓈᐱᔅᑾ᙮ 16ᐁᑯᔅᐱ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑮ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᑫ ᐃᔑ ᓇᐃᐸᓕᓕᒃ ᐙᔦᔑᐹᑭᑎᓈᑦ᙮

ᒋᓴᔅ ᐁ ᐐᒋ ᒦᒋᓱᒫᑦ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ

(ᒫᕐᒃ 14:12–21; ᓘᒃ 22:7–13, 21–23; ᒑᓐ 13:21–30)

17ᐃᔅᐱ ᓃᔥᑕᒻ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐅᐱᓱᑦ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᐁ ᐋᐸᒋᐋᑲᓂᐎᑦ, ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒋᓴᔅ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᑖᓐᑌ ᐁᔑ ᓇᑕᐌᓕᒥᔮᒃ ᑭᒋ ᐋᔦᔅᑲᐎᑕᒫᑖᒃ ᑭᒋ ᒥᒋᔭᓐ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ?

18ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐃᑐᑌᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᓈᑎᒃ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ, ᐅᒪ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐃᑖᐗᐤ, ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᐃᑗᐤ, ᓂ ᑭᔑᑳᒻ ᐯᔓᓈᑾᓐ; ᓂ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑌᓐ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᑭ ᐋᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ ᐊᓯᒋ ᓂ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ᙮

19ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᑐᑕᒶᒃ ᑳ ᑮ ᐃᑌᑯᒋᒃ ᒋᓴᓴ; ᑮ ᐋᔦᔅᑲᐎᑖᐗᒃ ᒫᑲ ᒪᑯᔐᐎᓂᓕᐤ᙮

20ᐃᔅᐱ ᐌᑎᒋᐸᓕᒃ ᐁ ᐅᑖᑯᔒᒃ, ᑮ ᐎᒋᓇᐊᐱᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᓂᔓᔖᑉ᙮ 21ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᒥᒋᓱᒋᒃ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐯᔭᒃ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᓂ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᒃ᙮

22ᓈᔅᐱᒡ ᒫᑲ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᓯᐗᒃ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᑮ ᒫᒋ ᐃᑌᐗᒃ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭ, ᓂᓚ ᓈ?

23ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐊᓇ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑭᑖᓇᒃ ᐅᒋᒋ ᐅᓛᑲᓂᒃ ᐊᓯᒋ ᓂᓚ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᑦ᙮ 24ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑭᑐᑌᐤ ᐁ ᐃᔑ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᓕᒃ; ᒫᑲ ᑲᑕ ᑲᒀᑕᑭᓯᐤ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐋᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓇ! ᑲᑕ ᑮ ᒥᓨᔑᓂᓕᐸᓐ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑮ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ᙮

25ᐁᑯ ᒎᑕᔅ, ᐊᓇ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ, ᓀᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑳ, ᐅᑭᒪᐤ, ᓂᓚ ᓈ?

ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᑮ ᐃᑣᓐ᙮

ᑳ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ ᐅᓂᐯᑴᐎᓐ

(ᒫᕐᒃ 14:22–26; ᓘᒃ 22:14–20; ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᔮᓇ 11:23–25)

26ᒣᒀᒡ ᒫᑲ ᐁ ᒥᒋᓱᒋᒃ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᑮ ᒥᓦᑭᒣᐤ ᒫᑲ, ᑮ ᐱᑯᓀᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᒫᓚᑦ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐁ ᐃᑖᑦ ᒫᑲ, ᐅᑎᓂᒃ, ᒧᐎᒃ; ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᓂᔭᐤ᙮

27ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᒀᑲᓀᓕᐤ, ᑮ ᓇᓈᔅᑯᒧ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᒫᓛᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒥᓂᑴ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ᙮ 28ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᓂᒥᑯᒻ ᐅᔥᑭ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓂᒃ, ᒥᒉᑦ ᑳ ᐅᒋ ᓯᑲᐃᑳᑌᒃ ᑭᒋ ᐌᐯᓕᒋᑳᑌᑭ ᒪᒋᑣᐎᓇ᙮ 29ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᓄᒡ ᐅᒋ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓂᒀᑐᑕᒸᓐ ᐅ ᒥᓂᔕ ᔓᒥᓈᑎᒃ ᐹᑎᒫ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᐃᔅᐱ ᐅᔥᑭ ᒥᓂᑴᔮᓀ ᐊᓯᒋ ᑭᓚᐗᐤ ᓄᑖᐎ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ᙮

30ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓂᑲᒧᒋᒃ ᓂᑲᒧᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᐗᓚᐎᐗᒃ ᐊᓕᑉᔅ ᐗᒌᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᒋᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᓃᑳᓂᐐ ᐐᑕᒻ ᑫ ᐋᑕᐌᓂᒥᑯᑦ ᐱᑕᕋ

(ᒫᕐᒃ 14:27–31; ᓘᒃ 22:31–34; ᒑᓐ 13:36–38)

31ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭ ᑳ ᓈᔦᑕᐌᓕᑌᓇᐗᐤ ᓂᓚ ᐅᒋ ᐊᓄᒡ ᑫ ᑎᐱᔅᑳᒃ: ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᓂ ᑳ ᐸᑲᒪᐗᐤ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐎᓕᓕᐤ, ᒫᓂᔥᒑᓂᔕᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐊᓴᓶᑎᔕᐙᐗᒃ᙮ 32ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑭ ᐗᓂᔥᑳᔮᓀ, ᑭ ᑳ ᓇᑕᐎ ᐯᐃᑎᓇᐗᐤ ᑳᓕᓕᒃ᙮

33ᐱᑕᕐ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᑮᔥᐱᓐ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒀᐌ ᑭᓚ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᓂᓚ ᓂ ᑳ ᓈᔦᑕᐌᓕᑌᓐ᙮

34ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ ᑭᑦ ᐃᑎᓐ, ᐊᓄᒡ ᑫ ᑎᐱᔅᑳᒃ, ᐸᒧᔑ ᓈᐯ ᐹᑲᐋᒀᓐ ᓄᑖᑯᓯᑦ, ᓂᔅᑡᐤ ᑭ ᑳ ᐋᓉᑌᓐ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒥᔭᓐ᙮

35ᐱᑕᕐ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐎᒋᓂᐱᒥᑖᓀ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᐋᓉᑌᓐ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒥᑖᓐ᙮

ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᑗᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ᙮

ᒋᓴᔅ ᐋᔭᒥᐁᐤ ᑫᑦᓭᒪᓂᒃ ᐁᔑᓂᑳᑌᒃ

(ᒫᕐᒃ 14:32–42; ᓘᒃ 22:39–46)

36ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁ ᐎᒉᐙᑦ ᐱᐁᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐊᓐᑕ ᑫᑦᓭᒪᓂ ᐁᔑᓂᑳᑌᒃ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐅᑕ ᐊᐱᒃ ᑭᓚᐗᐤ, ᒣᒀᒡ ᓀᑌ ᐁ ᐃᑐᑌᔮᓐ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᔮᓐ᙮ 37ᑮ ᐎᒉᐌᐤ ᒫᑲ ᐱᑕᕋ ᓀᔥᑕ ᓭᐸᑎ ᐅᑯᓯᓴ ᑳ ᓂᔑᓕᒋ, ᑮ ᐊᑎ ᒪᒥᔑᒣᓕᑕᒻ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᑯᓯᑯᒪᒋᐅ᙮ 38ᐁᑯ ᐁᑖᑦ, ᓂᑦ ᐊᒑᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᒪᒥᔑᒣᓕᑕᒻ, ᐱᓕᔥ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐃᔑ: ᐅᑕ ᑕᔑᑫᒃ, ᐎᒋᐊᔕᐗᐱᒥᒃ ᒫᑲ᙮

39ᐊᐙᓯᑌᔑᔥ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ, ᑮ ᐅᑎᑕᐱᐸᓕᐅ ᒫᑲ, ᑮ ᐋᔭᒥᐊᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐅ ᓄᑖ ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᒃ, ᐁᑯᔑ ᓂ ᑳ ᒥᔮᔥᑳᑯᓐ ᐅᒪ ᒥᓂᒀᑲᓐ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ, ᒫᑲ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ ᑭᓚ᙮

40ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᒥᔅᑲᐌᐤ ᒫᑲ ᐁ ᓂᐹᓕᒋ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ ᐱᑕᕋ, ᑖᓀᑫ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑲᔥᑭᑖᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᐎᒋᐊᔕᐙᐱᒥᔦᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᐯᔭᒃ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ? 41ᐊᔕᐙᐱᒃ ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐋᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐃᔅᐸᓕᔦᒃ ᑲᑴᒋᐃᐌᐎᓂᒃ: ᐊᒑᒃ ᑖᐺ ᒪᔥᑲᐌᓕᑕᒻ, ᒫᑲ ᐎᔮᔅ ᓕᓚᒥᓯᒪᑲᓐ᙮

42ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑐᑌᐤ ᐁᑯ ᓂᔡᐤ, ᑮ ᐋᔭᒥᐊᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐅ ᓄᑖ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᒪ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᐁᑳ ᑫ ᑮ ᒥᔮᔕᑳᑯᐙᓀ ᐹᑎᒫ ᑮ ᒥᓂᑴᔮᓀ, ᐁᑯᔑ ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᑲᑕ ᐃᑭᓐ᙮ 43ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᒫᑲ, ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᐁ ᓂᐹᓕᒋ; ᐌᓴ ᑮ ᑯᓯᑯᒪᒋᑕᐗᒃ ᐅᔅᑭᔑᑯᐙᐗ᙮

44ᑮ ᓇᑲᑌᐤ ᒫᑲ, ᒥᓇ ᒫᑲ ᐁ ᐃᑐᑌᑦ, ᑮ ᐋᔭᒥᐊᐤ ᐁᑯ ᓂᔅᑡᐤ, ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐃᑗᑦ ᑳ ᐃᑗᑦ᙮ 45ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᓈᑖᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᓂᐹᒃ, ᐋᓜᔑᓄᒃ ᒫᑲ: ᒫᑎᑲ, ᐋᔕᔾ ᐯᔓᓈᑾᓐ ᐊᓂᒪ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ, ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᒫᑲ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓇᐤ ᐅᒋᒋᓕᒃ ᐅᒪᒋᑣᐗ᙮ 46ᐗᓂᔥᑳᒃ, ᐁᑯ ᑭᑐᑌᑕᐤ: ᒫᑎᑲ, ᐯᔓᒡ ᐃᑖᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓂᑦ᙮

ᐅᑎᓀᐗᒃ ᒋᓴᓴ

(ᒫᕐᒃ 14:43–50; ᓘᒃ 22:47–53; ᒑᓐ 18:3–12)

47ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ, ᒎᑕᔅ, ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔓᔖᑉ, ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ, ᐁ ᐎᒉᐙᑦ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᔑᒫᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᓴᔅᑲᐅᓇ ᐁ ᐋᔮᓕᒋ, ᑳ ᐯᒋᑎᔕᐅᑯᓕᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 48ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑦ ᑮ ᒥᓓᐤ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓂᓕᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐊᐌᓇ ᑫ ᐅᒉᒪᐗᑫ, ᐁᐗᒀᓇ; ᒥᒋᒥᓂᒃ᙮

49ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐙᒋᔭ, ᐅᑭᒪᐤ; ᑮ ᐅᒉᒣᐤ ᒫᑲ᙮

50ᒋᓴᔅ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᓂᑐᑌᒻ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᑕᑯᔑᓇᓐ?

ᐁᑯ ᐱᐁᒋ ᒫᑯᓈᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓀᐗᒃ᙮ 51ᒫᑎᑲ, ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᒉᐙᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᔓᐎᓂᔅᑫᓕᐤ, ᑮ ᓛᓕᔅᑭᐱᑕᒻ ᒫᑲ ᐅ ᔑᒫᑲᓐ, ᑮ ᐅᑖᒪᐅᒣᐤ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ, ᑮ ᒪᓂᑕᐊᑳᔦᔗᐤ ᒫᑲ᙮ 52ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᐁᑖᑦ, ᐱᑕᐊ ᑭ ᔑᒫᑲᓐ ᐃᑕ ᑫ ᐃᔑ ᐊᔅᑌᑭᐸᓐ: ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ, ᑲᑕ ᐅᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐗᒃ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ᙮ 53ᓇᒪ ᓈ ᓂ ᑳ ᑮ ᓇᑐᑕᒪᐗᐤ ᓄᑖᐎ ᑭᑦ ᐃᑌᓕᑌᓇᐗᐤ, ᐁᑯ ᑣᔦᒃ ᑫ ᒥᓕᑦ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔓᔖᑉ ᓕᒐᓇ ᐁᓐᒐᓚ? 54ᒫᑲ ᑖᓐᑌ ᑫ ᐅᒋ ᑎᐱᐸᓕᒃ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᒃ, ᐁᑯ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐃᑭᑭᐸᓐ?

