Search form

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 26:18

18ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐃᑐᑌᒃ ᐃᑖᐎᓂᒃ, ᓈᑎᒃ ᒫᑲ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ, ᐅᒪ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐃᑖᐗᐤ, ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐤ ᐃᑗᐤ, ᓂ ᑭᔑᑳᒻ ᐯᔓᓈᑾᓐ; ᓂ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑌᓐ ᒥᔮᔥᑳᑫᐎ ᒪᑯᔐᐎᓐ ᑭ ᐋᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ ᐊᓯᒋ ᓂ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ᙮