55ᒣᒀᒡ ᐊᓂᒪ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ ᒋᓴᔅ ᑮ ᐃᑌᐤ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᑭ ᐯᒋ ᐃᑐᑖᓇᐗᐤ ᓈ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᓈᑌᒃ ᑭᒧᑎᔉ, ᐁ ᐋᔮᔦᒃ ᔑᒫᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᓴᔅᑲᐅᓇ ᐁ ᐎ ᐅᑎᓂᔦᒃ? ᑭ ᑮ ᐎᑕᐱᒥᑎᓇᐗᐤ ᑕᑡᐤ ᑳᔑᑳᑭ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔮᓐ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᐅᒋ ᐅᑎᓂᓇᐗᐤ᙮ 56ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐅᒪ ᑮ ᐃᑭᓐ ᑭᒋ ᑎᐱᐸᓕᓕᑭ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᐅ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᐙᐗ᙮

ᐁᑯ ᒥᓯᐌ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᓀᑲᑖᒋᒃ, ᑮ ᐅᔑᒧᐗᒃ ᒫᑲ᙮

ᒋᓴᔅ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐗ

(ᒫᕐᒃ 14:53–65; ᓘᒃ 22:54–55; 63–71; ᒑᓐ 18:13–14, 19–24)

57ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐅᑎᑎᓈᒋᒃ ᒋᓴᓴ, ᑮ ᐃᑐᑕᐁᐗᒃ ᐃᑕ ᑳᔭᐸᔅ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᐃᑕ ᑳ ᐃᔑ ᒫᐗᒋᐃᑐᒋᒃ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ᙮ 58ᒫᑲ ᐱᑕᕐ ᐙᓚᐤ ᑮ ᐅᒋ ᓄᔅᐱᓇᑌᐤ, ᐱᓕᔥ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᐅ ᑭᒋᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ, ᑮ ᐱᑐᑫᐤ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑡᐱᒣᐤ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᐁ ᐎ ᐙᐸᑕᒃ ᑫ ᐃᔑ ᐳᓂᐸᓕᓕᒃ᙮ 59ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐎᑕᐱᒥᑯᒋᒃ, ᑮ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᑭᓛᔅᑭ ᐃᑎᒥᒋ ᒋᓴᓴ, ᑭᒋ ᓂᐸᐋᒋᒃ; 60ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᒥᔅᑲᒶᒃ: ᐁᐁ, ᐋᑕ ᒥᒉᑦ ᑭᓛᔅᑭ ᐅᑎᐹᒋᒧᐗ ᐁ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᓕᒋ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᒥᔅᑲᒶᒃ᙮ ᐃᔅᒀᔮᒡ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᓂᔓ ᑭᓛᔅᑭ ᐅᑎᐹᒋᒧᐗᒃ, 61ᑮ ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᐊᐗ ᐅᒪ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂ ᑲᔥᑭᑖᓐ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑭᒋᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᑭᒋ ᐅᔑᑖᔮᓐ ᒫᑲ ᑮ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᑭ᙮

62ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐸᓯᑯ, ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓇᒪ ᓈ ᐙᔦᔥ ᑭ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐙᓐ? ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐎᑕᑭᒃ ᐅᑯ ᑳ ᒫᒥᔑᒥᔅᑭᒃ? 63ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᑐ᙮ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᑭᒋᐃᑗᐃᑎᓐ ᐁ ᓇᑐᑖᔉ ᐯᒫᑎᓰᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭᒋ ᐎᑕᒫᐎᔮᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᑖᐺ ᐃᔭᐎᐗᓀ ᙭, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ᙮

64ᒋᓴᔅ ᐃᑌᐤ, ᑭ ᑮ ᐃᑣᓐ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑌᓇᐗᐤ, ᐹᑎᒫ ᑭ ᑳ ᐙᐸᒪᐤ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᐁ ᐊᐱᑦ ᑭᒋᓂᔅᑮᒃ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐗᔅᑯᒃ᙮

65ᐁᑯ ᒫᐗᒋ ᑭᒋ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐤ ᑎᐋᑐᐱᑕᒃ ᐅ ᐎᓛᒋᑲᓇ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑮ ᐸᐹᔅᑖᒧ; ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᑫᔮᐸᒡ ᓇᑕᐌᓕᒪᑯᒃ ᐅᑎᐹᒋᒧᐗᒃ? ᒫᑎᑲ, ᐊᓄᒡ ᑭ ᑮ ᐯᑕᒸᓈᓇᐤ ᐅ ᐹᔅᑕᒧᐎᓐ᙮ 66ᑖᓐ ᐁᑌᓕᑕᒣᒃ?

ᐁ ᓇᔥᑴᐗᒋᐃᐌᒋᒃ ᒫᑲ, ᑮ ᐃᑗᐗᒃ, ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐤ ᑭᒋ ᓂᐱᑦ᙮

67ᐁᑯ ᓭᒀᑖᒋᒃ ᐅᑖᔅᑕᒥᑯᓕᒃ, ᐅᒋᒋᐙᐗ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐅᑖᒪᐌᐗᒃ; ᑯᑕᑭᔭᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐸᐸᓯᑴᐌᐗᒃ, 68ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐸᑾᓇᐤ ᐎᑕᒫᐎᓈᓐ, ᑭᓚ ᙭, ᐊᐌᓇ ᑳ ᐸᓯᑴᐅᔉ?

ᐱᑕᕐ ᐋᑕᐌᓕᒣᐤ ᒋᓴᓴ

(ᒫᕐᒃ 14:66–72; ᓘᒃ 22:56–62; ᒑᓐ 18:15–18, 25–27)

69ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ ᑭᒋᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᑮ ᐊᐱᐤ: ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᒫᑲ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐗ, ᐁ ᐃᑎᑯᑦ, ᑭᓚ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐎᒉᐗᐤ ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕆᑎᒃ ᑳ ᐅᒋᑦ᙮

70ᒫᑲ ᑮ ᐋᓉᑕᒻ ᒥᓯᐌ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑳ ᐃᑗᔭᓐ᙮ 71ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᐗᓚᐐᑦ ᐱᔅᑭᒋ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ, ᑮ ᐙᐸᒥᑯ ᑯᑕᑭᔭ ᐆᔅᑭᓂᑭᔅᑴᐗ, ᑮ ᐃᑌᓕᐗ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᐁᑯᑕ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᐊᐗ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ ᒋᓴᓴ ᓈᓭᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒋᓕᒋ᙮

72ᒥᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐋᓉᑕᒻ ᐁ ᑭᒋᐃᑗᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ᙮

73ᓈᑫ ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋ ᓈᑎᑯ ᐊᓂᐃ ᐊᓐᑕ ᐁ ᓂᐸᐎᓕᒋ, ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑎᑯ, ᐅᒋᑕᐤ ᑭᓚ ᓀᔥᑕ ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ, ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᔑᑭᔗᐎᓂᒃ ᑭᑦ ᐅᒋ ᓂᓯᑐᑖᑯᓯᓐ᙮

74ᐁᑯ ᒥᐋᒋ ᒪᒋᐃᑗᑦ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᐃᑗᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ᙮

ᑣᔦᒃ ᒫᑲ ᑮ ᓄᑖᑯᓯᐤ ᓈᐯ ᐹᑲᐋᒀᓐ᙮ 75ᐱᑕᕐ ᒫᑲ ᑮ ᑭᔅᑭᓯᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑗᓕᒋ ᒋᓴᓴ, ᐁ ᑮ ᐃᑎᑯᑦ, ᐸᒧᔑ ᓄᑖᑯᓯᑦ ᓈᐯ ᐹᑲᐋᒀᓐ, ᓂᔅᑡᐤ ᑭ ᑳ ᐋᓉᑌᓐ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒥᔭᓐ᙮ ᑮ ᐗᓚᐎᐤ ᒫᑲ, ᓱᑲ ᒫᑲ ᑮ ᒫᑐ᙮